Nei til to nye kreftlegemidler

RHF-direktørene har sagt nei til å innføre to kostbare legemidler til behandling ved brystkreft og leukemi.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Beslutningsforum for nye metoder hadde sitt tredje møte mandag 20. oktober. De fire administrerende direktørene var samlet i et møte på Gardermoen for å ta stilling til om ofatumumab (Arzerra) og traztumuabemtansin (Kadcyla) skal tas i bruk ved norske sykehus. Svaret ble nei.

– Begge medikamentene er for kostbare. Den kliniske effekten er like god eller bedre enn eksisterende behandling. Men prisen ble for høy i forhold til antall vunne leveår, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord og leder av Beslutningsforum.

Sprikende kostnadsanslag
Ofatumumab brukes til behandling av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi som ikke har nytte av tidligere behandling. Det er anslått at 10-20 pasienter i Norge er aktuelle for behandlingen årlig. Det var Oslo universitetssykehus som ønsket en vurdering av legemiddelet.  

Produsenten GlaxoSmithKline (GSK) og Statens legemiddelverk har levert svært ulike kostnadsvurderinger. Ifølge Legemiddelverket forelå det ikke saksgrunnlag fra GSK som ga grunnlag for å vurdere ofatumumab helseøkonomisk.

Legemiddelverket har derfor funnet data for overlevelse og livskvalitet fra andre kilder og en kostnadseffektivitetsanalyse for britiske forhold.

Fagdirektørene gikk imot
Kostnaden per kvalitetsjusterte leveår blir da svært høye – 2,1 millioner kroner. Samtidig har GSK levert et innspill, som ikke er verifisert av legemiddelverkets kliniske eksperter. Her viser de til at legemiddelet med rabatt er kostnadseffektivt, med en pris per QALY på 540.000 kroner.

I sin innstilling til Beslutningsforum fraråder de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene å innføre ofatumumab, og viser til at prisberegningene fra SLV per QALY er «svært høye». «En innføring på grunnlag av mangelfulle analyser, kan skape usikkerhet for hva Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten skal basere seg på», skriver fagdirektørene.

Total pris på 110 millioner
Også traztuzumabemtasin (Kadcyla) er for dyrt til å brukes i det offentlige helsevesenet, ifølge RHF-direktørene. Legemiddelet brukes til behandling av brystkreft med spredning, og anslagsvis vil 100 pasienter være aktuelle for behandling hvert år i Norge.

Fagdirektørene mener at medikamentet er nyttig, men at kostnadene er for høye vurdert opp mot medikamentets effekt. Ifølge Legemiddelverket er prisen for Kadcyla 1,4 millioner kroner per QALY. Behandlingen ville totalt kostet sykehusene 80-100 millioner kroner hvert år.

Powered by Labrador CMS