Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

LIS1-kvoten trenger påfyll

Hvis opprettelsen av 145 nye medisinstudieplasser ikke følges opp med flere LIS1-stillinger, kommer søknadskøen til å øke tilsvarende hvert år. Det er på tide å åpne kranene og øke antallet LIS1-stillinger.

Publisert: 2020-05-15 — 11.22
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Kjetil Askim


Innlegg: Kjetil Askim, medisinstudent og arbeidslivsansvarlig I Norsk medisinstudentforening (Nmf)

REGJERINGEN HAR med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i spissen lansert sin handlingsplan for fastlegeordningen. Som et ledd i strategien, påpeker han behovet for flere lege i spesialisering-1-stillinger (LIS). Dette er et vesentlig poeng ettersom ferdigutdannede leger ikke kan jobbe som fastleger før de har gjennomført LIS1.

Med dette i ryggen var vi spent på å se om det var satt av mer penger til LIS1 i det reviderte nasjonalbudjsettet, men desverre var dette ikke tilfellet. 

UHELDIG UTFALL? Våren 2019 var det 1282 søkere til 457 LIS1-stillinger. Blant dem måtte 825 ta til takke med et nei og forberede seg til neste runde. Det er nå så mange som venter på å komme inn i ordningen at de alene kan fylle nesten to søknadsrunder. Mange av disse unge legene kan tenke seg en karriere som fastlege.

Samtidig har koronasituasjonen belyst behovet for flere helsearbeidere. På bakgrunn av dette, vil de norske universitetene nå opprette 145 nye studieplasser på medisin. Hvis denne økningen ikke følges opp med flere LIS1-stillinger, vil det uheldige utfallet være at LIS1-køen kommer til å øke med ytterligere 145 søkere i året.

Erfarne leger lekker ut av fastlegeordningen, og vi er på vei inn i en situasjon der det betales i dyre dommer for å utdanne enda flere leger til å sitte i kø

NØDVENDIG PÅFYLL. Én av utfordringene i fastlegeordningen er at erfarne fastleger slutter. Arbeidspresset er for stort, og dermed lekker de ut av ordningen. For å bøte på dette, er det godt å se at regjeringen blant annet vil øke antall ALIS-avtaler, styrke basisfinansieringen og avlaste fastlegene fra oppgaver som ikke har direkte med pasientbehandling å gjøre.

Vi mener at det også er viktig å øke tilskuddet av nye leger. Om bassenget lekker, holder det ikke bare å tette hullene, man må også fylle på mer vann.

DYRE KØER. Mange ferdigutdannede leger er klare til å fylle på fastlegeordningen, men det kan de ikke før de har gjennomført LIS1. Når vi ser dette i sammenheng med økte studieplasser, er vi på vei inn i en situasjon hvor det betales i dyre dommer for å utdanne enda flere leger til å sitte i kø.

Det er på tide å åpne kranene og øke antallet LIS1-stillinger.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er sjette års medisinstudent i Krakow og skal søke LIS1 etter hvert.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 19.05.2020 19.35.29

  Lege

  Ontologisk analyse av flaskehalsene i «AKT»: Handlingsplanen skal være en Attraktiv, Kvalitetssikker og Teambasert (AKT)opptrappingsplan med Covid-19 bremsene på. Premiss: Økte bevilgninger og prioritering av 15 (fremtidig 17) enkelttiltak krever behandling i de årlige budsjettprosessene. Vi leser at Lis1 ble borte i den siste prosessen. Hdir skal overvåke det hele med sekretariatsfunksjonen for AKT, men er i en økonomisk flaskehals som er trang da 110 årsverk er slanket bort siden 2018. Ontologisk sett eksisterer faktisk ikke tiltakene i planen, kun sars-Cov-2. Den dystre oppfølgings- og gjennomføringsprognosen har sammenheng med ABE-reformen og dessuten en vedtatt konsernmodell i Hdir der tjenester er flyttet over til statsforetaket Norsk helsenett. Skyter Bent Høie seg selv i beinet, og FLO i hodet med 1000 ferdigutdannede kø-leger som er klare til å fylle på fastlegeordningen, men ikke før de har gjennomført LIS1?

 • Sven Richard Haugvik 20.05.2020 19.02.51

  Lege

  Har noen våget å drøfte «rettferdighet» i handlingsplanen? En kø-ordning kan subjektivt sett være rettferdig, men kø-lengden har betydning. Det tales ofte om objektivitet når det tales om rettferdighet. «Objektivitet» har imidlertid både en kunnskapsteoretisk og en ontologisk betydning. En pluralistisk-holistisk ontologi anses som et nødvendig vilkår for rettferdighetsbegrepet. Først til den «kortsiktige» B.Høie av 11.mai: «- På kort sikt skal vi sørge for at det blir flere fastleger, og at de får færre arbeidsoppgaver.» Hva er HODs definisjon på «kort sikt»? Og hvor skal disse kollegene hentes fra når svært mange LIS1(turnusleger) står og venter på å gjennomføre obligatorisk fastlegetrening, og «økt veiledning» etter dette? Hvilke arbeidsoppgaver blir fjernet på «kort sikt»? Har noen hentet ut styrket basistilskudd, og / eller grunntilskudd allerede? Hvem skal i mellomtiden - mellom strakstiltak og «kort sikt» - møte morgendagens innbyggere med kroniske lidelser og sammensatte behov?

 • Sven Richard Haugvik 23.05.2020 12.27.15

  Lege

  Dernest noe mer langsiktig. HOD krever gjennom AKT at den uspesifiserte allmennlegen (inkl. fastlegen) samhandler MER både med HFene og øvrige deler av de kommunale tj. Brukerreisen innebærer primærforskning inkl. PHTledelse under medfinansiering av ALISveiledning under høyrisikoprosjektet Akson osv. Vil dette påføre FLO fler eller færre arbeidsoppgaver? Hva er definisjonen på listen av «omfattende behov»? Av dette følger spørsmålet om hvilke konkrete FLO-tjenester skal saneres mot tjenestelisten HOD mener møter kravene til brukere med omfattende behov? Det må jo være en ÅRSAK til at ubenyttet multimorbid beløp fra 2019 nå utgjør disponibelt 75 mill.NOK i 2020. Er B.Høie helt sikker på at dette er «behov» som kan kreves dekket til fulle av spesialistert/ ikke-spesialisert FASTLEGE uten: - definert listestørrelse - definert kjønn - definert komplett ivaretagelse av fastlegens personlige familiære krav - mv ihht. Fastlegeforskriftens §§ som ikke regulerer hele allmennlegetjenesten?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!