BETYDNINGSFULLT: Gjennom utstrakt samarbeid med andre kommuner vet vi at «Sammen om mestring» har betydd like mye for dem, som for oss, skriver kronikkforfatterne fra Sandnes kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi vil ha «Sammen om mestring» tilbake

Ny nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne gir oss ikke tydelige anbefalinger om utvikling av fremtidens rus- og psykiske helsefelt. 

Publisert
Elisabeth Høyland

Gjennom deltagelse i utvidet arbeidsgruppe for revisjon av veilederen, har vi i lang tid undret oss over ambisjonsnivået. Det vises til at mange kommuner på grunn av befolkningsgrunnlag og ressurstilgang, ikke vil kunne bygge ut tjenestetilbudet som anbefales i « Sammen om mestring ». En konsekvens av dette er at det har blitt for stor ulikhet i tilbudene i landets kommuner. Dette er vi grunnleggende uenig i. Å ha en anbefaling å strekke seg etter, som er kunnskapsbasert og nasjonal, mener vi sikrer mer likhet og kvalitet i tjenestene. Vi mener at nasjonale myndigheter bør legge til rette for interkommunale samarbeid, digitale tilbud og tilskuddsordninger, som kan hjelpe kommunene med å nå målene.

Betydningsfull hjelp 

Den nye veilederen gir ikke fagfeltet en tydelig retning

«Sammen om mestring»  hadde tydelige anbefalinger knyttet til visjon og verdigrunnlag for fremtidens rus- og psykiske helsearbeid. Dette har hjulpet oss med å jobbe målrettet med holdninger, verdier og handlinger, som har ført til utvikling av bærekraftige og kunnskapsbaserte kommunale rus- og psykisk helsetjenester. Mestringsenheten i Sandnes kommune har utarbeidet et fleksibelt og tilgjengelig tjenestetilbud med fokus på recoverystøtte, brukermedvirkning og hjelp som hjelper. Eksempler på dette er Recoveryhjelpa, trigga.no, Housing First, fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT), musikkterapi, rask psykisk helsehjelp (RPH), pårørendetilbud, trening som medisin og feedback informed treatment (FIT). Samtidig er det viktigste som anbefalingene har bidratt med, det mest usynlige: et aktivt arbeid med holdninger og verdier i møte med innbyggere som får helse- og omsorgstjenester. Gjennom utstrakt samarbeid med andre kommuner vet vi at «Sammen om mestring» har betydd like mye for dem, som for oss.

Bente Lyse

Mestringsenheten i Sandnes kommune jobber for at innbyggere som får rus- og psykisk helsehjelp, skal oppleve å ha god helse og livskvalitet. Tilbudene våre skal støtte innbyggerne til et mest mulig selvstendig liv, med det innholdet de selv ønsker. For å evaluere og justere tilbudene prioriterer vi deltagelse i og drift av forskningsprosjekter. I mars 2023 publiserte Mestringsenheten en rapport som baserte seg på innbyggernes egenvurdering av livskvalitet. Foreløpige resultater viste at innbyggerne opplevde en forbedring av sin livskvalitet på flere områder i løpet av en toårsperiode. Dette kan indikere at tilbudene vi har, og måten vi jobber på, bidrar til økt livskvalitet. Kunnskapsgrunnlaget i «Sammen om mestring», som vi ikke hadde hatt ressurser til å utarbeide på egenhånd, har hatt vesentlig betydning for utviklingen av tilbudene. «Sammen om mestring» og opptrappingsplanene for rus- og psykisk helsefeltet har også bidratt til å få gjennomslag for midler og politiske prioriteringer av tilbud i kommunene. 

På feil kurs? 

Hanne Levang

Vi mener at den nye veilederen ikke gir fagfeltet en tydelig retning for videre arbeid og utvikling. Vi er bekymret for at den vil føre til at utviklingen stopper opp, og bidrar til en ytterligere økende ulikhet innen rus- og psykisk helsefeltet. Vi vil alle bli påvirket av at det blir ulik tilgang til offentlige helsetjenester. Er det et slikt samfunn vi vil ha?

Vi ønsker oss et samlet og ambisiøst rus- og psykisk helsefelt. Der kommunenes tilbud er basert på felles mål, med menneskerettigheter, recovery, medborgerskap og brukermedvirkning som bærebjelker. Et felles fokus på forebygging, deltagelse i samfunnet, økt helsekompetanse og livskvalitet, vil fremme god helse for alle innbyggere i Norge. Den nye veilederen gir oss ikke dette, og vi vil gå så langt som å si at det er bedre å beholde «Sammen om mestring» urevidert.

Apropos brukermedvirkning. Når skal helsemyndighetene lytte til de som driver med tjenesteutvikling i kommunene? Vi ønsker at dere tar høringssvarene like seriøst som vi tar tilbakemeldingene fra innbyggerne.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS