STYRKE SELVTILLITEN: – Vi håper at det nye kapittelet kan bidra til å styrke legenes kompetanse og selvtillit slik at de våger å sette i gang med systematisk nedtrapping og prøveseponering, sier Morten Finckenhagen i Legemiddelverket. Foto: Gettyimages

Publiserer kapittel om avmedisinering

Norsk legemiddelhåndbok får nå et nytt kapittel om avmedisinering. – Vi håper flere leger nå våger å seponere uhensiktsmessige legemidler hos eldre med polyfarmasi, sier overlege Morten Finckenhagen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det nye kapittel G27  omhandler avmedisinering – skånsom nedtrapping og seponering av legemidler.

Avmedisinering er særlig aktuelt hos eldre og pasienter som lider av flere kroniske sykdommer, men kan være aktuelt for pasienter i alle aldersgrupper.

– I det nye kapittelet beskrives det man populært kan kalle en 3-trinnsrakett for sikrere legemiddelbruk, sier Morten Finckenhagen i enhet for riktig legemiddelbruk i Legemiddelverket.

Vegrer seg
Til nå har det vært et problem at leger vegrer seg for å fjerne legemidler.

– Årsaken er nok ofte frykt for forverring av pasientens tilstand, respekt for andre legers beslutninger, tidspress, uklare ansvarsforhold og ikke minst manglende beslutningsstøtte, sier Finckenhagen.

Tre trinn
Trinn 1 er legemiddelsamstemming, det vil si i samarbeid med pasienten å skaffe seg en oversikt over alle medisinene pasienten faktisk bruker.

Trinn 2 er legemiddelgjennomgang, der legen – eventuelt i samarbeid med farmasøyt og sykepleier – systematisk gjennomgår legemiddellisten med støtte i en sjekkliste. Dette gjøres for å avdekke legemiddelrelaterte problemer og korrigere dem.

Trinn 3 er avmedisinering, der man planmessig trapper ned og seponerer uhensiktsmessige legemidler som er identifisert.

– Kan gi legene selvtillit
Studier fra blant annet Oslo kommune viser at legemiddelgjennomgang i liten grad bidrar til å redusere antall legemidler.

– Som tidligere fastlege kjenner jeg meg godt igjen i dette mønsteret. Vi håper at det nye kapittelet kan bidra til å styrke legenes kompetanse og selvtillit slik at de våger å sette i gang med systematisk nedtrapping og prøveseponering, sier han.

Forskning
Forskning har vist at avmedisinering har god effekt på pasientenes helse og livskvalitet uten negativ påvirkning på dødelighet, komplikasjoner og sykehusinnleggelser.

– Legene må være forberedt på tilbakefall av symptomer eller sykdom når et legemiddel trappes ned og seponeres, sier Finckenhagen.

Han understreker at dette ikke vitner om uforsvarlig praksis, men bekrefter at pasienten fortsatt har nytte av legemiddelet.

15 legemidler
Reseptregisteret i Folkehelseinstituttet har nylig publisert tall som viser at omfanget av polyfarmasi blant pasienter over 65 år er stort. Blant annet får 76.000 personer utlevert minst 15 legemidler.

– Her skjuler det seg garantert mye skadelig polyfarmasi, så her er det nok å ta tak i for landets leger, sier Finckenhagen.

Forskning på metodene
Han vil gi honnør til Pernille Bruusgaard, som er opptatt av nedtrapping og seponering av legemidler hos sykehjemspasienter.

– Nå trenger vi at akademiske miljøer kommer på banen med planlagt forskning på Pernilles metoder, sier Finckenhagen.

Han mener også at legestudentene lærer for lite om å forebygge og håndtere skadelig polyfarmasi.

– Kunnskap om tretrinnsraketten må snarest inn i grunnutdanningen, sier han.

Forfattere
Forfattergruppen bak det nye kapittelet har bestått av Finckenhagen, overlege i geriatri Renate Pettersen ved Lovisenberg sykehus, professor i farmakologi Olav Spigset ved NTNU, klinisk farmasøyt Kirsten Viktil ved Diakonhjemmet sykehus og klinisk farmasøyt Solveig Vist, Lovisenberg sykehus.

Powered by Labrador CMS