Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2014-03-13

En fatal departemental regnefeil

Ordningen med kommunale akutte døgntilbud bygges ut i stort tempo tross faglige advarsler. Alle velbegrunnede bekymringer omkring Samhandlingsreformen som Bent Høie hadde mens han var opposisjonspolitiker, er forsvunnet som dugg for solen etter at han ble statsråd. Vi er mange som har stusset over at anslaget over antall liggedøgn i kommunale akutte døgnenheter (KAD) er satt overraskende høyt, og at dette skal føre til at pasienter blir behandlet i KAD som egentlig burde vært på sykehus. Mye tyder på at det er skjedd en simpel regnefeil. Skandale er et passende ord.

Helsedirektoratet har utgitt en veileder i forbindelse med kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Den inneholder gode faglige presiseringer av hvilke pasienter som egner seg til et slikt tilbud, og hvilke pasienter som ikke egner seg men bør innlegges i sykehus som før. Inntil nylig inneholdt veilederen også en forbløffende detaljert oversikt over antall forventede liggedøgn i kommunal akutt døgnenhet for hver eneste kommune i landet. I den siste versjonen, som nettopp er kommet, er denne oversikten fjernet, men den er fortsatt tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. For eksempel skal Utsira kommune ha 12 liggedøgn per år i sin KAD, Gamvik skal ha 55, Trondheim 7 907 og Oslo 26 635. Til sammen skal alle landets kommuner ha 242 032 liggedøgn i KAD – og det er disse tallene tilskuddsordningene til kommunene for å utvikle KAD er beregnet ut fra. Men hvordan i all verden er tallene fremkommet?

Det kan se ut som de bygger på en ren regnefeil. Regnestykket kravet til KAD-senger tilsynelatende bygger på, finnes i et notat fra Helse- og omsorgsdepartementet fra april 2011 som veilederen refererer til. Der kan man lese:

"Helsedirektoratet har anslått omfanget av de aktuelle pasientgruppene til om lag 50 000 opphold. ...  Sannsynligvis vil de aktuelle pasientene ha en lavere liggetid enn gjennomsnittet. ...Dersom det legges til grunn en gjennomsnittlig liggetid på 3 døgn blir omfanget om lag 150.000 liggedøgn. Erfaringer fra sykestueprosjektet i Finnmark antyder at omkring 25 pst. av ø-hjelpsinnleggelsene i spesialisthelsetjenesten kunne vært unngått dersom det eksisterte et alternativ for innleggelse eller en bedret utredningsmulighet i kommunehelsetjenesten. Dersom vi legger til grunn at rundt 25 pst. av dette er innleggelser som kunne vært unngått hvis det fantes et kommunalt tilbud og aktuelle innleggelser har en gjennomsnittlig liggetid på 3 dager, gir dette om lag 320 000 liggedøgn. Omfanget av antall liggedøgn kan dermed ligge i intervallet 150 000 – 320 000. "

Ikke lett å forstå? Nei, det så vanskelig at departementet åpenbart ikke har forstått det selv.

La oss prøve å tolke:

1) Først sier arbeidsgruppen at den vil starte regnestykket med 50 000 pasienter per år. Dette tallet virker tatt ut av luften – men la gå for denne gang.

2) Så sier gruppen at disse pasientene ligger kanskje tre døgn i snitt. Det blir 150 000 liggedøgn – greit nok.

3) Neste påstand er at én av fire innleggelser kunne vært unngått og overført til KAD. Det er i seg selv en tvilsom påstand uten grunnlag i sykestueprosjektet i Finnmark som de refererer til. Men la gå nok en gang. Nå skal vi se på matematikken.

4) I så fall må regnestykket bli 25 % · 150 000 liggedøgn = 37 500 liggedøgn. Eller gjerne 32 000 om man vil runde av og være litt forsiktig. Men HOD sier 320 000. Det er ti ganger så mye!

5) Hvor tallet 150 000 til sist i sitatet kommer fra, er også mer enn usikkert. Er det de samme 150 000 som er nevnt lenger opp? Mener departementet egentlig et sted mellom 32 000 (som er 25% av oppholdene) og 150 000 (som er alle oppholdene)?

6) I hvert fall er 242 032, som er summen av alle kommunenes liggedøgn i veilederen, omtrent gjennomsnittet av 150 000 og 320 000. Dette styrker mistanken om at det er dette feilaktige regnestykket veilederen har ført videre.

Er kravet til antall KAD-senger i hver eneste av Norges kommuner basert på at en anonym byråkrat-arbeidsgruppe har bommet på ti-gangeren? Det ser slik ut. Konsekvensene er mange. Kommunene villedes til å bygge ut alt for mange KAD-senger i forhold til behovet – med tilhørende store kostnader. Sykehusene blir ennå mer ribbet for hardt tiltrengte senger. Og faren øker for at pasienter som egentlig hadde trengt et sykehusopphold blir behandlet på for lavt kompetanse- og bemanningsnivå.

Skandale er bare fornavnet! Høie – sover du?

Kommentarer

 • Rangler 20.04.2016 18.43.31

  This arlcite keeps it real, no doubt.

 • Helge L. 19.03.2014 13.04.00

  Pettersen, skal man finansiere opp i kommunen med akutt-senger, når det ikke er nok akuttsenger eller helsearbeidere på våre sykehus ? Vi har fortsatt en stor korridorpasient-utfordring.Og, våre pressområder vil bare få økt press fremover, ikke mindre.

 • Jan Vegard Pettersen 19.03.2014 10.22.00

  Vårt demokrati er tuftet på åpen debatt og systemkritikk, som selvsagt er svært viktig. Sammensmelting av styringssystemer på kvalitet og finansiering i helsetjenesten har momenter i seg som det er viktig å debattere. Særlig gjelder dette hvilken konsekvens finansierings og styringssystemet får eller vil kunne få for kvaliteten på helsetjenestetilbudet til de sykeste og døende. Professor Wyller har tatt på seg dette viktige samfunnsoppdraget med å levere motmaktargumenter til det bestående. I denne rollen har han fått god plass. Det er imidlertid viktig å understreke at også motmaktstemmer må levere argumentasjon som er etterrettelig. Når argumentasjonen til professoren ikke er forankret i verken fag eller ideologi, men heller en slags konspiratorisk paranoia mot alt det bestående, så kan det stilles spørsmål om han bidrar positivt ift å fremheve det humanistiske verdisettet han påberoper seg å kjempe for. Hvis professoren ønsker å være samfunnsbygger bør han snart begynne å argumentere for hvordan man bør utvikle helse- og omsorgstjenesten. At alt var bedre før er vel ikke et reelt og valid utgangspunkt. Helt uavhengig av professorens regneferdigheter eller anonyme departementsbyråkraters uangripelige språkbruk, så dreier jo denne finansieringsordningen seg om å finansiere opp helsetilbudet i kommunene, slik at syke eldre får et bedre tilbud der de bor.

 • Realist 18.03.2014 13.18.00

  Jo, Tord Dale. Dette er lett å forstå. Men, ved svært alvorlig sykdom er det stor fordel å ha erfarne, og nok, helsearbeidere i våre sykehus. Vi er som regel høykompetente, men vi er ikke alltid nok. Er det faglig forsvarlig å bygge masse akuttsenger i kommunen, når det ikke er nok helsepersonell i våre sykehus ?

 • Tord Dale 18.03.2014 12.48.00

  Jeg stusser litt over at Wyller mfl. stadig omtaler kompetanse og bemmaningsnivået i kommunene som for lavt. Min erfaring er at det går begge veier. I kommunehelsetjenesten finner du ansatte, leger og sykepleiere, som kjenner pasientene, sykdomshistorie, pleiebehov og hjemmesituasjon svært godt. Dette er alle relevante faktorer i vurderingen av sykdomshistorie, og ofte er den tilsvarende lav i sykehus (dels også med manglende vilje til å vurdere slike faktorer fordi fokus på den håndgripelige behandlingen av en konkret sykdom er så stor i et spesialisert medisinsk miljø). Eksempel er behandling av forverring hos pasienter med kjent hjertesvikt. I min egen hjemkommune Sogndal ble disse pasientene tidligere sendt på sykehus for behandling med diurektika. I dag behandles de av videreutdannede sykepleiere på sykehjemmet/KAD, og slipper halvannen times kjøring hver vei til sykehus. Vi hadde vært mye mer tjent med en nøktern diskusjon enn at det ropes "skandale" og kjeftes på "anonyme byråkrater".

 • Elisabeth Skaar 18.03.2014 11.47.00

  " Helseforetakene kan ikke bygge ned tilbudet før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig etablert." sitat fra veilederen . Det er altså ikke riktig at man ikke planlegger å redusere i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen. Ellers har det vært svært vanskelig å forstå hvor mange pasienter samhandlingsreformen omhandler. Veilederen er uklar på det punktet med bruk av døgnopphold og liggedøgn på en forvirrende måte. Jeg hadde en 1 1/2 måneds lang korrespondanse med helsedirektoratet i høst hvor de prøvde å svare på dette. Når de ikke skjønner det selv, hvordan kan de forvente at vi andre skal forstå det?

 • Jon Magnussen 17.03.2014 23.04.00

  For spesielt interesserte: Litt mer detaljert begrunnelse for den tolkningen jeg kom med under. For sammenlikningens skyld følger jeg TBW sine 6 punkter over: 1) og 2) samme tolkning som TBW. 3) "En av fire innleggelser kunne være unngått." Her regner da TBW dette som av fire av de 50 000 innleggelsene i pkt 1. Jeg leser teksten annerledes, og tolker dette som en av fire ø-hjelps innleggelser i sykehus. Jeg mener setningen i HOD sitt notat som TBW har i kursiv i sitt innlegg gir grunnlag for en slik tolkning. 4) I så fall må regnestykket ta utgangspkt i antall i antall ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten, og IKKE som hos TBW i 25 % av 150 000 døgn. I HOD notatet s 2 står: "En rapport fra Helsedirektoratet viser at 70 pst. av innleggelsene i 2009 var definert som øyeblikkelig hjelp. Holder en kirurgiske pasienter utenfor, ble 79 pst. av innleggelsenedefinert som øyeblikkelig hjelp. " Her gis det en fotnote til Samdata 2009. I Samdata 2009 på side 104 finner jeg en tabell hvor medisinske ø-hjelpsinnleggelser pr 1000 innbyggere oppgis til å være 97. Folketallet var i 2009 ca 4,8 mill. Regnestykket: 97*4800 = 470000*0,25=117500*3 = 352500 liggedøgn. HOD notatet er uklart og dårlig formulert. Men det går altså an (nesten) å komme fram til HOD sine tall ut fra det som står i notatet.

 • ERNST HORGEN 17.03.2014 17.50.00

  Det antas en seng per 6000 innbyggere, og fullt utbygget blir det 834 senger siden alle kommuner, stor som små, også de som har løst dette på andre måter, skal ha slike senger. Med et gjennomsnittlig belegg på 30% (erfaring så langt), blir det 834 x 365 x o,3 = 91.250 reelle liggedøgn

 • Realist 17.03.2014 09.24.00

  Flere akutt senger i kommunen. Jo, man kan sikkert spare penger. Men jeg tror man blir bedre helsearbeidere i større fagmiljøer.

 • Doktor 14.03.2014 19.02.00

  Jeg er imponert! Professor Torgeir Bruun Wyller klarte å vekke en politiker- og det selveste helseministeren. Det må være vanskeligere enn å vekke Tornerose etter hundre år. Jeg støtter Helsetjenesteaksjonen og professor Wyller helhjertet.Takk for innsatsen deres! Nå må gjerne en våken Bent Høie fortsette å besvare spørsmål og kritikk som har kommet opp under debatten om ny pasientjournallov - den svært kritiserte fullmaktsloven som gjør, at ingen aner hva slags personvern pasientene våre får, jfr. professor Schartums uttalelse om at HOD ikke har oversikt. http://www.dagensmedisin.no/debatt/pasienter---ikke-provekaniner/#comments

 • Thor Odland 14.03.2014 19.00.00

  Lege med over 30 år i førstelinje. Hør på Torgeir han er engasjert , idealist, arbeidsjern, opptatt av å levere det beste helsehåndtverket for pasientene og 'lommeboken' . Det er ikke mange igjen som orker å delta i debatten pga andre motiv enn maktposisjonering , eksponering . Altså uegennyttig . Vi er på ville veier med så mange lag imellom lovgivende myndighet og utførerleddet at ansvaret nærmest fordamper på veien . Og påvirkningskraften/ gjennomføringskraften til den enkelte slaven blir for liten, førende til tillært hjelpeløshet/ resignasjon. Lagdelingen i helsevesnet er en uting, og kun innført for å kunne frasi seg ansvaret , vise til at ansvaret ligger på et annet nivå. Vekk med helseforetakene og overføring av stadig flere oppgaver ttil kommunalt ansvar. Det burde si seg selv om mann har hatt matematikk på skolen at småkommuner som Torsken og Engerdal ikke har 'muskler' til å klare å møte alle kravene/oppgavene som er overført til kommunene. ( under 2000 innbyggere) .

 • KH 14.03.2014 16.03.00

  Yesss !!! Siden selveste Helseministeren svarte på dette, fikk jeg mye, mye mer tiltro til han:) Det er ofte på disse stedene sannheten kommer. Dagsavisens aller, aller største tabbe var å fjerne anonymt kommentarfelt. Det var med på å felle Stoltenberg regjeringen.

 • Bent Høie 14.03.2014 15.05.00

  Nei, Torgeir Bruun Wyller, jeg sover ikke! Jon Magnussen har på en tydelig og enkel måte vist hvordan dette regnestykket må forstås.

 • Oddmund Suhrke 14.03.2014 14.20.00

  Når jeg leser Wyllers blogg, er det mye som tyder på at hans regneferdigheter ikke er stort bedre enn departementets. Og bruken av begreper som "fatal" og at KAD "ribber sykehusene for senger", har lite med virkelighetens verden å gjøre. Heller ikke at det skal etableres KAD-enheter i alle landets kommuner. Nedbyggingen av sykehussenger har ingenting med KAD å gjøre. Og bruken av mulige liggedøgn er kun et hjelpemiddel til å beregne hvor mye kommunene skal få i tilskudd for å bygge opp et akutt døgntilbud. Det pinsipielt nye er at kommunene ikke lenger kan stenge dørene klokka 16, men må ha et åpent tilbud hele døgnet alle dager. Dette forutsetter et kvantesprang når det gjelder medisinsk utstyr og bemanning på kommunale institusjoner. Norge ligger i Europatoppen når det gjelder akuttinnleggelser i sykehus, og noe er grunnleggende feil når kanskje 30 % innlegges uten at det er dokumentert behov for spesialisttjenester. Svakheten ved noen av KAD-enhetene er at helseforetakene ikke har deltatt aktivt i utviklingen, men tillatt enheter med 1-2 senger. men uansett vil ikke KAD true sykehusenes sengetall; det vil i verste fall redusere veksten i sykehusinnleggelsene.

 • Espen 13.03.2014 23.58.00

  Det er jo flott at Arbeiderpartiet har stått for den største nedbyggingen av helsevesenet i moderne tid og innført en reform som i praksis går ut på å holde gamle mennesker vekk fra sykehusene. Norge og Tyrkia på bunn i europa når det gjelder antall senger i somatiske sykehus. Det er flotte greier og det er bare å gratulere Torgeir Michaelsen, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg med deres prosjekt ---> Alle skal med men ikke de gamle. Antar at motivene er ønske om å spare pensjon og bygge ut offentlig sektor så stor at det blir umulig komme utenom staten fra vugge til grav.

 • Pasient 13.03.2014 23.38.00

  Hvis dette er sant; Hvor mange norske helsebyråkrater er det plass til i WHO i Geneve?

 • Jon Magnussen 13.03.2014 12.40.00

  Forslag til tolkning: Notatet skisserer to alternative måter å beregne omfanget: Alternativ A: Helsdirektoratet sier 50 000 innleggelser * 3 liggedøgn = 150 000 døgn. B: Basert på sykestueprosjektet antas 25 % av alle medisnske ø-hjelps innleggelser. Tall fra 2009. Samdata (som det refereres til) sier 97 innl/1000 innb * 4 800 000 innb = ca 470 000 innleggelser. 25 % av dette er 117 500 innleggelser * 3 liggedøgn = 350 000 døgn. Mao "et sted mellom 150 000 og 350 000".

 • ASN 13.03.2014 10.56.00

  Om Høie sover ? Det har vi nettopp sett med idiot takling av kr.f,s abortmotstand. Og, Rogalandspolitikere er stort sett oljedopa. Alle etter dyktige Arne Rettedal.

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!