"VANSKELIG": – Vi er enige i at forskjellsbehandlingen mellom somatisk og psykiatriske pasienter er vanskelig, og det virker urimelig, sier Saida Roshni Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Foto:

Departementet mener forskjellsbehandlingen «virker urimelig»

–  Vi er enige i at forskjellsbehandlingen mellom somatiske og psykiatriske pasienter er vanskelig, og det virker urimelig, sier Saida Roshni Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Fredag fremmet SV et representantforslag. Her ber de om at loven endres slik at  psykisk syke og rusavhengige ikke mister uføretrygden etter å ha vært innlagt ved en statllig institusjon i fire måneder. Det samme skjer  ikke for dem som er innlagt i somatisk sykehus.

Dagens Medisin har spurt arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), om hva de konkret har gjort i denne saken siden sist.
For i mars 2019 lovet daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at hun ville «komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering».

Hauglie viste da til et vedtak gjort for over 20 år siden, i 1996-97:
– Unntaket om at pasienter innlagt på somatiske sykehus ikke får redusert trygd, kom inn som følge av at Stortinget ba regjeringen legge frem et forslag om å oppheve reglen om reduksjon ved opphold på somatisk sykehus.  
Skal vurdere på nytt
– I motivene ble det vist til at for beboere med langtidsopphold i psykiatriske sykehus og spesialsykehjem må det først finnes frem til en alternativ form for egenbetaling før ordningen med reduksjon eventuelt kan avvikles, uttalte Hauglie.
– Det ble også vist til at det er få som er innlagt på sykehus utover fem måneder og at det var særlig ordningen med avkorting under opphold i somatiske sykehusavdelinger som ble oppfattet som særlig urimelig.

–  I lys av dette ser jeg at det er behov for å vurdere på nytt om dagens regler er hensiktsmessige, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte, het det fra Hauglie.

Det er Saida Roshni Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, som svarer Dagens Medisin på vegne av Røe Isaksen:

–  Vi er enige i at forskjellsbehandlingen mellom somatisk og psykiatriske pasienter er vanskelig, og det virker urimelig. Derfor jobber vi med saken og skal også svaret Stortinget om dette, svarer Begum, og videre:

–  Jeg synes det er gode argumenter for å behandle de to pasientgruppene likt, men det betyr ikke automatisk at vi skal ha full utbetaling av ytelser under opphold. Det kan bli urimelig med tanke på en del andre grupper i samfunnet, for eksempel eldre som betaler for sykehjemsplass.

Powered by Labrador CMS