Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi blir mer digitale, men trenger flere fastleger

Evalueringen av fastlegeordningen viser at situasjonen er uhåndterbar for fastlegene. Vi trenger flere fastleger nå.

Annons:
Marte Kvittum Tangen

Innlegg: Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin, fastlege på Tynset og leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

HELSEDIREKTORATET og Direktoratet for e-helse har anslått at e-konsultasjoner i Norge vil utgjøre en andel på 30 prosent av alle konsultasjoner hos fastleger i løpet av få år, og at det vil være mange kroner å spare på innføring av digitale tjenester. Redusert tidsbruk og spart reisekostnad for pasientene vurderes å være grunnlaget for dette. Det antas at også at tiltakene vil ha positiv innvirkning på brukeropplevelsen av helsetjenester – og bedre tilgjengeligheten.

Jeg støtter at det vil bedre tilgjengelighet, men det vil gi ikke gi økt kapasitet.

DIGITALE TJENESTER. Lederartikkelen i British Journal of General Practice september 2019 reflekterer over om digitale helsetjenester i primærhelsetjenesten er keiserens nye klær. I England skal alle allmennleger (GP) i England tilby e-konsultasjoner innen april 2020, men tidsskriftlederen har liten tro på at det vil gi økt kapasitet og bedre helsetjenester. Han fastslår at gullstandarden for god behandling er ansikt til ansikt-konsultasjoner, digitale løsninger er tilleggstjenester som kan være egnet for noen pasienter.

Vi vet fortsatt for lite om hvilke pasienter det er egnet for – og når det er nyttig. Confrere er et privat selskap som tilbyr digitale løsninger for fastleger, og markeds- og kommunikasjonssjef Anja Schönhaug skriver i et innlegg i Dagbladet (2/9-2019) om hvor egnet videokonsultasjoner er for sykmeldinger, men fastslår også at det er lite forskning på tekst og video i primærhelsetjenesten tilgjengelig. Selskapet står bak en undersøkelse blant 100 norske fastleger og skriver at mange av fastlegene har planer om å starte med videokonsultasjoner.

Fastlegene vurderer i denne undersøkelsen «oppfølging av sykmelding» som den best egnede oppgaven å løse med videokonsultasjon. Vi trenger en bedre gjennomgang av utfordringer og muligheter.

DIGITAL BEKYMRING. Selskapet EY har gjort en grundig evaluering av fastlegeordningen. I deres rapport fremkommer det i intervjuene at fastlegene opplever økt arbeidsmengde i takt med økende bruk av elektroniske tjenester. Fastlegene beskriver hvordan bruk av e-tjenester kommer i tillegg til de ordinære konsultasjonene. En fastlege er i rapporten sitert med følgende refleksjon rundt bruk av e-konsultasjoner: «Men det igjen har blitt en ekstra oppgave. Det frigjør absolutt ingen ting».

Jeg blir bekymret over beskrivelsene fra Sverige, hvor legevakt på kveld og natt nå fra 1. september i mange kommuner, som Jokkmokk. Pajala og Haparanda, er erstattet med «Digital Vård». Mange kommuner i Nord-Sverige har hatt stor legemangel i mange år og finner ikke andre legevaktløsninger. Legevaktfunksjonen er overtatt av uerfarne leger i sykehusmottak som vurderer pasientene via telefon eller Skype. Norrbottens Läns Landsting har laget en illustrasjonsvideo på YouTube: «Vård på Distans», og videoen avsluttes med at pasienten spør om hun får treffe doktoren.

“Legevakt fjernes i områder med få hendelser og vil gi dårligere akuttberedskap for denne delen av befolkningen. Det gir ikke likeverdige helsetjenester”

DIGITAL SNARVEI? Argumentene for innføringen er mindre reisebelastning for pasientene, økt pasientdelaktighet, høyere pasientsikkerhet og bedre kompetanse. Jeg tror dette er feil.

Det synes som om den egentlige årsaken til tiltakene er legemangel og ressursmangel. Legevakt fjernes i områder med få hendelser og vil gi dårligere akuttberedskap for denne delen av befolkningen. Det gir ikke likeverdige helsetjenester.

Digitale løsninger må først tas i bruk ved ikke-akutte hendelser. Det gir mange muligheter, men vi må håndtere dette klokt og starte med de konsultasjoner hvor digitale tjenester mest sannsynlig vil ha størst nytteverdi.

FLERE FASTLEGER! Andre helsetjenestetilbydere kan ikke avlaste fastlegene med digitale løsninger.

Helseminister Bent Høie (H) presiserte i sin kommentar til evalueringen av fastlegeordningen at det er digitale fastleger vi trenger, ikke digitale engangsleger. Det er kontinuitet i lege-/pasientforholdet som gir gode fastlegetjenester.

Norske fastleger vil gjerne bli digitale, men det gir ikke økt kapasitet eller økonomiske besparelser – vi trenger fortsatt flere fastleger!

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!