Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Samhandling vil gi bedre behandling

Lange pasientlister og stadig flere oppgaver har skapt fastlegemangel og satt en grunnpilar i vår helsetjeneste under press. Samhandling mellom faggruppene i primærhelsetjenesten er en viktig del av løsningen.

Publisert: 2018-04-27 — 05.50
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Kronikk: Øystein Theodor Ødegaard-Olsen, lege og kiropraktor

NORSK HELSETJENESTE fungerer fordi vi har tillit til tjenesten, til behandlerne – og at vi får vi den hjelpen og omsorgen vi behøver når vi blir syke. Ventetider, lang reisevei og stoppeklokkeomsorg underminerer dette unike båndet mellom pasient og behandler. På sikt utgjør dette et betydelig problem for alle oss som jobber med helse og velferd.

Samtidig som situasjonen har utviklet seg, ser mange av oss som daglig forholder oss til pasientene, at vi kan løse flere problemer i fellesskap enn hver for oss. I møte med alvorlig fastlegemangel er det enda viktigere å se primærhelsetjenesten som én helhet. Mangel på fastleger og flere oppgaver er strukturelle faktorer som kan løses direkte med bedre rammebetingelser fra politisk hold. Andre oppgaver må løses på bakkeplan.

FOLKEHELSEPROBLEM. Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet påpekte nylig at mennesker som blir arbeidsuføre som følge av ryggsmerter, har økt med hele 50 prosent globalt siden 1990. I Norge får 800.000 nordmenn vondt i ryggen i løpet av et år, og Helsedirektoratet har beregnet de samlede samfunnskostnadene for muskel- og skjelettplager til hele 185 milliarder kroner årlig. Det er urovekkende og bør bekymre alle.

Et problem i denne størrelsesordenen kan kort og godt ikke løses av en fagprofesjon alene. Vi trenger samhandling mellom flere fagprofesjoner med kompetanse og erfaring på feltet for å gripe fatt i og håndtere det som allerede har befestet seg som et folkehelseproblem.

AVLASTNING. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og det er en selvfølge at det er store samfunnsøkonomiske verdier i en sunn og frisk befolkning. Samtidig vet vi at store kostnader er tilknyttet at mange går lenge med plager uten å få god behandling. God helse gir oss mulighet til å stå opp om morgenen, gå til en jobb, gjøre et arbeid og bidra i spleiselaget vår samfunnsmodell er bygget på.

Norge står ovenfor noen utfordringer som vil kreve mer innsats fra vår sektor. Andelen av mennesker som står utenfor jobb, øker. En stor andel av dem havner på utsiden av arbeidslivet og blir helt eller delvis arbeidsuføre som følge av plager som kunne ha vært unngått hvis de var blitt behandlet tidligere. Denne innsikten har gitt økt oppmerksomhet om primærhelsetjenesten, både blant politikere og helsemyndigheter.

Norske kiropraktorer vil bidra til å løse utfordringene som Norge står ovenfor, og som hver enkelt pasient med muskelskjelettlidelser opplever i det daglige. I likhet med fastleger og fysioterapeuter er kiropraktorer i førstelinjen for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Vi kan avlaste sterkt pressede fastleger og gi pasientene gode tjenester enten det handler om diagnostisering, informasjon og rådgivning, veiledet trening og øvelser, samt ikke-kirurgisk behandling eller videre henvisning.

KLYNGER. Det har blitt stadig mer populært å tenke i klynger. Ideen er like enkel som den er god: Hvis vi møter andre faggrupper innen samme sektor, får vi et bredere perspektiv og lærer mer av hverandre. Innen helsesektoren har vi drevet lenge med dette. Siden de første kjente sivile sykehus ble opprettet i India rundt år 500 f.Kr., har vi samlet fagpersoner med kunnskap om menneskers helse i klynger. Likevel kan avstanden mellom ulike profesjoner og fagmiljøer oppleves som lang, selv om den geografiske veien er kort.

Dersom den faglige avstanden skal bli kortere, og hvis siloene mellom oss som jobber med behandling av pasienter, skal falle bort, må vi møtes på flere arenaer. Det er lettere å samhandle med dem vi kjenner. Slik fungerer eksempelvis fellesskolen vår som vi lærer å kjenne fra barndommen av: Mennesker møter hverandre, uavhengig av bakgrunn, på like vilkår. Det inngyter respekt og forståelse for hverandres evner og kunnskap.

En nasjonal kiropraktorutdanning planlegges nå ved Campus Årstadvollen i Bergen – et fremtidsrettet klyngeprosjekt med ønske om å bli et kraftsentrum innen primærhelsetjenester. Dette kan bli det best mulige utgangspunktet for fremtidig samhandling og faglig utveksling på tvers av faggruppene – også for dem av oss som arbeider med muskel- og skjeletthelse.

ENORMT ANSVAR. Vi arbeider i en sektor med ansvar for våre medmenneskers helse og velferd. Det er ikke rart at vi ofte verner om våre felt – vi gjør det fordi vi vil våre pasienter det beste. Men som regel er det beste for pasienten å bli frisk. Få riktig behandling til riktig tid. Uavhengig av tittel og profesjon. Derfor har vi alle et ansvar for å samhandle mer, samtale med hverandre og lære i fellesskap.

Kun slik kan vi bidra til en primærhelsetjeneste med et helhetlig perspektiv. Dette vil styrke våre fagmiljøer, men ikke minst, gi bedre tjenester til pasientene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 08/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!