Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bekymringsmelding til styreleder og styrerepresentanter

Forslaget til endringene i kirurgi Sykehuset Innlandet (SI) Lillehammer er ikke faglig forankret i organisasjonen.

Publisert: 2016-12-12 — 11.51

Mari Einemo Grimsrud, avdelingssykepleier ved kirurgisk avdeling
Thomas Moger, seksjonsoverlege i gastrokirugi
Arn Meland, seksjonsoverlege i ortopedi
Magne Dimmen, seksjonsoverlege i urologi
Line Therese Hundere, avdelingssykepleier ved kirurgisk avdeling,
alle ved Sykehuset Innlandet. Alle skriver på vegne av 4-ledernivået i SI-Lillehammer.

EN SAMLET nivå 4-ledergruppe av alle avdelingssykepleiere og seksjonsoverleger ved Sykehuset Innlandet (SI) Lillehammer finner det nødvendig å henvende oss direkte til styret i SI.

Det pekes i innstillingen fra administrasjonen på at Lillehammer skal utvikles med fokus på kvinne-/barn og akuttfunksjoner/traumer, med bevart akuttfunksjon i gastrokirurgi og ortopedi. For å levere dette, er vi avhengig av komplette fagmiljøer med bred kompetanse.

Innstillingen fra administrasjonen vil, sett fra et faglig ståsted, frata divisjon Lillehammer muligheten til å gi dette tilbudet.


GODE FORLØP. Kirurgisk avdeling ved SIHF Lillehammer består av tre seksjoner; urologi, gastrokirurgi og ortopedisk kirurgi. Avdelingen tilbyr et bredt behandlingstilbud til befolkningen.

Urologisk seksjon utfører i hovedsak operasjoner for godartet prostataforstørrelse og blærekreft. Seksjonen har jobbet systematisk og målrettet gjennom flere år for å etablere et godt tilbud til pasientgruppen vi skal behandle, og har oppnådd korte ventetider og gode pasientforløp med høy pasienttilfredshet. Seksjonen har derfor de seneste årene også mottatt et økende antall gjestepasienter fra andre deler av landet.

Videre har seksjonen et tett samarbeid med andre avdelinger på sykehuset, først og fremst kvinneklinikken, nevrologisk avdeling og indremedisinsk avdeling. Urologiske problemer er vanlig hos eldre, og med en økende alder i befolkningen er det et økende behov for urologisk bistand til pasienter som innlegges ved de andre avdelingene. De palliative kreftpasientene vil bli særlig skadelidende, da de ikke vil bli møtt av leger som kjenner deres sykehistorie og kan følge dem gjennom hele sykdomsforløpet.

BREDDEKOMPETANSE. Gastrokirurgisk seksjon håndterer all akutt kirurgi innen fagfeltet samt elektiv kirurgi inkludert operativ behandling av tykktarmskreft. For å imøtekomme det tilbudet som innstillingen peker på, er det helt essensielt å ha en komplett og robust seksjon der gastrokirurgene innehar reell breddekompetanse for å håndtere de ofte meget komplekse akutte problemstillingene.

Breddekompetanse oppnås gjennom lang erfaring med alle typer gastrokirurgi, inkludert operativ behandling av tykktarmskreft. Uten denne funksjonen og kompetansen vil vi ikke være godt nok rustet til å opprettholde og ivareta de oppgavene vi forventes overfor akutt-/traumepasienter og operativ bistand ved Kvinneklinikken.

Seksjonen er bemannet med seks spesialister og risikerer å miste flere av dem med den foreslåtte endringen ettersom dette er forhold der det er vanskelig å opprettholde sin kompetanse. Det vil være meget vanskelig å rekruttere nye spesialister. Vi kan ikke opprettholde den spesialistutdanningen vi nå gir i faget. Utdanningen ved anestesiavdelingen vil også lide. Seksjonen vil forvitre i løpet av kort tid, og hovedbekymringen er da at Lillehammer ikke kan levere det ønskede tilbudet til en stor gruppe pasienter.

LOGISK BRIST. Ortopedisk seksjon tilbyr i dag et bredt spekter av behandling, fra enklere bruddbehandling til høyspesialisert kirurgi. Vi tilbyr behandling innen alle ortopediske fagområder; hofte, kne, rygg, skulder, hånd, revmakirurgi, fot og barn.

De nasjonale kvalitetsregistrene i ortopedi viser at våre behandlingsresultater er i landstoppen. Det er med overraskelse vi mottar innstillingen fra administrasjonen, der deler av den planlagte ortopediske virksomheten foreslås fjernet mot at vi overtar akutte funksjoner fra SIHF Gjøvik. Dette innebærer dessverre en logisk brist. En bred plattform med planlagte ortopediske operasjoner er avgjørende for å ha en bredde til også å håndtere de akutte operasjonene. Denne bredden er i seg selv rekrutterende og den gjør det mulig å tilby en god utdanning til leger i spesialisering og opprettholde et sterkt fagmiljø.

OMSTILLINGSKOSTNAD. Lojalitet og engasjement i nivå 4-lederlinjen er helt avgjørende i omstilling og endring. Når faglige argumenter ikke når frem, forsvinner denne lojaliteten. Hva koster et lojalitetstap?

Lojalitet i betydning av engasjement er den enkeltfaktoren som slår mest ut på innsatsvilje og dermed produktivitet. Det er veldokumentert at den totale produktiviteten under omstilling synker med 30 prosent over lang tid, i opptil flere år. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) dokumenterer følgende tall: Sykefraværet går opp åtte prosent ved mindre nedbemanninger og 18 prosent ved større omstillinger. Ingen vet hvordan dette vil slå ut i en organisasjon som SI når fagmiljøer plukkes fra hverandre.

Administrasjonen understreker at prosessen har ivaretatt de respektive fagområder ved å invitere til dialog og faglige synspunkter. Innstillingen som her legges frem, målbærer ikke de sterke signalene som har blitt gitt, og forsterker lojalitetstapet og bekymringen for det fremtidige pasienttilbudet.

OPPSUMMERING. Forslaget til endringene i kirurgi er ikke faglig forankret i organisasjonen, og vil ha en svært liten og usikker økonomisk effekt. Dette er i strid med føringene fra styret. En bred plattform med planlagte operasjoner er avgjørende for å ha en bredde til også å håndtere de akutte operasjonene.

Vi frykter at det fagmiljøet som finnes i dag ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Lillehammer er borte innen få år, og at det vil være vanskelig å rekruttere spesialister. Denne svekkelsen vil etter vårt syn gjøre det umulig å levere det ønskede tilbudet til befolkningen fra SI Lillehammer.

Vår bekymring om et svekket fremtidig pasienttilbud er så sterk at vi i dag har levert bekymringsmelding til Fylkesmannen i Oppland med basis i dette brev- og informerer herved styret om dette.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!