«FØLGER OPP VEDTAK»: – Det er Stortinget som har myndigheten til å avgjøre hvilke grupper som skal ha autorisasjon. Helse- og omsorgsdepartementet følger opp de vedtakene Stortinget treffer, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

– Samme krav gjelder for alt helsepersonell

Departementet: – Kravene til osteopater og naprapater underlegges samme tilnærming til hva som er god praksis som øvrig helsepersonell.

Statens helsetilsyn frykter utfordringer med å vurdere tilsynssaker mot helsepersonellgrupper som er autorisert uten at det er utarbeidet retningslinjer for behandling.

Dagens Medisin har forelagt uttalelsene fra Jan Fredrik Andresen til Helse- og omsorgsdepartementet. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt besvarer spørsmålene via epost.

«Underlegges samme tilnærming»

– Statens helsetilsyn må håndtere eventuelle klager på naprapater og osteopater, men har ingen retningslinjer til å hjelpe dem å skille god fra avvikende praksis. Hvordan tenker dere at Helsetilsynet skal gjøre dette?

– De samme krav til evidensbasert behandling og forsvarlig helsehjelp gjelder for alt helsepersonell. Kravene til disse vil derfor ikke tilpasses en alternativ ideologi, men underlegges samme tilnærming til hva som er god praksis som øvrig helsepersonell. Det finnes ikke nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale veiledere eller annen form for normering av tjenester som gis av naprapater eller osteopater. Helsedirektoratet har opplyst at det ikke har planer om å utarbeide slike. Direktoratet lager ikke retningslinjer for én yrkesgruppes virksomhet, men for spesielle intervensjoner rettet inn mot spesifikke problemstillinger. Det er for eksempel slik at vi heller ikke har dekkende retningslinjer for alle behandlingsformer foretatt av for eksempel leger.

Midlertidige løsninger

– Hvorfor stilles det ikke like krav til innhold i utdanning og retningslinjer for disse gruppene, som for andre autoriserte helsepersonellgrupper?

– For begge gruppene vil det på sikt bli vurdert hvordan det kan stilles faglige krav basert på behovene til den norske helse- og omsorgstjenesten. For naprapater er det etablert en midlertidig løsning – med faglige krav basert på studieplanen til den svenske naprapatutdanningen. For osteopater er det etablert en midlertidig løsning med faglige krav basert på studieplanene til den eksisterende norske fireårige osteopatidanningen, som består av en treårig bachelorutdanning og en ettårig videreutdanning.

Jeg forventer at departementet belyser de faglige utfordringer i den saken. Marian Hussein

Stortinget bestemmer - HOD følger opp

– Hvorfor ble det vedtatt å gi autorisasjon før departementet hadde fått behandlet direktoratets vurderinger, og før det ble sendt på høring?

– Det var Stortinget som ved behandling av statsbudsjettet for 2021 fattet vedtak om at naprapater og osteopater skulle autoriseres i henhold til helsepersonelloven. Helse- og omsorgsdepartementet fulgte deretter opp Stortingets vedtak ved å fremlegge lovproposisjon i september 2021, med forslag om endringer for å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere.

– Er det riktig at det er politikerne som skal bestemme hvilke helsepersonellgrupper som skal autoriseres når faglige råd advarer mot dette?

– Det er Stortinget som har myndigheten til å avgjøre hvilke grupper som skal ha autorisasjon. HOD følger opp de vedtakene Stortinget fatter. 

«Presset frem»

Marian Hussein, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for SV, ser frem til at regjeringen, på oppdrag fra Stortinget, skal legge fram en sak for gjennomgang av hele autorisasjonsordningen.

– Jeg forventer at departementet belyser de faglige utfordringer i den saken, sier hun til Dagens Medisin og fortsetter:

– Frp og Høyre startet ballet med å presse gjennom autorisering av naprapater og osteopater i budsjettforhandlingene sine. Det ser vi nå at har uheldige konsekvenser.

– En viktig sak

– Å godkjenne naprapater og osteopater har vært en viktig sak for FrP lenge, og jeg er glad for at de endelig har fått autorisasjonen sin. Hvert år bidrar disse yrkesgruppene til å redusere sykefravær og gi bedre livskvalitet for tusenvis av nordmenn, sier Bård Hoksrud i Frp.

– Jeg legger til grunn at regjeringspartiene følger opp Stortingets vedtak, som både Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte for i sin tid, og at man får rettet opp i eventuelle problemstillinger knyttet til autorisasjon, behandlingsretningslinjer og krav til utdanning. Dette er jeg sikker på at man kan finne gode løsninger på. Og det forventer jeg regjeringen følger opp på en fornuftig måte. Ap og Sp har også stemt for dette etter at de kom i regjering, påpeker han videre.

Skeptisk 

Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre viser til at Stortinget vedtok at regjeringen skulle fremme lovforslag om de nye autorisasjonene og det ble gjort i tråd med anmodningsvedtaket.

– Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle og tittel. Da må det være verktøy til stede for å foreta den kvalitetssikringen og det må regjeringen få på plass, sier hun, men understreker: 

– Høyre skeptiske til at Stortinget nærmest skal opptre som autorisasjonskontor, slik regjeringspartiene gjorde da de gav manuellterapeuter autorisasjon i vår uten forutgående høring.

Powered by Labrador CMS