ÉN OPERASJON: Utstyret som vises på bildet, stammer fra én operasjon. Nå tas initiativ for mer bærekraftige medisinske produkter.

Nye miljøkriterier går ikke på pasientenes bekostning

Det er ingen grunn til å frykte at innføring av miljøkrav vil gi dårligere pasientbehandling.

Publisert
Nicolai Maric Bjørnæs

et debattinnlegg 3. januar hevder artikkelforfatterne fra Rud Pedersen Public Affairs at pasienter kan få en dårligere behandling på norske sykehus når miljøkrav nå skal vektes 30 prosent i offentlige anskaffelser.

De viser til et tenkt eksempel hvor to nye kreftlegemidler med tilnærmet lik pris regnes som likeverdige i en anbudsrunde, selv om det ene legemiddelet har vist noe bedre effekt i studier. De ser for seg at det minst effektive av de to da kan vinne fram i konkurransen dersom det scorer betydelig bedre når miljø vektes inn.

Ikke likeverdige

For å trekke denne slutningen må man imidlertid først se bort fra kriteriene i gjeldene Legemiddelmelding. Legemidler med ulik effekt kan nemlig ikke regnes som likeverdige i en konkurranse. Miljøkriterier kan kun påvirke hvilket som skal velges først av ellers sammenlignbare legemidler. Dilemmaet i det tenkte eksempelet til Istad og Bø kommer derfor ikke til å oppstå i praksis.

Legemiddelstrategien for spesialisthelsetjenesten bygger på politisk styrende dokumenter og oppdragsdokumenter fra de regionale helseforetakene. En forutsetning for at et legemiddel tas inn i en rangering er at spesialistgruppen knyttet til anskaffelsen vurderer det som sammenlignbart når det gjelder effekt og sikkerhet.

Smarte krav

Legemidler med ulik effekt kan ikke regnes som likeverdige i en konkurranse.

Rangeringene i de nasjonale anbefalingene er satt opp med utgangspunkt i en gjennomsnittspasient. Det er den enkelte lege, sammen med pasienten, som avgjør videre hva som er beste behandling for denne personen. Ved avvik fra rangeringen dokumenteres dette i pasientens journal.

Helsesektorens miljøavtrykk er betydelig, kanskje så mye som 5 prosent av Norges CO2-avtrykk. Et av målene til spesialisthelsetjenesten er å bli klimanøytrale i 2045, og selvsagt skal også legemiddelområdet bidra til at vi når oppsatte klimamål. Derfor er det avgjørende at Sykehusinnkjøp HF på vegne av spesialisthelsetjenesten stiller smarte krav som reduserer utslipp innenfor gjeldene økonomiske rammer.

Sykehusinnkjøp HF jobber løpende å fremme klimavennlige løsninger basert på medisinske vurderinger, pasientbehov og konkurransesituasjon. Per i dag er miljøkriterier allerede inkludert i det store volum av våre anskaffelser. I tillegg til pris kommer også kriterier som leveringssikkerhet og brukervennlighet.

Sykehusinnkjøp HF vil utvikle seg videre for å best mulig ta i bruk alle relevante kriterier i våre anskaffelser. Det gjør vi med en bred og konstruktiv dialog med markedet, pasientorganisasjoner og spesialistgrupper.

Det er også viktig å understreke at Sykehusinnkjøp HF vil benytte mulighetene i lovverket til å stille minstekrav og kontraktkrav i stedet for å vekte 30 prosent, dersom dette gir en bedre miljøeffekt. Dette ser vi at det i mange anskaffelser vil være en riktig vei å gå. 

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS