I TRÅD MED: I rapporten konkluderer arbeidsgruppen med at kriseledelsen ved Hammerfest sykehus og katastrofeledelsen for Finnmarkssykehuset har overordnet handlet i tråd med beskrivelser i eget beredskapsplanverk. 

Foto: Finnmarkssykehuset

Rapport om koronautbruddet på Hammerfest sykehus: Gjorde mye riktig

Kriseledelsen ved Hammerfest sykehus og katastrofeledelsen for Finnmarkssykehuset har overordnet handlet i tråd med beskrivelser i eget beredskapsplanverk, heter det i evalueringsrapporten om koronautbruddet på Hammerfest sykehus høsten 2020. 

Høsten 2020, under koronapandemien, fikk Hammerfest sykehus et større covid-19-utbrudd. For å få kontroll over situasjonen ble det 23.oktober besluttet delvis inntaksstopp ved sykehuset. 

På det meste var 120 ansatte i karantene, som følge av smitte eller nærkontakt, skriver Finnmarkssykehuset HF på sine nettsider. 

Rapporten, som nylig ble publisert, peker på at beredskapsnivåene ble høynet og tiltakene tilpasset i tråd med utviklingen av smitteutbruddet. 

I tråd med beredskapsplanen

Håndteringen av smittesituasjonen var krevende og administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF orienterte egen katastrofeledelse den 23. oktober om at det var fattet «beslutning om å ta ned all drift på Hammerfest sykehus. Vil opprettholde akuttberedskap. Hammerfest sykehus vil bli drevet som et akuttmottak de kommende 14 dager».

Både smitteutbruddet og de iverksatte tiltakene medførte, naturlig nok, vesentlige konsekvenser for både pasienter, ansatte, øvrige sykehus i Helse Nord og for andre samfunnsfunksjoner i Finnmarkssykehusets ansvarsområde, heter det i rapporten. 

Som følge av vedtaket ved Hammerfest sykehus måtte andre sykehus og klinikker i Finnmark og Nord-Norge ta imot pasienter fra Vest-Finnmark.

Pasienttransporten ble styrket, og det ble blant annet stasjonert ekstra ambulansefly i Finnmark for å ivareta beredskapen.

Les også: – Smitten i Hammerfest gikk under radaren

I rapporten konkluderer arbeidsgruppen, bestående av representanter fra DSB, Helsedirektoratet, Helse Midt, Helse Sørøst og Helse Nord, med at kriseledelsen ved Hammerfest sykehus og katastrofeledelsen for Finnmarkssykehuset har overordnet handlet i tråd med beskrivelser i eget beredskapsplanverk. 

«Slik hendelsen utviklet seg vurderes beslutningen om å innføre innleggelsesstopp fra 23. oktober som en riktig beslutning for å få tilstrekkelig kontroll på hendelsen.»

– Viktig at man tar lærdom

– Hammerfest sykehus iverksatte fortløpende tiltak under pandemien for å begrense smittefaren, og det ble gjort en formidabel innsats av våre medarbeidere, uttaler klinikkleder Jørgen Nilsen på sykehusets nettside. 

Nilsen påpeker at sykehuset er gammelt og bygget for en tid med andre behov og mindre aktivitet, og at det derfor er krevende når man havner i situasjoner slik som høsten 2020. 

– Rapporten peker på viktige læringspunkter, uttaler klinikklederen. 

Evalueringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF å gjennomgå bevaringspunkter, og sikre at disse videreføres, gjennomgå forbedringspunkter og prioritere utarbeidelse av handlingsplan ut fra risikovurdering. 

Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet et omfattende beredskapsplanverk. Dette bør ifølge rapporten gjennomgås og oppdateres, samstemmes og kommuniseres bedre ut til ledere og ansatte, og regelmessig øves. Ledelsen må også sikre at ledere og ansatte gjennomgår opplæring i smittevern, og at besluttede smitteverntiltak både kommuniseres til og etterleves av ansatte. 

Videre bør organiseringen og ansvarsforholdet mellom katastrofe-og kriseledelse og pandemiutvalg gjennomgås for å sikre avklarte ansvarsforhold, effektivitet og kontinuitet ved langvarige/alvorlige kriser og hendelser.

Rapporten vil bli fulgt opp, både i Hammerfest sykehus og i Finnmarkssykehuset HF, og blir behandlet i ledermøtet i løpet av høsten. 

– Vi er glad for at utbruddet er evaluert og at rapporten nå foreligger, uttaler foretaksleder Per Angermo, og legger til at dette var en spesiell situasjon, både lokalt og nasjonalt, og det er viktig at man tar lærdom av slike erfaringer.

Foretakslederen viser til at Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset har gjort en lang rekke tiltak underveis og i etterkant, både når det gjelder beredskap og rutiner, og at de vil fortsette dette arbeidet.

– Målet er at vi skal stå enda bedre rustet ved hendelser og kriser i fremtiden.

Powered by Labrador CMS