Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

LYTTE: Legeforeningen er nødt til å lytte til medlemmene de representerer, også de unge. 

Foto: Getty Images/Julie Kalveland

Elefanten på legekontoret

Hvordan spiser man en elefant? spør Dr. S og resten av Klovner i kamp – og svarer: «En bit av gangen». Det kan være lurt å begynne med holdninger.

Publisert: 2022-01-28 — 14.00

EN STABIL og robust fastlegeordning er viktig for den totale beredskapen, den generelle folkehelsa, ja – til og med for å forebygge sykehusinnleggelser og redusere dødelighet, har ny forskning vist.

Så hvorfor klarer ikke kommunene å rekruttere tilstrekkelig antall fastleger?

POTENSIALET. Potensialet er der: Evalueringen av fastlegeordningen viser at tre av fire medisinstudenter synes at allmennmedisin er et interessant fag. Nylig kom det også resultater som viser at desentrale utdanningsløp innen medisin beviselig rekrutterer allmennpraktikere til distriktene. Men unge leger som vurderer yrket, ønsker ikke den store arbeidsbelastningen fastlegene har i dag. De er heller ikke villig til å ta den økonomiske risikoen ved å starte som selvstendig næringsdrivende.

Dette er forståelig.

KOLLAPSEN. Likevel tviholder Legeforeningen på at «næringsdrift er hovedregelen».

Det er også forståelig.

Før var det et marked for omsetning av fastlegepraksis, et marked som eldre fastleger ønsket å bevare for å få igjen det de hadde investert. Men i dag er frykten for en kollaps i markedet for kjøp og salg av fastlegepraksis, høyst reell.

Modellen de ønsker å bevare, vil svekke, ikke bedre rekrutteringen til fastlegeordningen.

Vi har allerede eksempler på at veletablerte fastelegepraksiser har blitt til «råtne lån» – om ikke over natten, så i alle fall i løpet av få år. Næringsdrift bør likevel ikke avskaffes; det er fortsatt en driftsmodell med mange fordeler. Et eksempel er at næringsdrivende fastleger opplever større tilhørighet til sin praksis og at pasient-lege-forholdet blir av lengre varighet.

Men elefanten i rommet må adresseres, jo før jo heller, skal fastlegeordningen bestå.

ELEFANTEN. At nesten halvparten av fastlegene blir pensjonister i løpet av de nærmeste årene, betyr at fokus og innsats må rettes mot de «yngres» preferanser og behov. Om noen år kan det være at «fastleger flest» ikke vil være selvstendig næringsdrivende.

Legeforeningen er nødt til å lytte til medlemmene de representerer, også de unge, og ta inn over seg at modellen de ønsker å bevare, vil svekke, ikke bedre rekrutteringen til fastlegeordningen.

Helsemyndighetene må være villige til å investere mye mer enn 4,8 milliarder slik at kommuner – uavhengig av økonomi – kan opprette kommunale fastlegestillinger. Kommuner må fristille nye leger til å velge mellom fastlønn eller privat praksis – og innføre en gjenkjøpsgaranti av private hjemler.

CATCH 22. Ja, Legeforeningen har rett i at arbeidsbelastningen må ned, herunder listelengden, men dette vil ikke skje dersom vi ikke får rekruttert nok leger til å dele på belastningen og pasientene. Ja, basistilskuddet må også opp, men hva hjelper det hvis ikke det er nok fastleger som vil ta det imot? I 2016 spådde Tom Willy Christiansen en fastlegekollaps innen fem år, og mye tyder på at det gikk troll i ord. Uten en kursendring kan alle tiltak fort bli kun symptombehandling.

Hvordan spiser man en elefant? spør Dr. S og resten av Klovner i kamp – og svarer: «En bit av gangen».

Det kan være lurt å begynne med holdninger.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 30.01.2022 16.51.57

  Lege

  Det finnes 3 ulike løsninger på fastlegekrisen, som alle medfører at flere vil miste fastlegen, men til ulik kostnad. 1: Å må tilføre tilstrekkelige midler til pr capita-tilskudd slik at fastlegene kan redusere listene og få normal arbeidstid, kostnad ca 4,8 milliarder pr år. Da vil flere klare å fortsette som fastleger. 2: En dyrere variant som forfatteren anbefaler er å omgjøre dagens stillinger til fastlønnstillinger med normal arbeidstid. Dette har Gausdal kommune allerede gjort for noen år siden, de erstattet 3 avtaleleger med 6 fastlønnsstillinger. Antatt merkostnad ca 1 million pr fastlønnslege pr år. Det finnes ikke nok leger til at dette vil fungere på svært mange år. 3: Den dyreste løsning er den som staten har valgt; ikke gjøre noe, og overlate markedet til helprivate dyre løsninger, vikarbyråer og de kommunene som kan betale mest. Dette medfører i tillegg økt sykelighet og dødelighet i befolkninger, nylig dokumenter med norsk forskning publisert i BMJ.

 • Sven Richard Haugvik 29.01.2022 11.21.49

  Lege

  Fastlegeordningen (FLO) ble utredet i mer enn 10 år før den ble vedtatt. Fastlønn, rekrutteringssvikt, kommunal ansvarsfraskrivning og forgubbing var hovedårsakene til nyskapningen FLO. Mange leger konverterte fra fastlønnsleger i kommunene til å drive egen bedrift i 2001, men i motsetning til andre næringsdrivende skulle de ikke selv bestemme prisen på tjenestene. Begrunnelsen for næringsdrift var flerdelt. Før ordningen ble innført ønsket ikke kommunene å investere i praksisen, men når legene tok over ble det raskt stor forskjell på kvaliteten på IKT og MTU i fastlegepraksiser og andre tjenester i kommunen. Fastlegene ble de første i helsestellet som tok i bruk elektronisk kommunikasjon. KRISEN er: Brudd på avtalt nasjonal styring, avtaler og forutsetninger som lå til grunn for ordningen er ikke fulgt opp. Allerede i 2006 ble det advart om at ordningen blir gradvis ødelagt dersom myndighetene fortsetter å pålegge fastlegene nye administrative oppgaver, som går utover pasienttilbudet.

 • Sven Richard Haugvik 29.01.2022 12.02.06

  Lege

  TILBAKE TIL START - er forslaget her om revitalisering av «den onde sirkel» fornuftig? De små bitene som foreslås inntatt er for oss i realiteten kameler fastlegen tvangsfores med. Stadig større biter med NPM-styring UTEN holdninger og maktmoral. BLÅ-resept-loven var den siste. I en rapport fra forsker og fastlege Anders Grimsmo ved NTNU fastslås det at hele 40 % av fastlegenes tid går til admin, skjemaarbeid osv. Det øker fordi Fastlegeforskriften ble revidert i 2012 med flere pålegg om administrasjon. Elefanten er heller på venterommet: «I et konkurransebasert allmennlegesystem vil den fastlegen som er tilbakeholden med samfunnets verdier, raskt tape mot éngangslegen som uten videre oppfyller pasientens ønsker», skrev forskerlegen Preben Aavitsland 18. august 2018. Til tross for de mange FLO påleggene om å være utenfor praksis har HOD lovet kortere ventetid i praksis. Med forskriften er det lite som handler om involvering. Legene settes i et umulig krysspress av forventninger. Fordi:

 • Fredrik Langballe 28.01.2022 16.46.44

  Allmennpraktiker

  Viktige poeng i debatten om løsning for å redde. fastlegeordningen. Ta også med at uten å øke utdanningskapasiteten vesentlig, vil det for all framtid være store rekrutteringsproblemer.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!