Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Avrusing – kun ved offentlige sykehus?

Trass i enighet om å øke antallet russpesialister, legges et godkjent utdanningstilbud ned. Det er vanskelig å se en annen begrunnelse enn at tilbudet er privat.

Publisert: 2018-02-12 — 14.09 (Oppdatert: 2018-02-06 — 17.15)

Kronikk: Yngvar Thorjussen, spesialist rus- og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege og medisinskfaglig ansvarlig ved Blå Kors Borgestadklinikken

I TELEMARK avvikles snart et avrusingstilbud ved Blå Kors Borgestadklinikken. Avdelingen har fem spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og fire leger i spesialisering.

Helseforetakets nye avrusingsavdeling skal overta. Avdelingen har ingen spesialister i rus- og avhengighetsmedisin, ingen leger i spesialisering – og er ikke godkjent for slik utdanning.

AVPRIVATISERING? Dette er et ledd i det Helse Sør-Øst betegner som en omstillingsprosess. Med ti års erfaring med avrusing og gravide rusmiddelmisbrukere er jeg nå sterkt bekymret. Avrusingstilbudet svekkes i prosessen, og gravide rusmiddelmisbrukere rammes ved at de får et oppstykket tilbud med mindre kompetanse.

Omstillingen representerer en avprivatisering og faglig degradering av private ideelle aktører. En flott innpakning i nye ord og vendinger gjør det vanskelig å få øye på at resultatet blir et «offentlig A-lag» og et «privat/ideelt B-lag» innen rusbehandling. Jeg har vanskelig for å forstå at dette er villet politikk.

SVEKKELSE. Helse Sør-Øst (HSØ) reduserer avrusingskapasiteten. Dette er pent pakket inn i nye begreper som «lettere abstinensbehandling» og «integrert avrusning». Før har fagfolk, politikere og pasienter kun forholdt seg til det lett forståelige begrepet avrusing. Hadde en fortsatt med dette, ville det ha vært enkelt å oppdage at kvaliteten på alle dagens 20 plasser er redusert, og kapasiteten på avrusing halvert.

20 avrusingsplasser i det private ideelle erstattes av ti plasser ved Sykehuset Telemark, samt plasser med «lettere abstinensbehandling». Kvaliteten på sykehusets ti plasser er svekket mens kompetanse bygges. Private ideelle må nøye seg med «lettere» plasser av lav kvalitet, og svært få pasienter kan nyttiggjøre seg tilbudet.

I dag er det fem ukers ventetid på avrusing ved Borgestadklinikken. Avrusing er flaskehalsen inn i døgnbehandling. Nå blir det lengre tid å vente.

KOMPLIKASJONER. I argumentasjonen for «lettere abstinensbehandling» oppgir HSØ at det sjeldent oppstår komplikasjoner under avrusing. Det er riktig med dagens behandling fordi komplikasjoner forebygges. Senkes kvaliteten, øker komplikasjonsraten.

Å være under sykehusets tak, beskytter ikke i seg selv. Kompetanse gjør. Komplikasjoner i forbindelse med avrusing er hyppigere i somatisk sengepost enn ved avrusingsenheter. Med spesialister i rusmedisin og erfarent miljøpersonale ses tegn på komplikasjoner tidlig – og kan da forebygges. Avrusing uten spesialister – det er da det er farlig.

Det er enighet om å øke antallet russpesialister. Likevel legges et godkjent utdanningstilbud ned. Det er vanskelig å se annen begrunnelse enn at det er privat.

ØYEBLIKKELIG RUSHJELP. Spesialistbehovet illustreres godt ved dagens øyeblikkelig hjelp-rustilbud.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB gjennomgår nå tjenesten. TSB påpeker blant annet stor variasjon i kvalitet og innhold, og varierende tilgang til rusfaglig kompetanse.

Enkelte tilbud omtales som rene «papirløsninger». Disse tilbudene skal nå ivareta de gravide.

UTEN ERFARING. Sammenhengende pasientforløp er ett av hovedmålene i det kommende pakkeforløpet «gravide og rusmidler». I dag innlegges gravide direkte på Borgestadklinikken som øyeblikkelig hjelp døgnet rundt, mange på tvang. De møtes med spisskompetanse fra dag én. Alt er samlet under ett tak og de møter legespesialist, jordmor og miljøpersonale med lang erfaring.

Nå stykkes tilbudet opp. Uten avrusing på Borgestadklinikken må gravide først avruses på sykehuset. De har ingen erfaring med pasientgruppen.

Helsedirektoratet kom nylig med nye føringer for kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det vil føre til at flere gravide trapper ned på LAR-medisiner. Borgestadklinikken har gode resultater på slik nedtrapping og et doktorgradsarbeid planlegges. Uten avrusingsenhet vil kvaliteten svekkes og forskningen stå i fare.

TA DEBATTEN – NÅ! For pasientene er det ikke viktig om det står HF eller privat ideell på døra. Kvalitet er det avgjørende. Sykehuset bør ha sine plasser, men det må være et både og. Det er ingen god grunn til at plassene skal ekskludere private ideelle med høyere kvalitet og lavere pris. Det gir verken god pasientbehandling eller effektiv ressursbruk.

For avrusing og gravide rusmiddelmisbrukere representerer ikke HSØs omstilling bedre behandling – tilbudet er sterkt svekket. Dette er avprivatisering forkledd i fine ord; nedlegging av privat ideellt kompetansemiljø så kløktig innpakket at det er i ferd med å skje uten politisk debatt. Er dette i tråd med politiske føringer om å satse på private ideelle?

Debatten må tas nå, og vi må ikke utsette pasientene for flere papirtilbud mens kompetanse bygges i et offentlig helsevesen som ikke er rustet til å ivareta oppgaven.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren deltok i arbeidsgruppen som sto bak spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.

Lenker:
1) Kronikk av Anders Pahle: Pasienten som ingen ville ha.
2) Oppsummering fra Nasjonal Kompetansetjeneste TSB sitt seminar om akutte tjenester i TSB.
3) Brev fra foretakstillitsvalgt lege ved STHF.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!