Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Oslo universitetssykehus er et av sykehusene i Helse Sør-Øst som har mange pasienter som ikke har fått behandling innen fristen som sykehuset selv har satt. Foto: Anne Grete Storvik

Sykehusene i Helse Sør-Øst har 61.000 pasienter på vent - i «egen» kø

I den offisielle ventelistestatistikken kommer det ikke fram at 61.000 pasienter ikke har fått behandling eller kontrolltime innen fristen sykehusene i Helse Sør-Øst selv har gitt dem.

Publisert: 2016-07-11 — 13.45
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Som Dagens Medisin har skrevet, setter sykehusene en egen frist for når de mener pasienten burde hatt behandling, etter at pasienten er plassert i sykehuskø. Dette omtales av sykehusene som «tentativ frist» eller «tentativ dato», og fungerer slik: 

Intern kø
Pasientene er satt i en kø internt på sykehuset, og venter på en behandling eller kontroll innen en frist sykehuset selv har satt. Denne køen kommer ikke frem i ventelistestatistikken som presenteres offentlig.

Tall fra sykehusene i Helse Sør Øst viser at 61.000 pasienter ikke har fått den behandlingen eller kontrollen de burde hatt innen denne fristen – som ikke er juridisk bindende.

Les mer:
Nå krever Ap brudd på «intern frist» som nasjonal ventetid-indikator

Det er helseminister Bent Høie (H) som opplyser dette i sitt svar til helsepolitisk talsperson i Ap, Torgeir Micaelsen, som stilte skriftlig spørsmål i Stortinget.

«Topp 10-liste» for brutte frister
Ved èn av klinikkene ved Oslo universitetssykehus, kom det fram at det sto 15.782 pasienter på den interne ventelisten – mens den offentlige viste  2456 ventende, skrev Dagens Medisin i vår. Ledelsen ved Oslo universitetssykehus, vil imidlertid ikke opplyse om hvor mange som totalt ved alle klinikkene, står på intern venteliste.

Les mer: 15.782 i intern kø - bare ved èn OUS-klinikk

I sitt spørsmål ba Micaelsen Høie om å oppgi tall for antall pasienter i sykehus med passert tentativ tid fordelt på fagområde og helseforetak i hele landet.

Høie oppgir kun tallene for Helse Sør Øst.

Etter press fra blant andre stortingspolitiker Micaelsen fremlegges det nå også tall for hvordan disse pasientene fordeler seg på de ulike medisinske fagområdene og på enkeltsykehusene i Helse Sør-Øst:

På «topp 10-listen» over fagområder der flest pasienter ikke har fått behandling eller kontroll innen sykehusets egen frist er det fagområdene ortopedisk kirurgi, inkludert revmakirurgi, og nevrologi som har de største problemene:

Førstnevnte fagområde har 6089 pasienter på vent, mens innen nevrologi er det 5878 som venter. Her befinner de fleste pasientene seg på Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Ahus.

Øyesykdommer, øre-nese-hals, og fordøyelsessykdommer har også mange pasienter på vent. Det samme gjelder de øvrige fagområdene på lista: gastroenterologisk kirurgi, hjertesykdommer, plastikkkirurgi, lungesykdommer og barnesykdommer.

- Setter inn ressurser
I en kommentar til denne listen heter det:

«Reduksjonen innen nevrologi og øye har utviklingen gått saktere enn ønsket, og det settes nå inn ressurser for å bistå alle avdelinger som har flere enn 1000 pasienter som har passert tentativ tid for kontakt».

For øvrig har alle avdelingene på topp-10-listen, flere enn 1000 pasienter som har passert denne tentative fristen.

Dagens Medisin omtalte nylig situasjonen ved barneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Her varslet barnelege Jarle Rugtveit om det han mener er en alvorlig og uoversiktlig situasjon: Barnelege: - Vi har mistet oversikten

I sitt svar viser også helseministeren til det han omtaler som den ordinære ventelistestatistikken, og presiserer at tallene i liten grad er kvalitetssikret. (Disse tallene inkluderer også tall for psykisk helsevern voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Les svaret fra helseministeren i sin helhet her.

590.000 planlagte pasientkontakter
Stortingsrepresentant Micaelsen ba også om tall for antall planlagte pasientkontakter, altså tall for dem som venter på å bli vurdert til enten behandling eller utredning, samt oversikt over antall ventende og snitt ventetid per fagområde og helseforetak .

Også her viser Høie til tall fra Helse Sør-Øst, og ikke til tall fra hele landet.

Det var registrert om lag 590.000 planlagte pasientkontakter i foretaket i begynnelsen av mai 2016.

Det er for 61.000 av disse at den planlagt datoen for pasientkontakt er passert.

Av disse 590.000 var i overkant av 180.000 kontakter planlagt i løpet av mai.

Antallet planlagte pasientkontakter fordeler seg slik per helseforetak:

66.000 i Akershus universitetssykehus HF

150.000 i Oslo universitetssykehus

1400 i Sunnaas sykehus HF

44.000 i Sykehuset i Vestfold HF

79.000 i Sykehuset Innlandet HF

33.000 i Sykehuset Telemark HF

55000 i Sykehuset Østfold HF

75.000 i Sørlandet Sykehus HF

 88.000 i Vestre Viken HF.

 Helse Sør-Øst opplyser at pasienter som er henvist før 1. januar 2010, og pasienter som opprinnelig kom inn som ø-hjelpspasienter (øyeblikkelig hjelp-pasienter, journ. anm.) og som fortsatt går til behandling, ikke vil være inkludert i tallene.

 – Den ordinære ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister måler ikke antall pasienter med passert tentativ tid, og antall planlagte pasientkontakter. Det er derfor vanskelig å sammenstille god og sammenlignbar statistikk av god kvalitet på dette. For å følge opp pasientene i pågående forløp har Helse Sør-Øst RHF etablert en indikator, Tentativ tid for kontakt, som viser antall pasienter der planlagt dato for videre oppfølging eller kontakt er passert. Denne indikatoren kan være et uttrykk for kapasitets- eller planleggingsutfordringer, og brukes av Helse Sør-Øst og sykehusene i regionen til styring og oppfølging, skriver Høie i sitt svar.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege Y 14.07.2016 19.52.41

  Sykehusene er ikke nødvendigvis for store, men hvor blir det av fleksibiliteten når det gjelder kveldsåpent? Dette kan baseres på frivillighet, slik at spesialister heller kan arbeide overtid enn å kjøre legevakt, som egentlig er fastlegenes jobb. Her e r det fullt mulig å bruke hodet og bli enige om midlertidig "dugnad" for å ta unna deler av køene. Og ikke minst få vekk de som egentlig ikke ønsker behandling, og som ikke møter til avtalt time.

 • Henki 14.07.2016 18.24.23

  Nå skal det til Høies fordel si at han arvet mye vrakgods fra Strøm Eriksen si tid men det igjen forsvarer ikke at han ikke tar tak og fornyer ledelse porteføl jen sin med yngre og flinkere folk .

 • En fyr 14.07.2016 17.44.07

  Det er ikke foretaksmodellen som er hovedproblemet - selvom det gjør alt mye verre. Hovedproblemet er at sykehusene består av alt for store enheter. Det må snakkes mer om stordriftsulempene ift drift, og veie dette opp lot stordriftsfordelene - som begrenser seg til rene servicetjenester som tøyforsyning og matproduksjon (noe Oslo sykehusservice forøvrig ikke klarer å levere). De enorme enhetene som pruster og peser i en usynkronisert og lite grasiøs gange, gjør at det blir vanskelig for ledelsen å holde oversikt, fordi informasjonen siles og forvrenges opp gjennom leddene. Når det i tillegg er mangel på god dømmekraft - og mot - blir det en smørje som vi daglig kaver i. Sykehusene må deles opp i mindre enheter, mens det er behov for regionale samarbeid f.eks ift IKT-området (Help! Skrev jeg nettopp at vi trenger Sykehuspartner..??!!)

 • Lege X 13.07.2016 22.48.30

  Til Høie og Michaelsen: Denne situasjonen skyldes både rød-grønne og blå-blå unnlatelsessynder! Refrenget om "full tillit til Helseforetakene", må det bli slutt på. Politisk ledelse er informert om disse sakene i langt større grad enn den vedkjenner seg. Når alvorlige forhold ikke blir skikkelig undersøkt, kartlagt og ryddet opp i, ender vi der vi nå er. Ventelistesaken på Bærum sykehus ble aldri fullt ut undersøkt, det burde den blitt. Det kunne den lett blitt i og med at alt lå på servere som likevel skulle skiftes ut. Boten på 5 millioner NOK ble gjort betinget fordi "pengene ville bli tatt fra pasientbehandlingen". En utrolighet, spesielt i og med at samme foretak (Vestre Viken ) har blitt tatt for samme rot mindre enn 5 år senere. Er ministeren klar over dette? Egentlig? Offisielt? Når alvorlige avvik og pådømte lovbrudd får så små konsekvenser for foretaket og lederne, fortsetter den skjeve gang. Arbeiderpartiet og Høyre viser her ikke ansvarlighet.

 • lege 12.07.2016 12.12.42

  topptunge problemer.

 • N.N 11.07.2016 22.36.02

  Oslo universitetssykehus er et av sykehusene i Helse Sør-Øst som har mange pasienter som ikke har fått behandling innen fristen som sykehuset selv har satt. Går en på hjemmebesøk "Kristinasaken" blir en belønnet med direktør jobb. kjører en et sykehus på ræv blir en belønnet med en styrelederjobb nr.2 rart det går gale .Høie du har et gigant problem og det ligger på toppen

 • Torgeir Micaelsen 11.07.2016 17.43.48

  Til Bent Høie: Det er helt nytt at de samme tallene er brutt ned på hvert enkelt fagområde og enkeltsykehus. Tallene viser at en rekke sykehus og fagområder ikke har tilstrekkelig oppfølgingskontroll av egne pasienter på tross av at den offisielle statistikken viser kort ventetid. Når regjeringen selv utelukkende bruker den offisielle ventelistestatistikken, er disse tallene svært interessante. I redegjørelsen til Høie i Stortinget, ble for øvrig også kun glansbildet av tallene vist frem. Ikke at enkeltsykehus og enkeltavdelinger ikke klarer å håndtere tusenvis av pasienter innenfor medisinske frister de selv har satt.

 • Bent Høie 11.07.2016 14.53.56

  Dette tallet er ikke nytt, men kom også frem i redegjørelsen jeg holdt i Stortignet i juni. Det som er virkelig nyheten er at antallet pasienter som opplever å få hjelp senere en den tentative fristen er redusert med over 20 000 i Helse Sør Øst! Som jeg sa i Stortignet juni: "Helse Sør-Øst har tall som viser at reduksjonen i antall ventende ikke går ut over pasienter som er i et pasientforløp i sykehusene. Dette måles ved å se på utviklingen i antall pasienter som har passert det som er den tentative tiden for pasientmøte. Fra målingene begynte i april 2015, er antall pasienter som har passert tentativ tid, redusert fra 85 000 til 61 000 i mai 2016. Pasientene er nyhenviste eller i et forløp, og reduksjonen er lik for begge gruppene. Disse tallene tyder på at arbeidet med å redusere ventetiden for nyhenviste ikke går på bekostning av kronikere og andre pasienter som er i et forløp."

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!