REAGERER: Jurist og doktorgradsstipendiat Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo mener dødsfallene og tilbakefallene etter bruk av den nye operasjonsmetoden ved endetarmskreft må meldes til Fylkeslegen Foto: Per Corneliussen
REAGERER: Jurist og doktorgradsstipendiat Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo mener dødsfallene og tilbakefallene etter bruk av den nye operasjonsmetoden ved endetarmskreft må meldes til Fylkeslegen Foto: Per Corneliussen

Meldte ikke om dødsfall – jussekspert reagerer

Ingen av de fire sykehusene som har brukt den nye operasjonsmetoden i behandling av endetarmskreft har meldt de alvorlige tilbakefallene til Fylkeslegen. Det mener jusekspert de burde ha gjort.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Som Dagens Medisin har skrevet i flere artikler er en ny operasjonsmetode som noen sykehus i Norge har tatt i bruk i behandling av endetarmskreft stoppet etter at 10 pasienter har fått uventede og alvorlige tilbakefall. To av pasientene er døde. Bruk av metoden er stanset og fagmiljøet har selv iverksatt granskning av konsekvensene ved bruk av metoden.  

De fire sykehusene som har operert de aller fleste av de totalt 156 pasientene det er snakk om opplyser at deres vurdering foreløpig har vært at det ikke er grunnlag for å melde tilbakefallene eller dødsfallene til Fylkeslegen.

Ukjent for fylkeslegene
Dagens Medisin har tidligere vært i kontakt med fylkeslegene i henholdsvis Oslo Viken, Innlandet og Hordaland. Det er i disse regionene sykehusene som har brukt metoden mest hører hjemme i tilsynssammenheng. De bekrefter at de ikke har mottatt meldinger knyttet til bruk av operasjonsmetoden taTME. Fylkeslegene sier videre at de så langt ikke kjenner sakene og derfor ikke ønsker å kommentere om de burde vært meldt eller ikke på det nåværende tidspunkt.

Jurist og doktorgradsstipendiat Anne Kjersti Befring ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo mener hendelsene burde vært rapportert inn.

Anders Bjørneboe, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

      
        Foto: Vestre Viken HF
Anders Bjørneboe, Drammen sykehus, Vestre Viken HF Foto: Vestre Viken HF

– Når pasienter dør og det mistenkes at dødsfallet har sammenheng med at de ikke har fått nødvendig helsehjelp eller som en konsekvens av metoden, skal det meldes til Fylkeslegen og politiet som unaturlig dødsfall, sier Befring som er en av landets mest erfarne helserettsjurister.

Og hun legger til:
– Det må også vurderes om "hendelsen" skal meldes til Statens helsetilsyn dersom det mistenkes at pasienter dør på grunn av helsehjelpen, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a.  Det er med andre ord to meldeplikter i denne situasjonen.  

Befring påpeker at dette ikke bare handler om de to dødsfallene, men at også pasientene som kan ha fått unødige og alvorlige tilbakefall knyttet til bruk av operasjonsmetoden, burde vært meldt til Fylkeslegen.

Befring understreker videre at Statens helsetilsyn på sin side ikke er avhengig av å motta en melding for å undersøke denne saken.

– Ut fra det Dagens Medisin har avdekket kan dette være en sak som bør granskes for å få kunnskap om hva som har skjedd og hvor eventuelle svikt oppstår, sier Befring.  

Usikre på sammenheng- men vurderer på nytt
Drammen sykehus har operert 34 pasienter med taTME. To av dem har fått tidlige og alvorlige residiv.

Fagdirektør Pål Wiik, fagdirektør, Enhet for medisin og helsefag, Ahus.

      
        Foto: Ahus, kommunikasjonsavdelingen
Fagdirektør Pål Wiik, fagdirektør, Enhet for medisin og helsefag, Ahus. Foto: Ahus, kommunikasjonsavdelingen

– Vi har tenkt og ment at dette er residiv som ligger i sykdommens natur eller som oppstår under behandlingen av den. Vår vurdering er i utgangspunktet at dette ikke var noe ekstraordinært, sier avdelingssjef Anders Bjørneboe ved kirurgisk avdeling på Drammen sykehus, Vestre Viken HF, til Dagens Medisin.

Han åpner imidlertid for at ny kunnskap gir grunnlag for at hendelsene bør meldes.

– Vi avventer og ser hva gjennomgangen som er satt i gang i fagmiljøet viser, og så får vi eventuelt vurdere om dette skal meldes likevel, sier Bjørneboe.

Det er en tilnærming også Akershus universitetssykehus (Ahus) har valgt.

– Tre pasienter har fått lokalt residiv – to i løpet av ett år – og alle er utenfor kurabelt behandlingstilbud. Dette er noe høyere enn forventet, men vi har ikke nok informasjon til å si at dette skyldes metoden eller tilfeldig variasjon, sier fagdirektør Pål Wiik ved Enhet for medisin og helsefag ved til Dagens Medisin.

Han legger til:
– Vi vurderer nå om dette skal meldes til fylkeslegen, sier Wiik.

Sykehuset Innlandet har også vurdert dette.

– Analyser av data fra eget kvalitetsregister tilsier ikke at metoden med overveiende sannsynlighet er årsaken til lokale residiv oppstått hos pasienter i Sykehuset Innlandet, sier fagdirektør Ellen Henriette Pettersen ved Sykehuset Innlandet HF.

Hun opplyser i en e-post til Dagens Medisin at sykehuset ikke har funnet grunnlag for å rapportere tilbakefallene til Fylkeslegen.

Frank Pfeffer, overlege ved gastrokirurgisk avdeling i Helse Bergen HF Haukeland og professor ved Universitetet i Bergen. Han sier til Dagens Medisin at residiv blir meldt til Kreftregisteret.

– Foreløpig vet vi ikke om operasjonsmetoden er årsaken. Det er under utredning. Lokalresidiv kan oppstå etter alle operasjonsmetoder spesielt ved lavsittende svulst. Spørsmål og bekymringene er at det er hyppigere ved taTME, sier Pfeffer.

Powered by Labrador CMS