Slik bør anbudspiloten evalueres

Myndighetene må tilrettelegge for en grundig og åpen evaluering av anbudspiloten på kolesterol-legemidler.

Publisert
Kari Rolfsjord og Veronica Gundersen Gran

Kronikk: Kari Rolfsjord, sjef for myndighetskontakt i Novartis Norge
Veronica Gundersen Gran, sjef for markedstilgang i Pharma Novartis Norge

VI HAR LEST artikkelen «Slik skal anbudspiloten evalueres» i Dagens Medisin, men ble ikke trygget av uttalelsene fra Statens legemiddelverk (SLV) om hvordan Legemiddelverket planlegger å gjennomføre evalueringen av anbudspiloten, særlig når denne skal danne grunnlag for en beslutning i Stortinget om varig innføring av anbud på blåreseptområdet.

Novartis mener at evalueringen

  • må være ekstern
  • må gjennomføres etter at piloten er ferdig
  • må være åpen, og
  • må gjennomføres på bakgrunn av de fire legemiddelpolitiske målsettingene.

Anbudet på kolesterol-legemidlene (PCSK9-hemmere) skal tre i kraft 1. januar 2023. Det vil være første gang denne anskaffelsesformen testes på legemidler under folketrygdfinansiering. Vi mener piloten ikke har blitt tilstrekkelig konsekvensutredet i forkant av innføringen, og det er derfor viktig at evalueringen blir grundig og åpen.

BETENKELIG. Evalueringen må være ekstern. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt SLV i oppdrag å evaluere anbudspiloten. Vi synes det er betenkelig at aktøren som er ansvarlig for gjennomføring av piloten, også står ansvarlig for å evaluere den.

Vi synes det er betenkelig at aktøren som er ansvarlig for gjennomføring av piloten, også står ansvarlig for å evaluere den

Dersom det innføres en ny innkjøpsordning for en så stor og omfattende ordning som Folketrygden, må en sørge for en objektiv og ekstern vurdering av tiltaket.

GJENNOMFØRING. Evalueringen må gjennomføres etter at piloten er ferdig. SLV har uttalt at de planlegger å sende en evalueringsrapport til HOD vårparten 2023, det vil si noen få måneder etter anbudet har tredd i kraft. Evalueringen bør baseres på hele anbudsperioden.

Momenter som teknisk gjennomføring i refusjonssystemet, oppgjørsordning, opptak og leveringssikkerhet kan utvikle seg gjennom en anbudsperiode, og det vil gi et ufullstendig bilde kun å basere evalueringen på pilotens første kvartal, når piloten i praksis varer ett år.

ÅPENHET. Evalueringen må være åpen. Ifølge SLV vil det ikke tilrettelegges for en formalisert høring, med mindre innføring av anbud krever forskriftsendring eller lignende. Vi finner det også spesielt at det hovedsakelig er leverandører i denne piloten som vil inviteres inn i evalueringen, dersom piloten skal danne grunnlag for innføring av anbud på øvrige terapiområder.

Innføring av en ny anskaffelsesform på blåreseptområdet vil endre rammevilkår for pasienter, klinikere og en rekke tilbydere i det norske legemiddelmarkedet, og slike stemmer bør bli hørt gjennom en mer åpen og formalisert høringsprosess.

MÅLSETTINGER. Evalueringen må gjennomføres på bakgrunn av de fire legemiddelpolitiske målsettingene. Til slutt, og kanskje viktigst, er hva evalueringen skal baseres på.

Vi mener evalueringen må vurdere hvordan piloten oppfyller alle de fire legemiddelpolitiske målsettingene:

  • Legemidler skal ha lavest mulig pris
  • likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • sikre god kvalitet ved behandling av legemidler, og
  • legge til rette for forskning og innovasjon.

BEKYMRING. Vår frykt er at evalueringen utelukkende baseres på i hvilken grad anbudet oppnår lavest mulig pris. Anbudspiloten må ses i sammenheng med områdegjennomgangen av legemidler under Folketrygden fra mars 2021. Slike gjennomganger er regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene. I gjennomgangen ble anbud trukket frem som et viktig verktøy for å begrense ressursbruken på blåresept i årene framover.

Det er tydelig fra regjeringen at formålet med piloten er å oppnå besparelser og gi flere pasienter tilgang til mer effektive legemidler – uten at det medfører økte utgifter eller utfordrer fullmaktsgrensen.

ALTERNATIVER TIL ANBUD. Novartis er ikke prinsipielt imot anbud. Anbud er et godt verktøy for å oppnå priskonkurranse og er en egnet innkjøpsordning der det eksisterer flere tilbydere av en lik innsatsfaktor, som eksempelvis generiske- eller biotilsvarende legemidler. Vi mener imidlertid at det å gruppere legemidler med ulike virkestoff, kan utfordre øvrige legemiddelpolitiske målsettinger, som kvalitet i legemiddelbehandlingen og tilrettelegging for forskning og innovasjon.

Vi er særlig bekymret for praktisering av faglig likeverdighet som grunnlag for gruppering av legemidler i anbud. Vår erfaring fra sykehusanbud er at dette kan undervurdere variasjoner knyttet til effekt, sikkerhet og bivirkningsprofil, og at slike vurderinger i liten grad er transparente.

Ved primært å utnevne én anbudsvinner, vil en redusere verktøykassen til klinikere, samt å redusere leverandørers insentiver til å lansere i Norge, som igjen kan påvirke legemiddelberedskapen med færre tilbydere på markedet. Vi mener evalueringen må vurdere alternativer til anbud, som både sikrer kostnadskontroll og en bredde i behandlingstilbudet til pasientene.

EN GOD START. Det er nødvendig å evaluere anbud som anskaffelsesform. Novartis skulle gjerne ha sett at piloten var mer ambisiøs og benyttet anledningen til å tenke nytt, for eksempel gjennom å pilotere pris-/volumavtaler, som kunne ha sikret at flere kronikere fikk tilgang til effektive legemidler samtidig som myndighetene kunne bevare kostnadskontrollen.

Vår oppfatning er at praksis i legemiddelanbud i sykehus ukritisk er overført til Folketrygden. Vi etterlyser en større gjennomgang av hvordan anbud, som mest anvendte anskaffelsesform for legemidler, påvirker tilgang til legemidler i Norge – uavhengig av finanseringsinstans. Vi skulle gjerne ha sett at Proba i sin evaluering av Nye metoder fra 2021 også vurderte anbud i sammenheng med tilgang.

I påvente av en større utredning vil en grundig evaluering av anbudspiloten være en god start.


Disclaimer: Novartis er en av tilbyderne i anbudspiloten som er omtalt i kronikken. Novartis er et globalt legemiddelselskap med hovedkontor i Basel, Sveits og tilbyr legemidler innen en rekke terapiområder.

Powered by Labrador CMS