STORT PRESS: I høringsforslaget henviser Helse- og omsorgsdepartementet til at flygeledere utsettes for press i arbeidssituasjonen, særlig i perioder med høy intensitet i trafikkavviklingen eller under vanskelige værforhold. Foto: Illustrasjonsfoto/Getty Images

Foreslår plikt til å melde fra om syke flygeledere

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi leger, psykologer og optikere krav om å varsle offentlige myndigheter om flygeledere som ikke oppfyller helsekrav.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Leger, psykologer og optikere har i dag plikt til å melde fra om personer med sertifikat for motorvogn eller luftfartøy som kan være til fare for trafikksikkerheten på grunn av helsen. Kravet om å melde fra til offentlige myndigheter gjelder hvis helsekravene ikke er oppfylt og helsetilstanden antas ikke å være kortvarig. Nå foreslår HOD i et nytt høringsforslag å endre loven og utvide denne plikten til også å gjelde flygeledere.

I forslaget henviser departementet til at flygeledere utsettes for press i arbeidssituasjonen, særlig i perioder med høy intensitet i trafikkavviklingen eller under vanskelige værforhold.

«Det er en forutsetning at flygeledere er årvåkne og medisinsk skikkede for å forhindre ulykker», heter det i høringsforslaget.

– Unaturlig

Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, er kritisk til at forslaget om å gi leger plikt til å melde fra om flygeledere med svekket helse. Tangen tror at ansvaret for å melde inn til myndighetene vil tilfalle fastlegene, til tross for at flygere og piloter godkjennes av egne «flyleger».

– Jeg mener det er unaturlig å inkludere flygeledere i fastlegenes meldeplikt. Vi er ikke kjent med de spesifikke helsekravene som stilles til flygeledere og har ingen rolle når det gjelder godkjenning av flygelederne, sier Tangen til Dagens Medisin.

Hun mener at endringen i loven krever en egen veileder og forskrift. Departementet viser i høringsnotatet til at Helsedirektoratet arbeider med forslag til ny meldepliktforskrift. Det blir feil rekkefølge, mener Tangen.

– Forskriften må komme først, slik at vi vet hvordan dette skal gjøres i praksis.

Vil ikke ha ansvar

– Det bør være et personlig ansvar for flygelederen å vurdere om vedkommende er skikket, men det kan være en god ide å legge det til i listen over yrker vi har mulighet til å melde fra om, sier fastlegelederen, med henvisning til at HOD i samme høringsforslag foreslår å gi helsepersonell mulighet til å melde fra til offentlige myndigheter om svekket helse for flere yrkesgrupper.

Det vil imidlertid ikke være snakk om en plikt, men en «adgang» til å melde fra, utover dagens mulighet til å melde fra i nødrettslignende tilfeller.

Fastlegelederen er positiv til muligheten til å melde fra i flere situasjoner enn der det er fare for liv og helse.

– Dette kan være viktig for å bidra til å unngå farlige situasjoner og ulykker, sier Tangen.

Flylege vil ta ballen

– Jeg tenker det er en god ide å gi meldeplikt for flygeledere. I praksis blir det nok håndtert likt for piloter og flygeledere i dag, men det vil nok være enklere for flyleger å vise til et helt tydelig regelverk om meldeplikt, mener Ståle Romstad, flylege og leder for Norges flymedisinske senter som er ett av de to flymedisinske sentrene i Norge.

Romstad mener det er rom for at flyleger kan melde fra oftere.

– Flyleger er nok ofte veldig forsiktige med å melde ifra til arbeidsgiver og mye har gått på tillit til at pasienten selv melder fra. Det blir nok for eksempel en høy terskel for å melde fra om at noen er nedfor på grunn av et samlivsbrudd. Da vil nok mange oppleve at man tråkker over en grense hvis man ringer til arbeidsgiver, men om noen blir psykotisk, eller får en medisinsk tilstand som klart er til fare for sikkerhet, melder flyleger så klart ifra.

– Hva tenker du om at fastlegene er bekymret for å få ansvaret for å melde fra?

– Pilotene og flygelederne må inn til oss på helsesjekk én gang i året, så en frisk pilot eller flygeleder kommer oftere til oss enn til fastlegen og hvis de får en sykdomstilstand som gjør at de ikke kan fly, så er de pliktige til å melde fra til flylegen. Jeg skjønner godt at fastlegene kan bli frustrerte fordi det er mange regler å sette seg inn i knyttet til dette, men de kan godt ringe til oss og kaste ballen videre til oss.

– Krever kunnskap

Generalsekretær i Norges Optikerforbund, er positiv til forslaget fra departementet om meldeplikt også for flygeledere.

– Vi skal se nærmere på høringsutkastet før vi avgir et svar, men jeg tror ikke vi kommer til å være mot dette, sier Hans Thorvald Haugo til Dagens Medisin.

Han mener argumentasjonen om at flygeledere har et stort ansvar er fornuftig. Men som fastlegeleder Tanger, viser også Haugo til at han ikke tror optikerne har god kjennskap til flygeledernes arbeidsforhold.

– Jeg tror ikke disse reglene kan forvaltes uten at det også må kreves en grunnkunnskap om helsekravene for de ulike yrkene, sier Hugo.

Høringsforslaget fra departementet inneholder også et forslag om å endre leger, psykologer og optikere sin plikt til å oppfordre pasienter som ikke oppfyller helsekravene til å levere inn førerkort, til at pasientene skal «få beskjed om at pasienten ikke kan føre fremkomstmiddelet før helsetilstanden har bedret seg».

Norsk psykologforening oppgir at foreningen ikke har mulighet til å kommentere forslaget før nærmere høringsfristen. Forslaget har høringsfrist 20. april.

Powered by Labrador CMS