Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NYTT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 12. oktober. Illustrasjon/montasje: Per Corneliussen / Lasse Moe

NYTT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet i Stortinget torsdag 12. oktober. Illustrasjon/montasje: Per Corneliussen / Lasse Moe

Dette er de viktigste helsesatsingene i budsjettet

Se hvem som er budsjettvinnerne i helse - og omsorgssektoren.

Annons:

* Tarmkreftscreening: Regjeringen vil øke bevilgningene til tarmkreftscreeningprogrammet med 18 millioner kroner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019. Med denne foreslåtte økningen, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018.

* Kortere ventetid: Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 1589 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2017. Forslaget gir rom for å øke pasientbehandlingen med om lag to prosent neste år, melder departementet.

* Nye sykehus: Regjeringen legger til rette for 3 nye og 15 større investeringsprosjekter for sykehus i hele landet, som delfinansieres med lån fra staten. Det foreslås til sammen 2,9 milliarder kroner i lån til sykehusinvesteringer i 2018. De tre nye byggeprosjektene er nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og utbygging av Haugesund sjukehus.

* Primærhelseteam: Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til pilotene med primærhelseteam som starter i 2018, og skal vare i tre år. Seks kommuner med 80 fastleger skal delta. – Ved å legge til rette for merr teamarbeid og nye arbeidsmåter kan vi utnytte ressursene i helse- og omsorgstjeneste bedre. Fastlegen får flere å dele oppgavene med, og pasientene vil få et bedre og mer koordinert tilbud, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

* Digitalisering: Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til et forprosjekt om en nasjonal kommunal pasientjournal pasientjournal som er integrert med spesialisthelsetjenesten. I budsjettet for 2018 er det foreslått 35 millioner kroner til å digitalisere dødsmeldingen og oppgradere eksisterende melding om fødsel til det nye registeret

* Opptrappingsplan for rusfeltet: Regjeringen foreslår at 300 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnes i opptrappingsplanen for rusfeltet. Den gylne regel skal videreføres, med krav om høyere vekst i helseregionene for rus og psykisk helsevern hver for seg enn for somatikk.

* Omsorgsplasser: Regjeringen legger til rette for 1800 heldøgns omsorgsplasser.

* Videreutdanning: Til grunn-, videre- og etterutdanning for ansatte i omsorgstjenestene foreslås det 350 millioner kroner.

* Pasientskade: Saksbehandlingskapasiteten i pasientskadeordningen foreslås styrket med 25 millioner kroner. Det vil fordele seg med 10 millioner til Norsk pasientskadeerstatning og 15 millioner kroner til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

* Legevakt: Et pilotprosjekt på legevaktfeltet og pilot oppfølgingsteam tildeles 22 millioner kroner over budsjettet. Sammen med piloten på primærhelseteam, skriver regjeringen at pilotene skal gi viktig kunnskap om nye arbeidsformer og ulike organiseringer og finansieringer av tjenestene.

* Undersøkelseskommisjon: Det settes av 20 millioner kroner på statsbudsjettet for etablering og drift. «Kommisjonen skal ha en bred tilnærming og kunne se på rammebetingelser, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur», melder departementet.

* Folkehelseregisteret: Registeret får 35 millioner kroner for å innføre et modernisert folkeregister som skal føre til raskere tildeling av fødselsnummer til nyfødte og sikre identifisering av nyfødte og raskere formidle dødsfall. Det skal gi økt datakvalitet og tilgang på oppdaterte opplysninger.

* Barnevaksinasjonsprogrammet: Det foreslås å styrke vaksinasjonsprogrammet med 41,9 millioner.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!