NOU: Marit Hermansen (tidl. legepresident), Lilly Ann Elvestad (FFO), Beate Berrefjord (Konkurransetilsynet) og Oddbjørn Tysnes (Apotekforeningen) er blant dem som skal gjennomføre den offentlige utredningen om aportekene. 

Foto: montasje

Disse skal utrede apotekenes fremtid

Et offentlig utvalg bestående av blant annet farmasøyter, leger og jurister skal vurdere om apotekloven bør revideres.– Jeg er spent på om utvalget mener at dagens lovverk fungere etter hensikten, sier Sveinung Stensland (H). 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Saken er oppdatert med en kommentar fra Apotekforeningen.

Den forrige NOU-en (Norges offentlige utredninger red.anm.) om apotekbransjen kom i 1997.

Over 20 år senere skal apotekenes rolle og rammevilkår utredes på nytt. Oppdraget ble gitt i forbindelse med statsråd fredag.

– Denne utredningen er helt nødvendig for å sikre at apotekene sørger for sin samfunnsrolle. Apotekloven har nå virket i 20 år og det blir interessant å følge arbeidet. Jeg er spent på om utvalget mener at dagens lovverk fungerer etter hensikten eller om det er på tide med en revisjon av loven, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre – og utdannet farmasøyt, til Dagens Medisin. 

Denne utredningen er helt nødvendig Sveinung Stensland

– Dagens apoteklov er fra 2001, og er moden for oppdatering. Utviklingen av ny teknologi gir nye muligheter for distribusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom apotek, kunder og helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding. 

Utvalget

Utvalget som skal gjennomføre NOU-en er: 

 • Tore Bråthen, professor, Oslo (leder)
 • Beate Berrefjord, nestleder Konkurransetilsynet, Bergen
 • Felix Kamal Ally, apoteker, Drammen
 • Hans Olav Melberg, professor, Oslo
 • Harald Dale, pensjonist, Karmøy
 • Inger Cecilie Jørstad, spesialrådgiver, Tromsø 
 • Katrine Bryne, seniorrådgiver Legemiddelindustrien, Oslo
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo
 • Marit Hermansen, lege, Ringsaker
 • Oddbjørn Tysnes, direktør Apotekforeningen, Oslo 
 • Stig Henning Pedersen, driftsdirektør, Sandefjord
 • Thomas Bäckstrøm, apoteker, Sarpsborg
 • Turid Vollan Riset, assisterende banksjef, Melhus
 • Urd Andestad, leder Norges Farmaceutiske Forening, Oslo

Mandatet

I mandatet fremgår det at utvalget skal vurdere regelverk som knytter seg til apotekvirksomhet generelt, men spesielt behovet for reguleringer som skal legge til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger.

Mandatets tre overskrifter er marked- og konkurransesituasjon, samhandling og apotekenes rammevilkår og roller.

Utvalget skal vurdere om dagens marked fungerer slik at det bidrar til å underbygge de legemiddelpolitiske målene, herunder konkurransesituasjonen i markedet. Eller om lovgivningen bør endres.

De bes også se nærmere på forhold mellom teknologisk utvikling og apotekenes roller og oppgaver, og vurdere hvordan utviklingen påvirker disse.

I mandatet heter det videre at «utvalget bør kartlegge hvordan samhandlingen foregår i dag, samt behov i lys av nasjonale e-helseløsninger som er i bruk og under utvikling». De bes videre om å peke på eventuelle begrensninger i regelverket som begrenser effektiv samhandling mellom apotek og andre aktører i helsetjenesten og foreslå endringer utvalget finner nødvendig.

Alternativer for finansiering 

Til slutt skal utvalget vurdere apotekenes rammevilkår i dag. Kostnader og avanse i de ulike ledd av forsyningskjeden skal skisseres, herunder rammevilkårene til de vertikalt integrerte kjedene sammenlignet med uavhengige apotek og sykehusapotek.

Herunder vurdere om det er behov for endringer i finansiering som følge av foreslåtte endringer, herunder endringer i avansemodellen og driftsstøtteordningen.

Eventuell økonomiske konsekvenser for aktørene som følger av foreslåtte endringer i regelverk skal hensyntas. Alternativer til dagens modell for finansiering skal vurderes.

Utvalget skal også utarbeide utkast til nødvendige endringer i lov og forskrifter.

– Stor oppgave

– Utvalget har fått et vidt mandat til å vurdere hele apoteksektoren. Det blir en stor oppgave for utvalget å gi balanserte vurderinger av alle de spørsmålene helseministeren ønsker å få belyst, mener adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen i en pressemelding. 

Han mener det er naturlig og nødvendig at dette utredningsarbeidet settes i gang nå, når det er 25 år siden forrige gang. Det har skjedd store endringer både i apotekbransjen selv, i rammevilkårene og ikke minst i teknologien, siden slutten av 1990-tallet. Dette taler for å vurdere regelverk og regulering på nytt.

– Utvalgets arbeid blir svært viktig for alle som er involvert i apoteksektoren, og for de mange millioner pasientene som er avhengig av apotekenes tjenester, mener Lund.

Powered by Labrador CMS