Lindre, ikke skape angst

Vi vil at fremtidens tannleger skal være mer kjent for å lindre – enn for å skape angst.

Publisert
Mariann S. Hauge
Mariann S. Hauge

Kronikk: Mariann S. Hauge, stipendiat Det odontologiske fakultet, UiO, TKRog
Tiril Willumsen, professor og dekan  ved Det odontologiske fakultet, UiO
Bent Storå, psykolog, phd, Tannhelsetjenesten i Agder

FOLK FLEST har god tannhelse i Norge i 2021. Men noen faller utenfor.

Tiril Willumsen
Tiril Willumsen

Ettersom tannbehandling for voksne i stor grad er finansiert av pasienten selv, er økonomi en ofte oppgitt årsak til at pasienter ikke oppsøker tannlege ved behandlingsbehov.

TANNBEHANDLINGSANGST. En annen viktig barriere mot å oppsøke tannhelsehjelp, er tannbehandlingsangst. Unngåelse av tannbehandling kan øke behandlingsbehovet, som igjen kan øke angsten.

Pasientene kommer dermed inn i en ond spiral som forverrer seg selv. Unngåelse gir økt tannbehandlingsbehov, infeksjoner og smerter fra munnen, som igjen gir økt angst og som igjen øker unngåelsen. En slik spiral kan over tid gi store helsemessige og økonomiske konsekvenser.

TOO-ORDNINGEN. Valgløftene ble nylig fulgt opp på dette punktet med et forslag til statsbudsjett som inkluderer bevilgninger til ordningen Tortur-overgrep og odontofobi (TOO).

TOO-ordningen tar imot pasienter med ekstremt sterk tannbehandlingsangst – odontofobi – samt pasienter som har vært utsatt for tortur eller overgrep.  I en nylig evaluering av ordningen, utarbeidet på oppdrag av Helsedirektoratet, ble behandlingens nytteverdi for pasientene understreket. Gode effekter som økt livskvalitet ble trukket frem. Pasienten kan smile igjen og slipper skammen knyttet til dårlig tannhelse.

LØSNINGSFORSLAG. Samtidig ble det påpekt at ordningen kun når ut til en brøkdel av den pasientmassen som har rett til behandlingen, og som kunne ha hatt nytte av den. Ventetidene er i mange av landets fylker svært lange, og går noen steder helt opp mot fire år. Tilbudet er ulikt i ulike deler av landet, kapasiteten er sprengt og rekruttering av fagpersonell er vanskelig.

Angst for tannbehandling – og unngåelse av behandling, kan øke behandlingsbehovet, som igjen kan øke angsten. Pasientene kommer dermed inn i en ond spiral

I rapporten lanseres flere forslag til løsning på kapasitetsutfordringene. Man kan tilføre større økonomiske ressurser, som i nåværende forslag til statsbudsjett, og bygge ut tjenesten. Eller, man kan innsnevre inntakskriteriene. Sistnevnte ville føre til at færre pasienter fikk nyte godt av et tilbud som har vist seg å ha god nytteverdi for den enkelte pasient.

EN TREDJE VEI. I en fersk norsk studie fikk 100 pasienter med sterk angst mot tannbehandling tilbud om to ulike enklere angstbehandlinger. Behandlingene ble utført i en ordinær tannlegepraksis av allmennpraktiserende tannlege.

Angstbehandlingen på tannlegekontoret viste seg å være svært effektiv. Flertallet av pasienter som fikk tilbudet, valgte angstbehandling hos lokal tannlege fremfor å reise til TOO-team en liten time unna. Dette til tross for at nødvendig tannbehandling er økonomisk mer gunstig for pasienter i TOO-systemet. Pasientene opplevde stor nedgang i angst og var tilfreds med behandlingen.

Vi som står bak denne studien, mener derfor at en tredje vei videre bør være førstevalget: Å tilby offentlig støtte til standardisert behandling innenfor rammene av primær tannhelsetjeneste. Et slikt tilbud kan ikke erstatte TOO, men det kan avlaste tilbudet og bidra til reduksjon i ventelister og øke kapasiteten til å ta imot pasienter med et reelt behov for en tverrfaglig behandling med psykolog.

FREMTIDSHÅP. Et angstbehandlingstilbud i primærhelsetjenesten vil antakelig både være mindre ressurskrevende og gi økt tilgjengelighet for pasientene sammenlignet med utvidelse av TOO.

Det finnes en refusjonstakst i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) som går på opplæring i egenomsorg i behandling av periodontitt, takst 501 under innslagspunkt 5a–systematisert behandling av marginal periodontitt, som kan brukes som modell.

Vi vil at fremtidens tannleger skal være mer kjent for å lindre enn å skape angst.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS