Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

LOVENDRING: Barne- og familiedepartementet vil lovfeste en plikt til å vurdere om det er nødvendig med en tverrfaglig helsekartlegging av barn som skal plasseres utenfor hjemmet. 

Foto: Per Corneliussen (ILLUSTRASJONSFOTO)

Vil helsekartlegge barnevernsbarn

Regjeringen sender på høring et forslag til endring i barnevernloven som pålegger barnevernstjenesten å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre en tverrfaglig helsekartlegging av barnet dersom det skal fremmes sak for fylkesnemnda.

Publisert: 2020-12-29 — 06.00

Flere rapporter, tilsyn og utredninger har dokumentert at det norske barnevernet ofte ikke har nok kunnskap om barnets helse og behov når det fattes vedtak om å flytte barnet ut av hjemmet.

En studie fra Danmark viser at 20 prosent av barna som er plassert utenfor hjemmet har minst én psykiatrisk diagnose, mens dette kun gjelder for tre prosent av barn som ikke mottar noen form for hjelp fra barnevernet.

Videre opplever nær halvparten av unge som er plassert utenfor hjemmet i Danmark et eller flere brudd i plasseringsforløpet, der flertallet opplever dette i løpet av det første året.

Da regjeringen sendte på høring et forslag til ny barnevernlov i fjor, var det flere blant høringsinstansene som påpekte behovet for en tverrfaglig helsekartlegging av barn som skal plasseres utenfor hjemmet, deriblant Barneombudet, Bufdir, Bufetat og Helsedirektoratet.

Lovpålagt å vurdere kartlegging
Nå skal en ny endring i loven ut på høring, med frist 22. mars 2021. Der foreslår Barne- og familiedepartementet at den kommunale barneverntjenesten kan be Bufetat om en tverrfaglig helsekartlegging. Det er opp til Bufetat å avgjøre i hvert enkelt tilfelle om man skal tilby dette. I tillegg blir det foreslått at barnevernstjenesten får plikt til å vurdere om det er behov for en kartlegging. Dette skal dokumenteres.

Departementet foreslår at tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet legges organisatorisk til Bufetat, samtidig som spesialisthelsetjenesten bidrar med nødvendig kompetanse og ressurser inn i kartleggingsteamene.

Videre foreslår departementet at kommunal barnevernstjeneste kan anmode Bufetat om helsekartlegging når barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda. 

— Har et særlig ansvar
— Når myndighetene vedtar at et barn skal flytte ut av hjemmet, har det offentlige et særlig ansvar for at barnet får god omsorg og oppfølging. En grundig kartlegging av barnets behov er en forutsetning for at barnevernet skal kunne gi riktig hjelp, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) i en pressemelding. 

— Vi vet at barn i barnevernet har høyere forekomst av både fysiske og psykiske helseplager. Det er viktig at de som skal gi barnet omsorg har god kunnskap om barnets helse og behov. Tverrfaglig spesialisert helsekartlegging skal bidra til at barnet får riktig hjelp både fra barnevernet og fra helsetjenesten, supplerer. helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Lovendringen
Forslaget fra Barne- og familiedepartementet er å endre Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 2-3, tredje ledd med en ny bokstav c, som lyder:

«(Barne-, ungdoms- og familieetaten) skal tilby barnevernstjenesten helsekartlegging dersom barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda. Det samme gjelder ved frivillig plassering etter § 4-4 sjette ledd»

Når det gjelder § 4-3, om «Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser», skal ny bokstav a lyde: 

«Barnevernstjenesten skal vurdere behovet for helsekartlegging i regi av Bufetat når det er besluttet å fremme sak for fylkesnemnda, jf. §§ 4-12, 4-24, 4-26. Det samme gjelder frivillig plassering etter § 4-4 sjette ledd. Barnevernstjenestens vurdering skal dokumenteres. Helsekartlegging kan bare anmodes dersom det foreligger samtykke»

Her kan du lese høringsnotatet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ragnvald Bjørgaas Petersen 03.01.2021 18.25.47

  Lege

  Man ser ellers at barnevernet har henvisningsrett og sender barn til BUP uten å gå via fastlege. Dersom myndighetene mener alvor med helsekartlegging, bør denne henvisningsretten som etter min mening ikke er faglig logisk, inndras.

 • Ragnvald Bjørgaas Petersen 02.01.2021 07.24.35

  Lege

  Barnevernet har ikke kompetanse til å vurdere behovet for helsekartlegging. Det er uansett et problem at dagens barnevernssystem, inkludert BUFETAT, ikke ønsker å se elefanten i rommet - nemlig at bortplasseringen i seg selv mest sannsynlig er en viktig årsaksfaktor når barn under offentlig omsorg er så belastet med helseproblemer. Det finnes selvsagt forhold i hjemmet som er så graverende at barn må skjermes fra foreldrene. Men så lenge barnevernet baserer sin virksomhet på hypotesen om at omplassering er et gode for brorparten av barna som tas med tvang i Norge i dag, vil helsekartlegging neppe få noen betydning for disse barnas prognose. Især gjelder dette når barnevernssystemet selv skal organisere helsekartleggingen.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!