Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2014-05-05

Arvelige statsråd-sykdommer

På TV2-nyhetene 27. april ble statsråd Bent Høie konfrontert med en del av Samhandlingsreformens forutsigbare effekter, nemlig at mange skrøpelige eldre pasienter blir utsatt for en hardhendt utskrivningspraksis og at antall reinnleggelser øker. Hva svarte han? Jo blant annet at det er bedre å komme ut til "aktiv rehabilitering i et sykehjem" enn å ligge "passivt i en sykehusseng". Hvorfor sier han sånt?

Dette var den billige men usanne retorikken til hans forgjengere – og politiske motstandere. Særlig Bjarne Håkon Hansen dyrket slike forestillinger. Nå har Høie adoptert dem.

Men de er jo ikke sanne. For det første vet alle som har vært på et sykehjem at det er så som så med mobiliseringen mage steder, selv om noen får det bra til. Og hvorfor denne konsekvente ned-snakkingen av sykehusene? Hvis sykehusene "lar pasientene ligge passivt" så er de rett og slett dårlige sykehus. Høie er ansvarlig også for det. Men sannheten er at bevisstheten om betydningen av mobilisering er bedret betydelig i sykehusene de senere årene.

Sykehusbehandling skjer ikke passivt i sengen
Én spesialitet legger fremfor noen vekt på at akuttbehandling og mobilisering/tidlig rehabilitering må gå hånd i hånd. Trolig er dette noe av grunnen til at geriatrien kan vise til bedre overlevelse og bedre funksjonelt resultat ved behandling av skrøpelige eldre enn andre spesialiteter. Likevel er det paradoksalt nok nettopp geriatrien mange sykehus nå bygger ned fordi Samhandlingsreformen liksom skal gjøre sykehusgeriatrien unødvendig. Man bygger ned et godt og forskningsbasert tilbud i sykehusene til fordel for et helt udokumentert tilbud i kommunene. Sykehusene blir dermed dårligere til å behandle denne pasientgruppen – og i neste sving bruker statsråden det som argument for å strippe sykehusene ytterligere.

Husk: Det er Høie som er sjef for Norges sykehus, det har han selv ettertrykkelig understreket. Han kunne krevd at sykehusene ga syke eldre et tilbud på linje med de beste. I stedet avleverer han vulgærargumentasjon om sykehusene som om alle var som de dårligste.

God forskning maltrakteres
Føljetongen av slik uriktig og fordreid argumentasjon begynner å bli lang. I 2007 kom det en fin studie fra Trondheim som viste at pasienter som ble skrevet ut til videre oppfølging i en forsterket avdeling ("intermediæravdeling") på Søbstad sykehjem hadde bedre overlevelse og færre reinnleggelser enn de som ble sendt rett hjem fra St.Olavs Hospital. De som kom til Søbstad lå litt kortere på sykehuset, men alt i alt hadde de mye lengre liggetid i institusjon enn de som reiste rett hjem fra St.Olav. Det er all grunn til å tro at de gode resultatene skyldes at pasientene fikk ligge lenge nok inne til at de ble ordentlig stabilisert, og videre at sykehuset hadde utredet pasientene skikkelig og lagt en behandlingsplan innen pasientene ble sendt videre til et "sykehjem i særklasse".

Hvordan brukte Bjarne Håkon Hansen disse resultatene? Jo, han sa at det er farlig for gamle å ligge på sykehus og det beste er at de ikke legges inn i det hele tatt! Slik kan god forskning maltrakteres for å underbygge et forhåndsbestemt politisk budskap.

Godt dokumenterte tilbud erstattes med politiske oppfinnelser
Fordi Søbstadmodellen var god, la vi den til grunn da Ullevål sykehus og Oslo kommune samarbeidet om å lage en tilsvarende intermediæravdeling på Abildsø sykehjem for noen år siden. Avdelingen fungerte helt usedvanlig godt – så godt at både sykehuset (den gang underlagt en Ap-statsråd) og kommunen (styrt av et borgerlig byråd) sa opp samarbeidsavtalen!  I stedet får vi nå lovpålagte kommunale akutte døgnenheter (KAD). I stedet for viderebehandling etter sykehusopphold, som altså er godt dokumentert, skal de være et alternativ til sykehusinnleggelse, som er helt udokumentert. Det er full forvirring om hvor mange slike plasser det er behov for, og vi ser stadig stygge eksempler på feildiagnostikk. Akkurat som forventet.

Høie glir med sin vulgærargumentasjon – nyervervet som statsråd – pent inn i rekken med sine forgjengere. Forklaringen er vel ikke så mystisk. Statsråden fôres med argumentasjon fra embetsverket. Helseministerens person er – når sant skal sies – ikke så viktig, for han er prisgitt sine rådgivere. De er åpenbart dårlige, de skiftes ikke ut når statsråder kommer og går, de er resistente mot korrigerende informasjon, og de har bestemt seg: Jo færre sykehussenger dess bedre. Det sengeløse sykehuset er den virkelig ultimate visjonen. Argumentasjonen må tilpasses dette formålet, om så fakta må fordreies.

Og statsrådene biter på, uansett farge. De har vel ikke noe valg, stakkars.

Kommentarer

 • Tallin 26.04.2016 07.25.56

  Unalealleprd accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!

 • Pasient 07.05.2014 11.41.00

  Hittil har jeg trodd helseminister Høie var en klok mann, som også ville holde seg med kloke rådgivere. Nå høres han ut som Bjarne Håkon Hansen. Dette var trist.

 • Sissel A Ø Hareide 06.05.2014 18.50.00

  Takk, Bruun Wyller! Det fins heldigvis kommuner som driv skikkeleg rehab av sine eldre i sjukeheim, og takk for det! Men kvar gong ein eldre pasient vert aktivisert i sjukehus for så å verte sendt til eit tilvære lik dyr i bur (sj heim utan fungerande rehab) - dvs nokonlunde mata, minstemål av stell og medisiner, tisseflaske på nattbordet, rullator ved senga og kanskje litt prat hvis personalet talar det same målet - da er det langt ifrå kjekt (og det skjer altfor ofte, dessverre). Er ein så heldig at ein får behalde pasienten nokre "ekstra" dagar i sjukehus slik at han/ho kjem seg på føttene att vert ein egentleg letta over å kunne senda dei heim att og heller kontakte komm fysio, komm ergo, rehabteam, "kvardagsrehab"team etc etc. Eitt par ekstra dagar i sjukehus - slik som før samhandlingsreformen - hadde gjort livet mykje meir lettare for mange av dei eldste. Hjartesukk og helsing frå ein sjukehusfysioterapeut

 • S. Annheten 06.05.2014 18.23.00

  Hvis de skulle vært helt ærlige, både i byråkratiet og hele veien oppover, måtte de innrømmet at det billigste ville være å la pasienten dø. Helst så fort som mulig. Det er da også relativt udannet å påføre samfunnet (les Staten) utgifter til pleie når man uansett ikke har til hensikt å bli frisk, sterk, ung og før igjen, slik at man kan gjøre opp for seg som skattebetaler en gang i nær fremtid. At den gamle, demente kan ha vært i jobb i flere tiår før alderdommen kan vi ikke trekke inn i dette resonnementet, for slik etterføring av Statens inntekter lønner seg ikke -for Staten. Nei, det er leit at aktiv dødshjelp fremdeles er sånn tabu her i landet. Hvis det hadde vært fritt frem for avliving av alle eldre, syke -og gjerne også de stygge- så ville Norge blitt en mye rikere og vakrere nasjon. På alle vis. Men heldigvis har Helsereformen med sitt New Public Management , DRG, ABI og alle de andre, flotte begrepene klart å fortrenge store mengder av det umoderne og ekle som folk drev med frem til moderne tid, noe de kalte medmenneskelighet, empati og omsorg. PFØYYY og fyttirakkern!!!

 • Platzfruen 06.05.2014 18.22.00

  Basta, arbeider på geriatrisk avdeling, og tenker opp å stå, ut å gå, drikke nok, spise nok, tilstrekkelig inn, nok ut. Vil du gjerne ligge ja? Senga den er ikkje bra vil du her ifra. Har også brei erfaring frå sjukeheim og kan fortelle den som svever i villfarelsen om at rehabiliteringstankegangen ikkje er gjeldande paradigme der. Dette er et salgstriks frå Høie, han skulle visst betre, han har velkvalifiserte statssekretærar rundt seg.

 • Ragnhild Sohlberg 06.05.2014 17.13.00

  Jeg er så inderlig enig med deg! Det er de færreste sykehjem som driver med mobilisering og aktivisering. Det er dessverre i min erfaring fra å ha observert flere sykehjem, heller en stor grad av passivisering som bidrar til (økende) demens og fysisk dårligere form, evt. til avhengighet av rullestol. Dette ikke grunnet uvilje hos ansatte på sykehjem, men grunnet manglende ressurser (mangel på legetilsyn, for ikke å snakke om fravær av geriatere, mangel eller fravær av fysioterapeuter, for få ansatte pleiere, osv osv.)

 • Ny turnuslege 05.05.2014 20.43.00

  Kan ikke Høie og HOD være ærlige på penga rår? Å yte utilstrekkelig/uforsvarlig helsehjelp er ikke bare billigere, men de sørger også for at pasientene dør tidligere og dermed "sparer" samfunnet for fremtidige utgifter til trygd, pensjon og helse.

 • Tove Røsstad 05.05.2014 17.22.00

  Spissformulert, men godt innlegg fra Torgeir Bruun Wyller. Som tidligere overlege ved Søbstad etterbehandling og som samfunnsmedisinsk overlege innen eldreområde i Trondheim kommune kjenner jeg igjen og kan stille meg bak det (meste av ) som er skrevet. Deler spesielt bekymringen for den stadig kortere liggetiden og reduksjon av kapasitet ved geriatriske avdelinger. "Vår" geriatriske avdeling oppfatter vi som kommunens viktigste samarbeidspartnere i sykehuset og er også svært viktige for kompetanseutviklingen inne geriatri i kommunene- Kommunale tilbud vil aldri kunne matche og erstatte behandling ved de geriatriske avdelingene. En liten unøyaktighet bare i Wyllers innlegg- pasientene i Søbstadstudien lå ikke lengre på institusjon enn de som ble sluttbehandlet på sykehuset. Mange av de som ble sluttbehandlet på sykehuset dro nemlig ikke rett hjem, men via kortidsavdelinger ved andre sykehjem.

 • Lege 2 05.05.2014 15.05.00

  All honør til Bruun Wyller som taler de svakeste pasientenes sak. Jeg betviler sterkt at det er eget fags posisjon Bruun Wyller er bekymret for, jf. kommentar fra kollega. Det er all grunn til å være bekymret for hvordan våre eldre syke behandles. Og mange leger går politikernes og helsevirksomhetenes ærend ved å skrive ut pasienter for tidlig og la være å legge inn pasientene på geriatrisk avdeling. Leger må slutte med å være så systemlojale og hente frem rebellen i seg- og slåss for de pasientene som ikke kan slåss for seg selv.

 • Ola Dale 05.05.2014 14.16.00

  Kunnskap mot makt!

 • Lege 05.05.2014 13.13.00

  Nå fagpersoner beskylder andres synspunkter for billig retorikk er det grunn til å være litt spørrende. Ofte skimter vi da bekymring for posisjonen til eget fag i bakgrunnen. 30 års erfaring i norsk helsevesen har vist meg dette.

 • Lege, Bærum 05.05.2014 12.56.00

  Bruun Wyller skriver alltid like bra, men dette er glitrende. Høies rådgivere som forer han med daglige medieklipp vil vel dessverre la denne ligge usett for ministeren...

 • Feil 05.05.2014 10.01.00

  Nå må du huske på at en aktiv statlig sykehusgeriatri koster skjorta mer enn en passiv kommunal neddopa sykehjemsplass. Og da spørs det om den skrøpelig eldre har tunga nok på den politiske vektskåla til å få det siste ordet. I de statlige politiske helsemessige og økonomiske prioriteringene.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!