DELER BEKYMRING: Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen og pasientombud Anne-Lise Kristensen deler bekymringen om de lange saksbehandlingstidene på helsesaker. Foto: Arkiv/Pasientombudet

Helsesaker hoper seg opp - Helsetilsynet og pasientombud bekymret

Både Statens helsetilsyn og pasientombudet i Oslo og Akershus er bekymret for konsekvensene av den lange behandlingstiden på helsesaker hos Fylkeslegen i Oslo og Akershus.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skrev forrige uke, så er antallet saker i kø hos helseavdelingene hos fylkesmannen stor.


Les mer: Bruker måneder på å behandle helsesaker

Pasientombudet: – Flere saker har ligget i over et år
– Vi ser at i det absolutte flertallet av sakene så er saksbehandlingstiden mye lengre enn veilederen for saksbehandlingstid anbefaler. Fylkesmannen skyver stadig på fristene, og de signaliserer selv at de har en utfordring med saksbehandlingstiden, sier Anne- Lise Kristensen som er pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo
– På helsesiden ser vi at det er en saksbehandlingstid på mellom seks og 19 måneder. De fleste har en behandlingstid på mellom 11 og 13 måneder.

Lang saksbehandlingstid er i en del saker en klar utfordring med tanke på pasientsikkerheten. Jan Fredrik Andresen, Statens helsetilsyn

Kristensen bekrefter at det er såkalte rettighetssaker – saker der pasienter har rett til nødvendig helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven, som det er knyttet størst bekymring til, og hvor det har hopet seg mye opp, sier Kristensen.

 – Rettighetssakene, som har en anbefalt saksbehandlingstid på maks tre måneder, tar nå sju måneder. Flere saker har ligget i over et år, sier Kristensen.

– Vi er alvorlig bekymret for rettsikkerheten til pasientene. Vi tror de gjør hva de kan, men dette er et ressursspørsmål. Det kommer stadig flere saker og det er ikke bemanning nok, sier hun.


Helsetilsynet: – Vi følger med
Også direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn sier de er bekymret, og at det er for lang behandlingstid hos flere fylkesmenn.

– Statens helsetilsyn er bekymret for lang saksbehandlingstid hos fylkesmennene. Vi følger med på saksbehandlingen hos alle fylkesmennene. Avvik fra kravene til saksbehandlingstid tas opp med de aktuelle embetene, slik at vi får en drøfting av hvilke tiltak som fylkesmennene planlegger for å bringe saksbehandlingen innenfor de frister som er fastsatt.

 Statens helsetilsyn har gitt veiledning i prioriteringsutfordringene og om hvilken rekkefølge ulike saker skal håndteres i.

 – Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker og rettighetsklager hvor det er viktig å gripe inn raskt, klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A hvor det er av spesiell betydning for brukeren at saken behandles raskt og gjennomgang/overprøving av tvangstiltak etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, sier Andresen.

 – Lang saksbehandlingstid er i en del saker en klar utfordring med tanke på pasientsikkerheten.


Fylkesmann og fylkeslege vil ikke uttale seg
Som Dagens Medisin har skrevet, vil ikke fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen kommentere saken overhode overfor Dagens Medisin.

Heller ikke fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil uttale seg.

– Svarstad Haugland kommer ikke til å kommentere kapasitetsproblemene, sier kommunikasjonssjef Liv Ødegaard hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 – Hvorfor ikke?

– Fordi hun vil ta dette internt.

Powered by Labrador CMS