Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NYTT I ANBUDET: - Vi fagfolk undrer oss over et nytt begrep i anbudet, nemlig «lettere abstinensbehandling». Man kan sammenligne det med avrusningene som skjer i de norske hjem hver helg etter å ha vært på byen. Det krever ingen spisskompetanse og har ingen plass i utdanningsøyemed. Dette er det vi private blir avspist med, sier overlege Yngvar Thorjussen ved Blå Kors Borgestadklinikken.

NYTT I ANBUDET: - Vi fagfolk undrer oss over et nytt begrep i anbudet, nemlig «lettere abstinensbehandling». Man kan sammenligne det med avrusningene som skjer i de norske hjem hver helg etter å ha vært på byen. Det krever ingen spisskompetanse og har ingen plass i utdanningsøyemed. Dette er det vi private blir avspist med, sier overlege Yngvar Thorjussen ved Blå Kors Borgestadklinikken. Foto: Hilde Evensen Holm

– Må kutte i rusbehandling etter nytt anbud

Helse Sør-Østs anbudsutlysning på rusbehandlingsplasser møter skarp kritikk fra Blå Kors Borgestadklinikken, som nå må kutte i behandlingstilbud, blant annet i behandlingen av gravide rusmisbrukere.

Annons:

– Avrusningskapasiteten halveres, tilbudet til gravide og utredning forsvinner. Det sier avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen ved Blå Kors Borgestadklinikken.

Se Helse Sør-Østs svar på kritikken nederst i saken.

Klinikken reagerer sterkt på at flere behandlingstilbud ikke er med i det nylige anbudet fra Helse Sør-Øst på rusbehandlingsplasser.

«Offentlig A-lag, privat B-lag»
Det et gjelder tilbud som avrusning, utredning og alle typer tvangsplasser - inkludert paragraf 10-3 for gravide (paragrafen om tilbakeholdelse av gravide rusmisbrukere, journ. anm) .

– Slik anbudet er innrettet skal klinikken eller andre private eller ideelle ikke lenger tilby spesialiserte tjeneste. Dette til tross for at vi har spesialistene, kunnskapen og erfaringen pasientene trenger. Helse Sør-Øst deler i anbudet, rusbehandlingen i regionen i et offentlig A- og et privat B-lag, sier Thorjussen.

– Graverende
Særlig er det graverende at avrusning og tvangsplasser for behandling av gravide tas ut av anbudet, mener Thorjussen:

– Dette henger også litt sammen. Når man har gravide på tvang så er det implisitt at når de ruser seg såpass alvorlig i svangerskapet at de blir vurdert til tvangsinnleggelse, så er det som oftest behov for avrusning. Vår avrusingsenhet er jobber tett sammen med vår enhet for gravide og vi bruker spisskompetansen fra de to enhetene sammen, sier han til Dagens Medisin.

Borgestadklinikken har overbelegg og opplyser at de har fire til fem ukers ventetid på sine 20 avrusingsplasser i Skien og Drammen.

– Slik det ser ut nå skal Sykehuset Telemark få ti nye plasser, mens anbudet ikke inneholder avrusning. Kapasiteten blir således halvert. Det er alvorlig for pasienttilbud, pasientflyt og ventetider.  At gravide på tvang heller ikke er i anbudet innebærer at et nasjonalt og internasjonalt anerkjent tilbud til gravide rusmiddelavhengige opphører. Borgestadklinikken bygget i 2014 opp et nytt utredningstilbud på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, og tilbyr i dag omfattende utredning som den eneste aktøren i Telemark.  Dette forsvinner, viser klinikken til.

– Utelukker private
– Vi støtter opp om at man gir ti avrusingsplasser til sykehuset Telemark for å styrke tilbudet for ruspasientene der. De har i dag relativt lite rusbehandling, mangler både kompetanse på avrusning og spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin. De vil trenge tid på å bygge opp et fagmiljø. Problemet med anbudet er at de utelukker de private sin allerede har tjenesten oppe og gå med god spesialistdekning for å fortsette å tilby avrusning, sier Thorjussen.

– Det å redusere med ti avrusingsplasser når alle råd fra pasienter og fagmiljøer, inklusive Helse Sør-Østs eget fagråd, mener at antall plasser tvert imot bør økes er uforståelig. Jeg ser også til min forskrekkelse at Helse Sør-Øst i januar skriver at rusbehandlingen i fylket styrkes. Sannheten er at behandlingstilbudet svekkes, sier han.

 Sa opp driftsavtale i fjor
Borgestadklinikken er Norges største private, ideelle rusinstitusjon, og har i flere år varslet om at de mener de har for dårlige rammebetingelser. I fjor sa de opp driftsavtalen de hadde med Helse Sør-Øst, fordi de mente det var umulig opp behandlingsretningslinjer og veiledere innen TSB-feltet med de rammebetingelsene de fikk.

Anbudet er innrettet slik at selv om klinikken skulle fått alle utlyste delkontrakter, vil den ikke lenger ha lokalsykehusstatus eller være utdanningsinstitusjon for leger, ifølge Thorjussen. 

– Utdanningen svekkes
Borgestadklinikken har seks spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og fire leger i spesialisering. Nå frykter Thorjussen at man kan miste muligheten til å gi en helhetlig utdanning til LIS-legene.

– Når det gjelder utdanningen av rusmedisinere så er avrusning den enheten man har lengst obligatorisk tjeneste på, og den mest spesialiserte og legespesifikke delen av utdanningen.

«Lettere abstinensbehandling»?
– For øvrig er det i anbudet lansert et nytt begrep, som vi  fagfolk undrer oss over, nemlig «lettere abstinensbehandling». Eksempelvis gjelder dette behandling av pasienter som er innlagt til behandling, ruser seg på permisjon og som har behov for en kortvarig skjerming for å komme seg etter en periode med rusinntak.

– Spissformulert kan man sammenligne det med avrusningene som skjer i de norske hjem hver helg etter at folk har vært på byen. Det er behov for noen slike plasser, men de  krever ingen spisskompetanse og har overhodet ingen plass i utdanningsøyemed. Dette er det vi private blir avspist med, og er et grep som effektivt spiller oss over fra A- til B-laget over natten, sier Thorjussen til Dagens Medisin.

 

Helse Sør-Øst: – Reduserer ikke samlet kapasitet

Fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør Øst sier den samlede avrusningskapasiteten ikke blir redusert.

 – Vi reduserer ikke den samlede avrusningskapasiteten. Alle helseforetak i regionen skal ha tilbud om avrusning med høy medisinskfaglig kompetanse og med tilgang til medisinske støttetjenester og spesialistkompetanse i somatikk og psykiatri. Dette er en av basistjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), sier Bøhler.

 – Sykehuset Telemark HF bygger opp en avrusningsenhet i tilknytning til dagens akuttplasser og et akuttambulant team de driver i dag. Dette vil styrke den akuttmedisinske kjede og styrke TSB-tilbudet for befolkningen. Samtidig vil fortsatt sentrale deler av behandlingstilbudet innen TSB kjøpes av private virksomheter.

– Avrusning er ikke utlyst som en selvstendig delytelse i anskaffelsen, men inngår i de fire delytelsene om døgnbehandling og kan også beskrives i den femte delytelsen om drift av poliklinikk, sier Bøhler.

Gravide
– Hvordan vil dere sikre at tilbudet til gravide opprettholdes?

– Gravide rusbrukere er kategorisert som en pasientgruppe som ved behov skal ha øyeblikkelig behandling. Helse Sør-Øst RHF har 10 regionale plasser for tvangsinnleggelse av gravide rusbrukere ved Sykehuset Innlandet HF og statistikken for de senere årene viser at regionens kapasitet på området er god. I anskaffelsen er det lagt opp til å kjøpe tilbud hvor private avtaleparter i perioder kan ha slike pasienter innlagt.   

 – Viktig grep
– Hva mener HSØ med at «lettere abstinensbehandling» er det de private nå i realiteten får tilby?

– I henhold til nasjonal faglig retningslinje for avrusning kan avrusning foregå på flere nivåer avhengig av kompleksiteten. De fleste pasienter som skal innlegges i døgnenhet opplever ikke komplikasjoner under avrusning. Kunnskap om og kompetanse i enklere abstinensbehandling bør være et tilbud som mange døgninstitusjoner har og dette er også tilfelle hos flere leverandører i dag.

– Det legges også opp til å kjøpe slike tilbud i denne anskaffelsen. Dette er et viktig grep for å sikre helhetlige og sømløse pasientforløp hos private leverandører slik at pasientene slipper overføringer fra en institusjon til en annen. I tillegg skal ruspoliklinikker ha kunnskap om og kompetanse i poliklinisk avrusning.

– Omfattende tilbud
For øvrig viser Bøhler til at ruspasienter i Helse Sør-Øst har et omfattende tilbud.

– Det er bygget opp over tid, både i egne helseforetak og gjennom avtaler med private virksomheter. Ventetiden til rusbehandling var i gjennomsnitt 39 dager ved årsskiftet.

 – Helse Sør-Øst RHF har også det siste året styrket det samlede behandlingstilbudet for pasienter som trenger rusbehandling. Antallet døgnplasser har økt, og det er nå et omfattende og differensiert tilbud med nær 1200 døgnplasser i regionen.

I dag har Helse Sør-Øst RHF avtale med 21 private virksomheter innen TSB. 

– Avtalene ble inngått i 2012 og utvidet i 2014 som løpende avtaler og omfatter behandling i døgninstitusjon, dagavdeling og poliklinikk. Tilbudene er spredt over hele regionen. Alle nåværende leverandører er ideelle virksomheter, avslutter Bøhler.

Kommentarer

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!