Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Migrene tar ikke ferie

I juni konkluderte Legemiddelverket med at Aimovig er kostnadseffektiv behandling for kronisk migrene. Likevel venter pasienter fortsatt på offentlig finansiering, og noen tvinges til å finansiere behandlingen selv. Er dette i tråd med myndighetenes mål om rask og lik tilgang til nye medisiner?

Annons:
Veronika Barrabés

Innlegg: Veronika Barrabés, Country Manager, Novartis Norge

MIGRENE ER EN alvorlig sykdom som påvirker mulighet til å delta i utdanning og arbeidsliv. Sykdommen rammer primært mennesker i yrkesaktiv alder og er den tredje hyppigste årsaken til uførhet blant folk under 50 år i Norge. Spesielt preget er pasienter med kronisk migrene som rammes av mer enn 15 hodepinedager i måneden.

Anti-CGRP-behandlinger, som Aimovig, representerer for mange migrenepasienter et håp om en bedre og mer aktiv hverdag.

FORSINKENDE BYRÅKRATI. I juni ble beslutningsansvaret rundt finansiering av Aimovig eskalert fra Legemiddelverket til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), da det ventes at de årlige kostnadene vil overskride «Fullmaktsgrensen» på 100 millioner kroner i minst ett av de fem første årene etter innvilget refusjon. Migrenebehandlingen vil derfor tidligst finansieres fra januar 2020, når neste statsbudsjett trer i kraft.

Dette tilsvarer 15 måneder etter at Novartis sendte inn refusjonssøknad, og mer enn to år etter at vi spilte inn budsjettforslag om bruk av anti-CGRP behandling til statsbudsjettet.

LOVMESSIG SVAKHET. Før endringen i Legemiddelforskriften i januar 2018 kunne pasienter som oppfylte fastsatte kriterier for enkelte legemidler, få kostnadene dekket gjennom individuell refusjon i påvente av beslutning om finansiering til hele pasientgruppen. Myndighetene har så langt avvist forslaget fra Novartis om en slik individuell refusjonsordning – og henviser til forskriftsendring.

Novartis mener saken illustrerer en betydelig svakhet med dagens lovverk, særlig i et slikt tilfelle der kostnadseffektivitet er demonstrert: Et sikkerhetsnett for pasienter med alvorlig sykdom er fjernet.

VAKUUM. Ved å avvise forslaget om individuell refusjon, avviser myndighetene på samme tid Legemiddelmeldingens målsetting om rask tilgang til nye og innovative behandlinger. Underveis i saksbehandlingen har flere pasienter sett seg nødt til å betale Aimovig ut av egen lomme.

Så lenge det er et vakuum i beslutningsprosessen, er det først og fremst migrenepasienter med romslig økonomi som har tilgang til nødvendig behandling. Dette er ikke i tråd med Legemiddelmeldingens mål om lik tilgang.

“Ved å si nei til individuell refusjon, avviser myndighetene også Legemiddelmeldingens målsetting om rask tilgang til nye og innovative behandlinger”

KOSTNADSEFFEKTIVT. Novartis har forståelse for at det er usikkerhet tilknyttet budsjettkonsekvens for nye behandlinger.

I dette tilfellet frykter myndighetene en utglidningseffekt der pasienter som ikke oppfyller refusjonskriteriene likevel får forskrevet Aimovig på statens regning.

En slik effekt skyldes imidlertid svakheter ved refusjonssystemet og rokker ikke ved det faktum at behandlingen er vurdert kostnadseffektiv for de pasientene som faktisk oppfyller refusjonskriteriene.

EN BEDRE JULEFERIE? For norske migrenepasienter haster det med en avklaring og løsning. Novartis ønsker sammen med myndighetene å finne løsninger som kan sørge for at pasienter får tilgang - på samme tid som den reelle budsjettkonsekvensen vurderes. Det er uheldig om pasienter med kronisk migrene som oppfyller kriteriene, må vente fordi vurderingen må gjøres i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Migrene har ødelagt sommerferien for mange. Kan juleferien bli bedre for noen?

Interessekonflikt/disclaimer: Novartis er et globalt legemiddelfirma med cirka 140.000 ansatte og tilbyr legemidler innenfor en rekke terapeutiske områder. Novartis Norge holder til i Nydalen i Oslo.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!