Med OUS-planene risikerer vi en økonomisk skandale

Planene for nye sykehusbygg på Gaustad og Aker har nå blitt urealistiske: De er ikke bærekraftige og i strid med Stortingets forutsetninger. Nå må de ansvarlige sette på bremsene for å unngå en formidabel økonomisk og politisk skandale.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Per H. Christiansen

Kronikk: Per H. Christiansen, siviløkonom og statsviter, Oslo

I DESEMBER FIKK Helse Sør-Øst (HSØ) Stortingets godkjennelse av en lånegaranti på nesten 30 milliarder. Tilsagnet ble gitt basert på et målbilde fastsatt av helseministeren allerede i 2016. Dette bestemmer at Nye Oslo Universitetssykehus (OUS) skal lokaliseres på Gaustad og Aker, at Ullevål blir lagt ned og tomten solgt.

Når alle etapper er fullført om 10–15 år, vil dette ha kostet minst 50 milliarder kroner. De nye sykehusbyggene vil utgjøre Norges største landbaserte byggeprosjekt.

UREALISTISK? Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) har nylig informert om at etaten ikke kan anbefale reguleringsplanene fordi det ikke er plass til å bygge det som HSØ har planlagt. Som en konsekvens er det ikke mulig å realisere det fastsatte målbildet på Aker og Gaustad.

Med dette er forutsetningene for de nye sykehusbygg vesentlig endret. HSØ har gjentatte ganger understreket at samling av regionsfunksjoner på Gaustad er avgjørende for prosjektets økonomiske bæreevne, som var forutsetningen for lånegarantien som ble gitt av Stortinget.

Langtidsplanen som lå til grunn for lånegarantien fra Stortinget, forutsetter en tredobling av de årlige resultatene for OUS fra 2019 til 2035. Jeg har ingen tro på at OUS kan øke årsresultatet med to milliarder kroner når en samling av regionsfunksjonene på Gaustad ikke synes å være mulig.

PARKSYKEHUSET. Alternativer, som Parksykehuset, må nå vurderes ordentlig.

I april 2019 fremla en meget kompetent faggruppe en gjennomarbeidet ideskisse for fortsatt bruk av Ullevål, men basert på et annet målbildet enn det som ble stadfestet i 2016. Denne ideskissen betegnes «Parksykehuset» og innebærer at:

Det er helt uforståelig at både styret i Helse Sør-Øst og statsråd Bent Høie avviser å se på alternativer

  • Regionfunksjonene og lokalsykehus for fem bydeler legges til Ullevål, mens lokalsykehus for de fire bydelene i Groruddalen bygges på Aker.
  • Rikshospitalet opprettholdes som frittstående sykehus for planlagt regional virksomhet i samarbeid med Radiumhospitalet.
  • Ved kun å ha fire bydeler på Aker, mot seks i HSØs plan, kan utbyggingsplanen der reduseres med cirka en tredel. Da vil tomtekapasiteten være tilstrekkelig og tomtekjøp unngås.

Tomten på Ullevål er så stor at det er plass for alle fremtidige utbygginger, også en flytting av Rikshospitalet i en fremtid hvor dagens bygninger er nedslitt.

INNSPARING. HSØ skriver i sin «belysning» av Parksykehuset at merkostnaden ved å velge Ullevål fremfor Rikshospitalet, er på cirka 14 milliarder kroner. I dette inngår erstatning av Rikshospitalet på Ullevål til 21 milliarder.

Dersom Rikshospitalet beholdes uendret, er merkostnaden snudd til en innsparing på syv milliarder. I tillegg reduseres tomtekjøp på Aker med to milliarder. Dermed viser kostnadsanslaget HSØ selv står inne for, en innsparing på minimum ni milliarder ved valg av Rikshospitalet/Ullevål/Aker fremfor Rikshospitalet/Aker. Parksykehusutredningen viser at innsparingspotensialet kan være så høyt som 20 milliarder kroner.

PÅ MED BREMSENE! Nå må de ansvarlige politikere sette på bremsene. Målbildet for sykehusbyggingen i Oslo ble vedtatt av statsråd Bent Høie (H) i juni 2016. Selv om en rekke ulike miljøer har bedt om at alternative planer må vurderes ordentlig, har både styret i HSØ og statsråden avvist å gjøre dette. For meg er det helt uforståelig at de ikke vil se på alternativer.

Den risikoen det nå legges opp til uten å gjennomføre en reell vurdering av alternativer, er etter min mening helt uakseptabel. Med de signaler som kommer fra PBE, må de sentrale politikere nå sette på bremsene. Dersom de ikke nå gjør noe, kan byggingen på Gaustad og Aker bli en formidabel økonomisk og politisk skandale.


Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er pensjonist og var leder for Bydelsutvalget (H) i Nordre Aker i perioden 2015–2019.


Dagens Medisin
12/13-2020, fra Kronikk og debattseksjonen

Powered by Labrador CMS