Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2019-04-30

Vi krever responstid også av stortingsflertallet

Rask respons er avgjørende ved flere alvorlige diagnoser. Når et flertall i Stortinget mener det er et problem – som det er – at flere av landets ambulanser ikke kommer raskt fram til pasientene, og de mener at det vil hjelpe å forskriftsfeste responstid for ambulanser, så må vi forvente at de også vedtar det i Stortinget.

Ved hjerneslag er det avgjørende å komme raskt til diagnostisering og behandling da man mister ca. to millioner hjerneceller i minuttet og tiden er avgjørende for utfallet. Ifølge den nasjonale kvalitetsindikatoren skal ambulansene i byer og tettsteder være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene, og i grisgrendte strøk innen 25 minutter. På helsenorge.no skriver Helsedirektoratet med henvisning til 2017-oversikten at det er variasjon mellom fylkene, men ingen av fylkene oppnår de veiledende responstidene. Samtidig frykter mange lokalsamfunn for sin ambulanse.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjennom enten tidligere forslag eller vedtak i egne partiorganer gått inn for å forskriftsfeste responstid for ambulanser.

Høsten 2018 fremmet Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti under behandling av Innst. 32 S (2018-2019) et forslag med ordlyden "Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste krav om responstid og legge Akuttutvalgets forslag om nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter til grunn". Arbeiderpartiet støttet ikke dette forslaget, men gikk inn for å styrke ambulansetjenesten og å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene og hele den akuttmedisinske kjeden basert på NOU 2015:17 Først og fremst. 6. april vedtok imidlertid partiets landsmøte at responstiden for blålys-etatene skal forskriftsfestes.

Landsmøtet er Arbeiderpartiets høyeste myndighet, og vedtak som fattes i dette organet skal gjennomføres uten at verken partiledelse eller stortingsrepresentanter kan overprøve det.

Poenget med å komme i regjering er å få mer gjennomslag enn kun ved å være representert i Stortinget. Når Kristelig Folkeparti høsten 2018 var medforslagsstiller i nasjonalforsamlingen til krav om forskriftsfestet responstid forventer vi de mener det samme i 2019 når de sitter i regjering og har økt innflytelse. Vi antar at nåværende KrF-statsråd Olaug Bollestad faktisk mener det samme i dag som hun mente som medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité da hun til Dagens Medisin i 3. mars 2016 sa følgende: "Vi som politikere må være villige til å stille krav. Hvis ikke, blir de foreslåtte responstidene bare fine ord på et papir".

Når Arbeiderpartiet følger opp det landsmøtet vedtok og Kristelig Folkeparti avklarer at partiet står for det samme i som utenfor regjering, kan responstid vedtas i Stortinget. Noe annet vil være å kaste en blår i øynene på pasienter og velgere.

28. mai må helseminister Bent Høie fra Høyre til Stortinget for å svare på en interpellasjon fra stortingsrepresentant og leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, som spør om hvorfor statsråden aksepterer at noen i Norge skal ha dårligere ambulansetjenester fordi regjeringen nekter å bruke lovfestede krav om responstid som styringsinstrument i ambulansetjenesten?

Det er sikkert mulig å finne tusen gode grunner for å ikke fremme et felles forslag i Stortinget som får flertall, men det er også mulig å finne én avgjørende grunn som trumfer alt annet: Hensynet til pasientene.

Vi har respekt for at man ikke fremmer forslag i nasjonalforsamlingen i hytt og vær, men vi kommer ikke til – om det skjer - å ha forståelse for at Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i løpet av inneværende år ikke finner en naturlig anledning for å til å vedta det de mener i Stortinget. For LHL og LHL Hjerneslag er politisk spill underordnet hensynet til pasientene, og det er vi sikre på at det er for helsepolitikerne i Stortinget fra de fire nevnte partiene også.

Fra og med i dag og langt ut i september skal politikere sentralt og lokalt fra alle partier bli minnet om hva som er situasjonen i ambulanse-Norge. Sammen med Ambulanseforbundet i Delta skal LHL reise Norge rundt med budskapet "God responstid redder liv og gir lokal trygghet". I løpet av turnéen får 86 kommuner fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør besøk, og da vil vi avdekke i hvilke kommuner man når eller ikke når målsettingene i den nasjonale kvalitetsindikatoren.

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!