Prioriteringer av medisinsk utstyr

Vi ser grunnlaget for en videre dialog om hvordan vi sammen kan skape nyttige beslutningsgrunnlag i saker som handler om prioritering av medisinsk utstyr i spesialisthelsetjenesten.

Publisert
Jan Marcus Sverre

Innlegg: Jan Marcus Sverre, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet (FHI)
Kjetil Gundro Brurberg, avdelingsdirektør i FHI

Kjetil Gundro Brurberg


VI TAKKER
Atle Hunstad for sin kommentar til vårt svar i Dagens Medisin på Melanors kronikk om medisinsk utstyr.

Gode debatter om viktige forhold i helsetjenesten er etter vårt syn ønskelig og meningsfylt, uansett hvem som bidrar med innlegg til debatten.

MANGE VIKTIGE TILTAK. Det er ingen tvil om at pasientsikkerhet er en forutsetning for akseptabel pasientbehandling. Slik vi også skriver i vårt tilsvar, er det derfor lett å være enig i at spesialisthelsetjenesten må sørge for at eksisterende medisinsk utstyr får nødvendig vedlikehold, og at det byttes ut ved behov.

Behovet for nytt medisinsk utstyr må veies opp mot andre gode tiltak og investeringsbehov, og slike prioriteringer bør foretas i henhold til vedtatte prinsipper og økonomiske rammer

Det finnes imidlertid mange eksempler på tiltak som er viktige for å sikre god pasientsikkerhet, herunder investering i kompetanse, forsvarlig bemanning, og å sikre hensiktsmessige lokaler.

AVVEIING. Gode, helhetlige prioriteringer bidrar til likeverdig tilgang, hensiktsmessig bruk av begrensede ressurser og en bærekraftig helsetjeneste. Dette innebærer at behovet for nytt medisinsk utstyr må veies opp mot andre gode tiltak og investeringsbehov.

Slike prioriteringer bør foretas i henhold til vedtatte prinsipper og økonomiske rammer.

Vårt syn på dette bør ikke være overraskende.

DIALOG OM GRUNNLAGET? Atle Hunstad skriver at Melanor forstår behovet for prioritering etter nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriene, og at prioritering av medisinsk utstyr må ses i en større kontekst. Det gjør det vanskelig for oss å forstå hans generelle og overordnede konklusjon om at prioritering etter prioriteringskriteriene vil være å investere i medisinsk utstyr.

At Atle Hunstad og Melanor ser ut til å stille seg bak de vedtatte prioriteringskriteriene, danner imidlertid grunnlag for en videre dialog om hvordan vi sammen kan skape nyttige beslutningsgrunnlag i saker som handler om prioritering av medisinsk utstyr i spesialisthelsetjenesten i tiden fremover.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS