SVAKT OM FREMTIDEN: – Artikkelforfatteren mener at Norsk offentlig utredning 2023:2 fra Apotekutvalget mangler en tydelig retning for apotekenes rolle i helsetjenesten.
SVAKT OM FREMTIDEN: – Artikkelforfatteren mener at Norsk offentlig utredning 2023:2 fra Apotekutvalget mangler en tydelig retning for apotekenes rolle i helsetjenesten.

En utredning med forspilte muligheter

Apotekutvalget gjør lite for å styrke helsetjenesten. Hvorfor foreslås ikke en kraftfull mobilisering av helsepersonellet i apotekene – når mangelen på helsepersonell blir så prekær i årene fremover? Her har utvalget forspilt en viktig mulighet.

Publisert Sist oppdatert
Per T. Lund Foto:

Per T. Lund

Foto:

HELSEMINISTEREN JOBBER i sterkere motvind enn på lenge. Sykehusene er underfinansiert, eldreomsorgen knaker i sammenføyningene, fastlegeordningen råtner på rot og mangelen på helsepersonell synes å være prekær. Helsetjenesten trenger en kraftig forsterkning.

Da er det synd at Apotekutvalget har stirret seg blind på konkurransevilkår og nettapotek, og ikke brukt mer tid på å utforske hvordan helsepersonell i apotek kan bidra til å styrke helsetjenesten.

INN MED TEKNOLOGEN! Apotekutvalget har lagt frem sin utredning «Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig». Utvalget har levert en bred, god og rimelig treffsikker analyse av apoteksektoren. Rapporten fastslår at apotekene har utviklet seg til å bli mer brukervennlige og kundeorienterte tilbydere av legemidler, tjenester og kompetanse gjennom de drøyt 20 årene som har gått siden dagens apoteklov kom i 2001. Tilgangen til apotek har blitt mer enn tre ganger så god, tilgangen på farmasøyter er mye bedre – og nye pasientorienterte helsetjenester har kommet på plass. Dagens apotekmodell tjener både pasientene og samfunnet godt.

Utvalget mener det er behov for noen justeringer av lov- og forskriftsverk som regulerer apotekene, men hovedprinsippene i apotekloven skal ligge fast. Utvalget fastslår at det må tilrettelegges for at apotekene skal ta i bruk ny teknologi, også i samhandling med øvrig helsetjeneste.

FUNGERER GODT. Noen kan mene at konklusjonen er litt kjedelig, men jeg mener selvsagt at dette er positivt. Vi har fått dokumentert at det apoteksystemet vi har, fungerer godt fortsatt og er levedyktig i mange år til. Men det er naturlig at utvalget har foreslått noen tiltak som, hvis de blir gjennomført, vil føre til enkelte endringer.

Helsetjenesten trenger en kraftig forsterkning

Apotekutvalget er opptatt av konkurransesituasjonen i apotekmarkedet blant både apotek og grossister, uten at det er grundig utredet hvordan de foreslåtte endringene vil påvirke tilbudet til apotekkundene. Forslagene vil gi flere konkurransemessige fordeler for dem som vil drive kun på nett, men det er ikke lett å se hvordan dette underbygger de legemiddelpolitiske målene eller apoteklovens formål. Regulering som gir ulike konkurransevilkår, bør legges i en skuff.

LITE HJELP TIL STATSRÅDEN. Det er en svakhet at Norsk offentlig utredning 2023:2 mangler en tydelig retning for apotekenes rolle i helsetjenesten. Her har utvalget forspilt en viktig mulighet. Mens helsetjenesten skriker etter nye løsninger som kan sikre gode tjenester til hele befolkningen i fremtiden, sier utvalget veldig lite om hvordan 8.000 helsepersonell i apotek kan mobiliseres for å sikre fortsatt gode tjenester for pasienter og samfunn.

Helseministeren får ikke mye hjelp fra Apotekutvalget når hun skal finne løsningen på helsetjenestens største utfordring: Å skaffe nok helsepersonell som driver pasientrettet arbeid der folk bor.

LITE FREMTIDSRETTET. Feil legemiddelbruk påfører pasienter og helsetjenesten store problemer, som de ansatte i apotekene er aller nærmest til å løse. Men hvordan dette kan gjøres, sier utredningen sørgelig lite om. Veiledningstjenester og andre tjenester i apotek som kan hjelpe pasienten med oppfølging av legemiddelbehandling og egen helse, er i for liten grad omtalt og konkretisert.

Det er også synd at utvalget ikke går nærmere inn på hvordan apotekenes kjerneoppgaver knyttet til håndtering av legemidler bør finansieres. Det er tidligere fastslått at apotekavansen skal dekke apotekenes kostnader tilknyttet håndtering av reseptlegemidler. Utvalget forsøker ikke å spesifisere dette noe nærmere, og vurderer heller ikke hvordan økte kostnader, som følger av IT-investeringer, lønns- og prisvekst, bør kompenseres.

Dette er skuffende og lite fremtidsrettet.

BEVARE – OG FORBEDRE. Det er lett å peke på manglene i utredningen, slik vi som sitter på innsiden i dag, ser dem. Derfor er det viktig også å understreke at jeg oppfatter utredningen som en bekreftelse på at vi allerede har et godt, funksjonelt og effektivt apoteksystem i Norge.

Vi ønsker ikke å bevare det bestående bare for å bevare, men vil ta vare på det som fungerer godt, og justere og forbedre der det er behov for det. Dette bør være utgangspunktet når utredningen nå skal omsettes til politikk.

Vi i apoteksektoren skal bidra med gode forslag til løsninger i den prosessen som starter nå.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS