AVVENTER: – Før det er gjort en nærmere vurdering av dette både mellom fagdirektørene, og senere eventuelt i Beslutningsforum, vil vi ikke gi særskilte føringer på området, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.  Foto: Vidar Sandnes
AVVENTER: – Før det er gjort en nærmere vurdering av dette både mellom fagdirektørene, og senere eventuelt i Beslutningsforum, vil vi ikke gi særskilte føringer på området, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Vidar Sandnes

– Forskriving må vurderes for den enkelte pasient av legen

På Østlandet er det uenighet blant MS-legene om off label-behandling. Fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst vil ikke forskuttere Beslutningsforums konklusjon – og utelukker ikke en prisdiskusjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Jeg registrerer at det er ulike syn på bruken av off label-behandling innen fagmiljøene, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Nylig ble det kjent at flere norske sykehus behandler pasienter med multippel sklerose (MS), med rituksimab (Mabthera). En behandling som ikke er godkjent for å behandle MS og brukes såkalt «off label». Haukeland universitetssjukehus er blant sykehusene som har vært mest aktive i bruken, og kunne nylig fortelle at de har over 200 pasienter på slik behandling.

«Off label»

Å bruke legemidler «off label», betyr å bruke et legemiddel utenfor godkjent indikasjon.

Medisinsk fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem, forsvarer off label-behandlingen i Bergen, og uttaler at han har full tillit til de faglige vurderingene som er gjort på nevrologisk avdeling på Haukeland.

Forskjellig praksis
I Oslo-området er nevrologene uenige om bruken av slik off label-behandling. Ledende nevrologer ved blant annet Ullevål og Drammen fremholder at de først og fremst bruker godkjent medisin og har kritisert off label-bruken for å svekke LIS-anbudene og føre til ulik behandling.

Samtidig forteller leger ved Akershus universitetssykehus at de har om lag 60 pasienter på off label-behandling. Fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst har registrert ulikheten.

– Det er forskjellige praksiser i sykehusene og det er ulike syn i fagmiljøet. De enkelte legene har naturligvis rett til å uttale seg, og her har de gjort ulike vurderinger, som de er tydelige på, sier Frich.

– I hvilken grad vil du at legene skal følge LIS-retningslinjene?

– Det er viktig at leger følger LIS-retningslinjene, men den enkelte lege kan på faglig grunnlag vurdere om behandling med et legemiddel utenfor godkjent indikasjon kan være et riktig og forsvarlig alternativ. Ulike leger har ulike syn på dette og det er en faglig vurdering de gjør innen et handlingsrom.

– Ulike syn er greit
Fagdirektøren mener det må være rom for at legene gjør ulike faglige vurderinger om hvordan de skal benytte seg av muligheten som retten til å forskrive off label-legemidler gir.

– Jeg tenker at ulike syn innenfor et mulighetsrom i forskrivingen er greit.

Frich fremholder at å forskrive off label er et handlingsrom som kan brukes, så lenge praksisen er forsvarlig og pasientene får nødvendig informasjon og tilstrekkelig oppfølging.

Skal opp i Beslutningsforum
MS-legene i Sykehusinnkjøps spesialistgruppe (LIS) har sendt inn et forslag om å metodevurdere off label-behandlingen av MS med rituksimab til systemet for Nye metoder, slik at det eventuelt kan vurderes av Beslutningsforum.

De administrerende direktørene i de fire helseregionene utgjør Beslutningsforum, som tar stilling til å innføre nye medikamenter og behandlingsmetoder.

– Beslutningsforum kan eventuelt bestemme føringer om at man må være lojal mot en form for behandling, men vi er ikke kommet dit i denne saken. Men den måten vi formelt skal introdusere nye medikamenter på, er gjennom Beslutningsforum, presiserer Frich.

Frich sitter sammen med de andre fagdirektørene i Bestillerforum, som gjør forberedende arbeid før ulike saker eventuelt sendes til Beslutningsforum. Han viser til at de har fått inn et forslag om å vurdere om rituksimab kan brukes for å behandle MS, og sier Bestillerforum skal diskutere saken den 23. april.

– Før det er gjort en nærmere vurdering av dette både mellom fagdirektørene, og senere eventuelt i Beslutningsforum, vil vi ikke gi særskilte føringer på området, men forskriving må vurderes for den enkelte pasient av forskrivende lege.

Utelukker ikke prisdiskusjon
Listeprisen på rituksimab er en god del lavere enn andre MS-medisiner. Medikamentkostnadene er derfor mye lavere enn listeprisen for den godkjente anti CD20-behandlingen for MS, okrelizumab (Ocrevus).

Frich utelukker ikke at finansielle avveininger kan spille inn når fagdirektørene i Bestillerforum skal diskutere legemidlet, før det eventuelt blir tatt opp i Beslutningsforum slik at de kan ta stilling til behandlingen.

– Mye av det vi gjør er å forvalte ressurser for pasientene. Vi vurderer nytten for pasientene og om dette har en så høy kostnad at det vil gi uønskede konsekvenser for annen pasientbehandling. Men jeg vil ikke forskuttere noen beslutninger. For meg handler dette om å være lojale til et system som vi følger når vi godkjenner nye medikamenter.

Powered by Labrador CMS