Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Sammen er vi sterkest

Folkehelsearbeidet skjer i alle sektorer, på tvers av sektorer.

Åse Michaelsen

Innlegg: Åse Michaelsen, eldre- og folkehelseminister

DAG-HELGE RØNNEVIK tar feil når han, i et innlegg i Dagens Medisin, skriver at denne regjeringen ikke satser på folkehelse. Vi satser bredt på dette. Med folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn synliggjør vi hele regjeringens ansvar og innsats for det omfattende folkehelsearbeidet.

Rønnevik glemmer at folkehelsearbeidet ikke bare skjer i Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet skjer i alle departementene, og det skjer på tvers av sektorer. Folkehelsemeldingen har derfor blitt til gjennom tverrdepartementalt arbeid og gjennom innspillsmøter med private, ideelle og frivillig sektor. For å lykkes, må vi samarbeide!

DER FOLK BOR. Arbeidet for en bedre folkehelse skjer der folk bor. Kommunene spiller derfor en helt sentral rolle. Kommunene har gjennom folkehelseloven et helhetlig ansvar for helsen til sine innbyggere.

“Dag-Helge Rønnevik glemmer at folkehelsearbeidet ikke bare skjer i Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet skjer i alle departementene, på tvers av sektorer”

Gjennom praktisk og økonomisk bistand støtter regjeringen opp under det gode arbeidet som skjer i norske kommuner. Styrking av lavterskeltibud som skolehelsetjenesten og helsestasjonen, er noen av våre tiltak, som vi vet har vært viktig for mange barn og unge.

STYRKING. Tidlig innsats er avgjørende for god folkehelse. Tidlig innsats kan være å gi foreldre trygghet og god oppfølging i rollen som foreldre. Det kan være å sikre god kvalitet i barnehage og skole. Det kan være å ha et apparat som fanger opp barn og familier som har det vanskelig, og som trenger ekstra støtte. Og det kan være å ha en lett tilgjengelig helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Regjeringen har derfor styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 1,3 milliarder kroner siden 2014. Vi fortsetter å videreutvikle denne viktige tjenesten.

Fra 1. januar 2020 kommer et krav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Dette kan bidra til å fange opp barn og unge som sliter på et tidlig tidspunkt.

ENSOMHETSSTRATEGI. Forskning viser at å være ensom gjør oss mer utsatt for fysiske og psykiske sykdommer og tidlig død. Derfor er ensomhet en folkehelseutfordring. Vi vet at flere unge enn tidligere opplever ensomhet. Nesten tre av ti studenter er ensomme, ifølge en undersøkelse.

Arbeidet for å forebygge og bekjempe ensomhet er blitt en stadig større del av folkehelsearbeidet. Derfor har vi laget en egen ensomhetsstrategi. Vi vil ha kampanjer som setter søkelys på ensomhet og på hva vi som enkeltpersoner og fellesskap kan gjøre. Vi vil stimulere til å etablere møteplasser for økt sosial deltakelse, også på tvers av generasjoner.

Vi vil samle mer kunnskap om ensomhet og hvilke konsekvenser det har for helsen, og vi vil fremme forslag om at ensomhet tas inn i folkehelseloven. 

PÅ TVERS. Vi lykkes aldri med folkehelsearbeidet om vi står alene. Vi må jobbe på tvers, og vi må bruke alle de gode kreftene som ønsker å bidra. Dette kan være frivillighetssentralene, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Røde Kors og DNT, for å nevne noen.

Frivillig sektor, ideelle organisasjoner og næringslivet gjør en formidabel innsats. De er helt avgjørende for det gode og brede folkehelse-arbeidet som skjer både i kommunene og nasjonalt. Sammen er vi sterkest!

Relaterte saker
Folkehelsesatsingen – et spill for galleriet

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!