Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Leger og sykepleiere styrer Sykehus-Norge

En rekke ledere ved norske sykehus er i hardt vær. Fra legehold kritiseres lederne for manglende forståelse for fagfolkets syn. En kartlegging Dagens Medisin har gjort, viser at leger og sykepleiere er i flertall i toppledelsen ved norske sykehus.

Publisert: 2012-09-27 — 12.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.56)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Se også: Disse leder helsebyråkratiet

Blant topplederne i norske sykehus er det 34 leger og sykepleiere, viser en kartlegging som Dagens Medisin har gjennomført blant 55 foretak- og sykehusledere i Norge (se fullstendig oversikt nederst på siden).

Torleiv Ole Rognum, professor i rettsmedisin, har i den senere tids debatt etterlyst flere fagfolk i toppledelsen i Helse-Norge.

Han er ikke overrasket over at det her befinner seg mange leger og sykepleiere.

Skifter de hode?
- Vi vet at mange leger og sykepleiere tar slike utfordringer. Spørsmålet er hva som skjer med dem når de blir ledere. Jeg tror de skifter hode: Forklaringen må være at de blir «sugd opp» i en annen måte å tenke på: De begynner å snakke uforståelig; om «styringsverktøy», «verktøykasser for målstyring» og «resultatstyring», sier Rognum, som presiserer at han kun uttaler seg som professor i rettsmedisin, ikke i kraft av sin stiling som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. 

Han legger til:

- De blir raskt lojale mot dem som er over dem, og de glemmer dem de er satt til å lede. Denne ledelseskulturen er så sterk at man mister kontakten med pasientene og den medisinske måten å tenke på. Det er for mange instanser som forlanger rapporter fra helsearbeiderne på gulvet. Vi bruker enormt med tid på å rapportere. Ofte skal forskjellige instanser ha nøyaktig de samme opplysningene, sier Rognum.

Bråk
At sykehusdirektørene ved de største sykehusene i Norge er leger og sykepleiere, ser ikke ut til å hjelpe: Ledelsesstrukturen i de regionale helseforetakene og Oslo Universitetssykehus (OUS) får stadig negativ oppmerksomhet.

Ved Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) ble direktør Tor Ingebrigtsen, også lege, beskyldt for å kneble ansatte som varslet om kritikkverdige forhold. Han måtte nylig innrømme at det kanskje hersker en slik fryktkultur ved sykehuset.

Også ved Ahus, der sykepleierutdannede Hulda Gunnlaugsdottir er direktør, har ansatte hevdet at de ikke blir hørt når de sier fra.

«En helsearbeiderjobb»
UNN-direktør Ingebrigtsen sier at han helt tydelig oppfatter direktørjobben som en helsearbeiderjobb: - Det jeg gjør i jobben handler hele tiden om pasientenes interesser.

- Opplever du at det at du er lege, kan bli brukt mot deg?

- Det har jeg aldri følt. Jeg vil trekke frem arbeidet som er gjort med lederutvikling i helsefore- takene de siste årene. Det er gjort en god jobb for å kvalifisere helsepersonell for ledelse på høyt nivå, men det er jobbet for lite med å kvalifisere ledere på lavere nivå. Dette kompetansespriket er årsaken til det opplevde glava-laget - den manglende forståelsen mellom ledelsen og helsearbeidere, sier han.

Kommunikasjonsutfordringer
- Hva gjør det med deg som leder at de ansatte sier du ikke hører på dem?

- Kommunikasjonsutfordringene i de store organisasjonene er tydelige for meg. Jeg forstår hva de sier. Jeg har en bred personlig kontaktflate blant fagfolket og føler meg sikker på at jeg forstår hva som skjer på grunnplanet. Dette er en reell opplevelse for dem som har den. Men for helsearbeidere som mangler innsikt i organisasjon og ledelse som fag, er det utfordrende å se forskjell på ikke å bli hørt og ikke å få det slik man vil. Men jeg må legge til at det er en del av lederansvaret å skape en opplevelse av å bli hørt, sier han.

Erkjennelse av rolle
OUS-direktør og lege Bjørn Erikstein sier han ikke opplever at ansatte lengre ned i systemet har vanskelig for å kommunisere med ham personlig:

- Mitt mål har alltid vært å ha tett dialog med de ansatte. Det å være sykepleier eller lege med behandlingsansvar, er en annen rolle enn en lederfunksjon. I fortvilelsen er det kanskje lett å «skyte oppover» i systemet, og jeg har respekt for at det i det daglige er ekstremt mange dilemmaer, sier Erikstein.

- Stilles det større forventninger til deg som leder av et sykehus siden du er lege?

- Jeg opplever at folk i min organisasjon synes det er greit at jeg lett forstår ting. Jeg er direktør, og det er viktig å erkjenne at det er min rolle: Jeg er derfor veldig bevisst på at jeg ikke er doktor, sier han. 

«Viktig å lytte - og forstå»
Ahus-direktør og sykepleier Hulda Gunnlaugsdottir sier hennes yrkesbakgrunn alltid er med:

- Sykepleiererfaringen er alltid med meg. Det at jeg er sykepleier, gjør at det kanskje forventes at man har større forståelse eller interesse i den enkelte avdelings utvikling, sier Gunnlaugsdottir.

- Tar du det personlig når «dine egne» sier de har sagt fra om ting og ikke føler de er blitt hørt?

- Nei, det gjør jeg ikke. Det er viktig å lytte og forstå når personalet har noe på hjertet. Det er den medisinske utviklingen som skal være førende for hvordan vi organiserer sykehus. Ledere må være der pasientbehandlingen foregår. Som leder blir man ofte dratt inn i det administrative arbeidet, og derfor kan det være krevende å være til stede. Min jobb er å legge forholdene til rette for bedre og mer pasientbehandling.

Disse leder
19 leger
Helse Sør-Øst: 11
Helse Sør-øst RHF: Adm.dir. Bente Mikkelsen: lege
Akershus Universitetssykehus: Viseadm.dir. Stein Vaaler: lege
Oslo Universitetssykehus: Adm.dir. Bjørn Erikstein: lege
Oslo Universitetssykehus: Viseadm.dir. Cathrine M. Lofthus: lege
Elverum Hamar: Div.dir. Øyvind Graadal: lege
Elverum-Hamar: Assisterende div.dir. Håvard Kydland: lege
Sykehuset Telemark: Adm.dir. Bess Margrethe Frøyshov: lege
Sykehuset Østfold: Adm.dir. Just Ebbesen: lege
Vestre Viken: Viseadm.dir. Per Meinich: lege
Bærum sykehus: Klinikkdirektør Jardar Hals: lege
Drammen sykehus: Klinikkdirektør Britt Eidsvoll: lege

Helse Vest: 3
Helse Bergen: Adm.dir. Stener Kvinnsland: lege
Helse Fonna: Adm.dir. Olav Klausen: lege
Helse Stavanger: Adm.dir. Bård Lilleeng: lege

Helse Nord: 4
Helse Nord RHF: Adm.dir. Lars Vorland: lege og professor
Helse Finnmark: Direktør Hans Petter Fundingsrud: lege
Universitetssykehuset Nord-Norge: Direktør Tor Ingebrigtsen: lege og professor
Nordlandssykehuset: Viseadm.dir. Barthold Vonen: lege og professor

Helse Midt-Norge: 1
Helse Midt-Norge RHF: Adm.dir. Gunnar Bovim: lege


15 sykepleiere
Helse Sør-Øst: 8
Akershus Universitetssykehus: Adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir: sykepleier
Sykehuset Innlandet: Adm.dir. Morten Lang-Ree: sykepleier
Lillehammer sykehus: Div.dir. Randi Nordtorp Mølmen: sykepleier
Kongsvinger sykehus: Div.dir. Dagny Sjaatil: sykepleier
Tynset: Kst. div.dir. Stein Tronsmoen: sykepleier
Vestre Viken: Viseadm.dir. Marit Lund Hamkoll: sykepleier
Kongsberg sykehus: Klinikkdirektør Eva Håheim Pedersen: sykepleier
Klinikk for Psykisk helse og rus: Klinikkdirektør Kirsten Hørthe: sykepleier

Helse Vest: 2
Helse Bergen: Viseadm.dir. Anne Sissel Faugstad: sykepleier
Helse Førde: Adm.dir. Jon Bolstad: sykepleier

Helse Nord: 3
Kirkenes sykehus: Klinikksjef Rita Jørgensen: sykepleier
Hammerfest sykehus: Klinikksjef Vivi Brenden Bech: sykepleier
Universitetssykehuset Nord-Norge: Viseadm.dir. Marit Lind, sykepleier

Helse Midt-Norge: 2
Helse Møre og Romsdal: Ass.dir. Helge Ristesund: sykepleier og bedriftsøkonom
St. Olavs hospital: Adm.dir. Nils Kvernmo: sykepleier


21 med annen bakgrunn
Helse Sør-Øst: 9
Helse Sør Øst RHF: Viseadm.dir. Steinar Martinsen: økonomiutdannet
Oslo Universitetssykehus: Viseadm.dir. Tove Strand: siviløkonom
Oslo Universitetssykehus: Viseadm.dir. Morten Reymert: økonom
Sunnaas sykehus: Adm.dir. Einar Magnus Strand: militær bakgrunn - Sjøkrigsskolen
Sykehuset i Vestfold: Direktør Stein Kinserdal: sosionom
Gjøvik sykehus: Div.dir. Rolf Kulstad: økonom
Sørlandet sykehus: Adm.dir. Jan-Roger Olsen: sivilingeniør
Vestre Viken: Adm.dir. Nils Fredrik Wisløff: statsviter
Ringerike sykehus: Klinikkdirektør Per Bleikelia: politiutdannet

Helse Vest: 3
Helse Vest RHF: Adm.dir. Herlof Nilssen: sivilingeniør
Helse Førde: Viseadm.dir. Vidar Vie: Ex Phil, samfunnsfag og fagmetodikk
Voss sykehus: Direktør Rolf Abrahamsen: samfunnsviter

Helse Nord: 6
Helse Nord RHF: Direktør Finn Henry Hansen: statsviter
Nordlandssykehuset: Adm.dir. Paul Martin Strand: siviløkonom
Helgelandssykehuset: Adm.dir. Per Martin Knutsen: økonom
Helgelandssykehuset Mo i Rana: Avdelingsdirektør Thomas Skonseng: siviløkonom
Helgelandssykehuset Mosjøen: Avd.dir. Venche Abel: sosionom
Helgelandssykehuset Sandessjøen: Avd.dir. Knut Gullesen: ingeniør

Helse Midt-Norge: 3
Helse Møre og Romsdal: Adm.dir. Astrid Eidsvik: statsviter
Helse Nord-Trøndelag: Adm.dir. Arne Flaat: siviløkonom
Helse Nord-Trøndelag: Ass.dir. Mads Einar Berg: økonomiutdannet

Svært mange av lederne - både for spesialisthelsetjenesten og i det offentlige helsebyråkratiet (se egen sak) - har i tillegg utdanning innen ledelse. Denne er ikke tatt med i oversikten, da Dagens Medisins hovedanliggende har vært å undersøke om lederne er fagpersoner (herunder leger eller sykepleiere) eller har annen utdannelse.
 
Vårt utvalg er avgrenset til et visst ledelsesnivå. Det betyr at det finnes en rekke underordnede ledere i samtlige RHF-er/sykehus/etater, som ikke er tatt med i våre oversikter.

Opplysninger om bakgrunn/utdannelse har DM fått på forespørsel fra de ulike RHF-ene/sykehus/etater.

Dagens Medisin 16/2012

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!