Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Ida Rashida Khan Bukholms blogg Publisert 2019-08-12

Behov for mer kunnskap om komplikasjoner etter fedmekirurgi

Den økende fedmeepidemien med ledsagende helseproblemer førte i 2008 til at The Obesity Society (TOS) kom med en erklæring om å definere fedme som en sykdom. Siden den gang har vi fått ny innsikt i årsaker bak fedme og konsekvensene av denne tilstanden.

Økning i kirurgisk behandling av fedme
Det er nå veletablert at sykelig overvekt er en kronisk sykdom som fører til mange andre sykdommer, blant annet hjerte-kar sykdom, diabetes og kreft.

Behandling og forebygging av fedme er viktig. En av de mest effektive behandlingsmetodene er kirurgi. Denne typen kirurgi har økt betydelig og man regner med at det i USA ble utført over 220 000 slike prosedyrer i 2008.

Effektiv metode, men med mange komplikasjoner
Fedmekirurgi er effektivt og et viktig tilbud for en del pasienter fordi overvekt og fedme har effekt på både fysisk og psykisk helse. Samtidig er slik kirurgi forbundet med mange komplikasjoner, både de operasjonsnære og de langsiktige.

Sykelighet etter fedmeoperasjoner er betydelig og varierer mellom to, fire og ti prosent i litteraturen, avhengig av type inngrep som er utført (1).  Typen komplikasjoner er knyttet til typen inngrep som er utført (for oversikt se ref 2). 

165 NPE-saker om fedmekirurgi i perioden 2012-2018
I 2018 var det 10 år siden første «position statement» om fedme som sykdom kom ut. Vi ønsket å se på hvor mange og hvilke typer saker som NPE har mottatt de siste seks årene. I perioden 2012-2018 mottok NPE saker fra 165 personer som hadde fått kirurgisk behandling mot fedme. Av disse fikk 26 prosent medhold, mens 74 prosent fikk avslag.

Ulike typer skader pasientene søker erstatning for
Når vi ser på type skader pasientene søker erstatning for, ser vi at i 45 av tilfellene søkte pasienten erstatning på grunn av funksjonsforstyrrelser, dårlig ernæringsstatus som resultat og med konsekvenser for livskvalitet og arbeidsførhet.

I 41 av tilfellene var vevskade i en eller annen form bakgrunnen for erstatningssøknaden, mens mangelfull oppfølging etter operasjon utgjorde 18 tilfeller.

18 personer søkte erstatning på grunn av smerter etter utført inngrep som påvirket deres daglige virke, mens kun fire personer søkte erstatning på grunn av økte psykiske plager etter inngrepet. 

Resten av sakene fordelte seg på flere områder som blødninger, infeksjoner, blodpropp og lokal nerveskade.

Behov for økt kunnskap
De langsiktige konsekvensene og komplikasjonene blir ofte håndtert ved lokalsykehuset. Der kan kunnskap om denne type kirurgi være mangelfull, selv hos spesialister i gastroenterologisk kirurgi.  

Dette ser vi også i sakene som blir behandlet i NPE, hvor en del av skadene etter fedmekirurgi er relatert til mangelfull oppfølging.

Gjennom min kliniske erfaring  ser jeg også at mangel på oppfølging gjelder ikke bare operasjonstekniske forhold, men også psykisk ettervern.

Det at så mange sliter med smerter etter inngrepene, kan ha noe med den psykisk-mentale oppfølgingen etter slike inngrep. Oppfølging i forhold til den mentale helsen etter fedmekirurgi er viktig for å oppnå godt behandlingsresultat.

NPE saker er en viktig kilde til læring
Senfølgene etter fedmekirurgi kan gi store innvirkninger på livskvaliteten til pasientene, og kunnskap om disse følgene er viktig.  

En viktig kilde til kunnskap om senfølger etter fedmekirurgi er læring fra pasientskadesaker. Sakene som behandles i NPE gir innsikt i både faglige vurderinger som er gjort og hva pasientene forteller at de har opplevd av skader og problemer etter fedmekirurgi.

Saker som har fått avslag gir også læringsverdi når det gjelder komplikasjoner og pasienthistorier. Det er nå økende grad av enighet om at den psykiske påvirkning etter fedmekirurgi. Håndteringen av dette er viktig for et bra resultat etter slik behandling.

Kirurgisk behandling av sykelig overvekt er effektivt når det gjelder vektnedgang. For å få best mulig resultat etter denne type kirurgi er det viktig at pasientene følges opp tett, også med hensyn til mental helse. Det er indikasjoner på at depresjon kan følge etter fedmekirurgi (3). NPE-sakene der pasientene angir økt smerte etter kirurgi, kan skyldes innslag av depresjon. 

 1. Carlin AM et al An surg 2013:791-7
 2. Healy p. et al Complications of bariatric surgery- what the general surgeon needs to know. The Surgeon (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.surg.2015.08.003
 3. Yuan W et al . Evaluation of the association of bariatric surgery with subsequent depression. Int J Obes 2019 Apr 30

Kommentarer

Rubrik

Ida Rashida Khan Bukholm jobber som fagsjef Pasientsikkerhet ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), i tillegg til at hun er professor II ved Norges Miljø-og Biovitenskapelig universitet (NMBU). I NPE arbeider hun med å tilrettelegge erfaringsmaterialet over pasientskader slik at dette materialet kan brukes i forbedrings og pasientsikkerhetsarbeid. Hun er utdannet lege ved UiO og er spesialist i Generell kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi og Bryst-endokrin kirurgi.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!