BEKYMRET: LHL er bekymret for konsekvensene av en anbudsordning for blå resept. Vi oppfordrer Stortinget til å nøye vurdere denne saken, skriver Mari Larsen. Foto: NTB
BEKYMRET: LHL er bekymret for konsekvensene av en anbudsordning for blå resept. Vi oppfordrer Stortinget til å nøye vurdere denne saken, skriver Mari Larsen. Foto: NTB

Blåreseptordningen: Stortinget må sette pasientsikkerhet først

God økonomisk styring er en selvfølge i et sterkt, offentlig finansiert helsevesen, men dette bør ikke gå på bekostning av pasientenes sikkerhet.

Publisert
Mari Larsen
Mari Larsen

I STATSBUDSJETTET FOR 2024 er det foreslått å innføre en permanent anbudsordning for blå resept i folketrygden. Dette er en omlegging av stor betydning for pasienter og ansatte i helsetjenesten, og forslaget har reist betydelig bekymring blant pasienter, leger og organisasjoner. En anbudsordning for blå resept kan ha uønskede konsekvenser for pasientsikkerheten, legenes verktøykasse og helsetjenestens økonomi.

En anbudsordning kan svekke pasientsikkerheten. Pasienter med alvorlige og kroniske sykdommer er avhengige av å ha tilgang til riktig medisinering. Ved et anbudssystem vil ett legemiddel vinne og bli det foretrukne alternativet, og situasjoner vil oppstå der pasientene ikke lenger kan motta behandling som er best tilpasset deres individuelle sykdomsbilder. Pasienter kan også ende opp med å bli tvunget til å gjennomføre bytter av medisiner som følge av anbudsprosessen. Dette vil ikke bare kunne skape forvirring blant pasienter, men vil også øke risikoen for uheldige interaksjoner og i verste fall feilbehandling.

TILPASSET. Fastlegene har en unik innsikt i hver pasients helsetilstand og historikk. Dermed kan de tilpasse behandlingen individuelt basert på pasientenes behov og påfølgende reaksjoner. Med et prioritert legemiddel tilgjengelig etter anbud, svekkes legenes verktøykasser. Selv om en eventuell anbudsordning vil gi legene mulighet til å begrunne unntak fra anbudsvinner og dermed bruke andre legemidler, vil dette heve terskelen for individuell tilpasset behandling ved å medføre byråkrati og merarbeid blant leger. Dette mener vi er spesielt uheldig i en tid hvor Norge allerede står midt i en fastlegekrise. LHL mener det er svært betenkelig å øke arbeidsbelastningen for fastlegene ved å skulle gi pasientene best mulig behandling.

Myndighetene vil diktere hvilket legemiddel som skal brukes for hele pasientgrupper, i stedet for å la legene og enkeltpasienter ta beslutningen sammen.

Med anbudsordningen vil myndighetene begrense tilgangen til medisiner for pasienter og fastleger. Dette betyr at myndighetene vil diktere hvilket legemiddel som skal brukes for hele pasientgrupper, i stedet for å la legene og enkeltpasienter ta beslutningen sammen. Dette mener vi er reduktivt og ødeleggende for pasientbehandlingen. LHL representerer store diagnosegrupper, som består av individuelle pasienter med betydelige variasjoner i helsetilstand, underliggende helsefaktorer og behov. Å skjære alle over én kam ved å begrense tilgang til legemidler som kan være bedre for enkelte pasienter vil føre helse-Norges utvikling i feil retning. Hvis vi ønsker et bærekraftig helsevesen for fremtiden, må vi gi fastleger og pasientene muligheten og verktøyene til å sikre best mulig behandling i primærhelsetjenesten.

KVALITET. God økonomisk styring er en selvfølge i et sterkt, offentlig finansiert helsevesen, men dette bør ikke gå på bekostning av pasientenes sikkerhet. Reduserte kostnader til legemidler må ikke gå på bekostning av kvaliteten i behandlingen eller tilliten mellom leger og pasientene, som er helt vesentlig for høy oppslutning og god oppfølging. Dessuten er det en risiko for at kostnadene øker andre steder i helsevesenet, for eksempel på grunn av økt arbeidsbelastning for fastlegene eller feilbehandling som må utredes videre i spesialisthelsetjenesten.

Myndighetene gjennomfører for tiden et pilotprosjekt på anbud for legemidler. Regjeringen viser blant annet til denne piloten for å begrunne forslaget om en permanent anbudsordning, men piloten er begrenset i sin relevans for andre mulige anbudsområder og den har heller ikke i praksis vart særlig mye lengre enn et halvt år. Prosjektet har også innebåret at pasienter kan fortsette med nåværende medisiner, mens en permanent anbudsordning trolig vil kreve hyppige bytter.

BEKYMRING. LHL er bekymret for konsekvensene av en anbudsordning for blå resept. Vi oppfordrer Stortinget til å nøye vurdere denne saken. De må ta hensyn til pasientsikkerheten, legenes behov i en presset hverdag og helsevesenets helhetlige bærekraft. Vi håper at politikerne ser de bekymringene som er reist og søker løsninger som ikke setter pasienters helse i fare. En mulighet kan være å videreføre det allerede igangsatte pilotprosjektet og utvide dette til å omfatte også mer komplekse anbudsområder for å høste mer erfaring før man eventuelt ruller ut en helhetlig anbudsordning.

Stortinget må sørge for at pasientenes helse og trygghet alltid er det viktigste når helsetjenesten skal gjennomføre store endringer.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS