Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ingen feildiagnose

Ulikheter i kostnadsnivå til pasientbehandling sannsynliggjør at det vil være mulig å utløse stordriftsfordeler ved å samle funksjoner i Oslo.

Publisert: 2019-08-26 — 09.18 (Oppdatert: 2019-08-26 — 09.43)
Denne artikkelen er over to år gammel.
Hanne Gaaserød

Innlegg: Hanne Gaaserød, økonomidirektør i Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

I STYREMØTET i januar refererte vi til kostnadsforskjeller publisert av SAMDATA i 2018 – basert på data fra 2017. Det ble opplyst at Oslo universitetssykehus (OUS) HF har et høyere kostnadsnivå per diagnoserelatert gruppe (DRG) enn andre sykehus. Christian Grimsgaard har verken rett i hva som inkluderes i kostnadsgrunnlaget – eller at det dreier seg om en sammenligning av årsverk i sykehusene.

Vi driver ikke med villeding omkring dette, men forholder oss til offisielle data innsamlet og publisert av Helsedirektoratet.

KOSTNADENE. Vi snakker her om driftskostnader per DRG-poeng slik SAMDATA måler det, og dette inkluderer mer enn årsverkene og lønnskostnadene. Kostnadene måles per DRG-poeng, altså kostnader til pasientbehandling delt på antall DRG-poeng. I kostnadsgrunnlaget som benyttes, er blant annet forskning, nasjonale og regionale kompetansetjenester samt kostnader til andre øremerkede tilskudd holdt utenfor.

Jan Frich

INGEN FORSØMMELSE. Helse Sør-Øst har en regional inntektsmodell som fordeler faste inntekter til alle sykehusområdene etter demografiske og sosioøkonomiske kriterier. OUS har både regionale og nasjonale funksjoner.

Regionale høyspesialiserte funksjoner og landsfunksjoner ved OUS er over gjennomsnittlig kostnadskrevende, og prises internt i regionen gjennom et gjestepasientoppgjør og en abonnementsordning. Abonnementsordningen er ikke resultatet av en grov forsømmelse, men er forankret gjennom omfattende regional utredning og vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF.

Rapporten gir ikke grunnlag for å fastslå at øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet ikke bør tilbys ved samme sykehus

KVALITET? Grimsgaard viser til en rapport fra Frischsenteret, som blant annet konkluderer med at det er forskjeller i produktivitet på tvers av de regionale helseforetakene. Rapporten gjør ikke forsøk på å forklare disse forskjellene. Forfatternes hovedanliggende er at man har gode data, men at bedringer i helse bør inngå i fremtidige vurderinger av produktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Grimsgaard viser til et innsendt manuskript med en analyse av engelske sykehus. Denne studien finner at en økning i elektiv aktivitet vil ha konsekvenser for ressursbruken innen akuttbehandling ved et sykehus. Forskerne spekulerer blant annet på om det kan være hensiktsmessig å opprette spesialiserte elektive «focused factories», men dette er rene økonomiske betraktninger – og forskerne drøfter ikke faglige avhengigheter, kvalitet eller konsekvenser for utdanning og forskning. Denne rapporten gir ikke grunnlag for å fastslå at øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet ikke bør tilbys ved samme sykehus.

STORDRIFTSFORDELER. Gjennom konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad er det av OUS selv identifisert gevinstområder som med en akseptabel risiko og samlet sett gir et økonomisk grunnlag for å investere i nye sykehusbygg.

Helse Sør-Øst RHF har påpekt at kostnadsnivået er høyt sammenlignet med andre regionsykehus hvor funksjoner er samlet. Ulikheter i kostnadsnivå til pasientbehandling sannsynliggjør at det vil være mulig å utløse stordriftsfordeler ved å samle funksjoner i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Christian Grimsgaard 26.08.2019 12.44.55

  Spesifiser tittel:

  Det ville være opplysende for denne diskusjonen om HSØ kunne klargjøre 1)om de mener at inntektsmodellen skal baseres på behov, eller om den skal være basert på kostnadsnivå. Jeg formoder at svaret er at inntektene skal fordeles basert på pasient-behov, som i den nasjonale modellen 2)om de menere at OUS er 20% dyrere enn sammenlignbare sykehus, som har vært referert 3)om de da kan forklare hvordan sykehuset både kan være så mye dyrere, og samtidig gå med overskudd innenfor deres inntektsmodell Til sist, hvordan de kan forklare at deres sammenligning av kostnadsnivå mellom sykehus avviker i så stor grad fra kvalifiserte analyser av kostnadsnivå, jfr referansen i mitt innlegg.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!