INNSTILLING: Flertallet av RHF-ene ønsker to protonsentre i Norge, både i Oslo og Bergen. Foto/Illustrasjon: Sykehusbygg HF/Lasse Moe Foto:

Går inn for protonsenter i Oslo og Bergen

Protonanlegg bør etableres både ved Radiumhospitalet og Haukeland, mener prosjektgruppe. Dersom regjeringen bare vil ha ett senter, bør Oslo velges.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det kommer frem i en sluttrapport fra prosjektgruppen som har utredet ulike alternativer for utbygging av protonsentre i Norge.

I dag finnes det ikke tilbud om protonbehandling i Norge og pasienter med stråleterapi behandles i stedet med fotonterapi, eller sendes til utlandet for å få protonbehandlingen der.

Prosjektgruppens oppgave var å utrede alternativene om 1) Ingen utbygging 2) Ett senter i Norge eller 3) To sentre, lokalisert til Bergen og Oslo.

Prosjektgruppen har bestått av de fire administrerende direktørene fra de regionale helseforetakene, fagpersoner innen kreftbehandling og stråleterapi, generalsekretæren i Kreftforeningen og en internasjonal ekspert fra Sverige.

En milliard i merkostnad
– Alle i prosjektgruppen ønsker protonsenter i Norge, og flertallet er enige om at to sentre er bedre enn ett senter, sier Vigdis Hartmann i Sykehusbygg HF, som har ledet prosjektgruppen.

Fakta om protonterapi

* Flere internasjonale studier indikerer at 10-17 prosent av pasienter som får strålebehandling i dag vil ha bedre nytte av protonbehandling.* Rapporten anbefaler å starte opp med en oppbygging av protonterapi som tilsvarer en kapasitet på 6-8 prosent av pasientene som i dag får stråleterapi.* I 2015 var det i underkant av 50 nordmenn som fikk protonbehandling i utlandet, hovedsakelig i Tyskland og USA.* Da Jonas Gahr Støre (Ap) var helseminister besluttet han å satse på fire norske protonanlegg – ett i hver helseregion.* Etter regjeringsskiftet og to nye utredninger er tallet på anlegg redusert til ett eller to.

Ekspertene anbefaler at protonsentrene legges til Haukelandsbakken i Bergen og at Radiumhospitalet i Oslo velges fremfor Gaustad. Alternativet med to sentre i Norge vurderes som det beste tilbudet til pasientene, men også det mest kostbare. To sentre med størst kapasitet koster i overkant av én milliard kroner mer enn å bygge ett senter.  

Helse Midt uenig
Saken har nylig vært til behandling i alle RHF-styrene. De administrerende direktørene i Vest, Sør-Øst og Nord var enige om tosenter-løsningen, mens direktøren i Helse Midt i utgangspunktet ønsker at utbyggingen starter i Oslo.

Det blir opp til Helse- og omsorgsdepartementet å fatte en endelig beslutning i saken. «I statsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn at endelig konseptvalg og innfasing av protonanlegg kan besluttes i statsbudsjettet for 2017», svarer departementet når Dagens Medisin spør når en avklaring vil komme.

– Dersom departementet bestemmer seg for utbygging av ett protonsenter, mener prosjektgruppen at Radiumhospitalet i Oslo er det beste alternativet. Dette forutsetter at det blir en videre regionalisering og gradvis utbygging flere steder, sier Hartmann.  

Bakgrunnen for at Oslo foretrekkes fremfor Bergen dersom ett senter velges er at Oslo har landets største fagmiljø og at over halvparten av de aktuelle pasientene bor i Helse Sør-Øst. Dersom man startet byggingen i Bergen ville dette gi en overkapasitet i Helse Vest, påpekes det i rapporten.

Ifølge rapporten er det omlag 1780 pasienter som kan bli behandlet med proton i Norge i 2022. 56 prosent av pasientene hører hjemme i Helse Sør-Øst.

Utredet i seks år
Protonbehandling i Norge har vært utredet siden 2010, og det har vært mye usikkerhet og diskusjoner omkring pasientunderlag og indikasjoner for behandlingen. Hovedspørsmålet er om helsegevinsten forsvarer merkostnadene ved behandlingen.

Les også: Vil ha ett kreftsenter - i Oslo

I konseptrapporten er det billigste utbyggingsalternativet (med ett senter) kalkulert til 1,7 milliarder kroner, mens det dyreste alternativet er estimert til 2,9 milliarder kroner. Prosjektgruppen peker på en rekke fordeler ved å velge den dyreste modellen med to senter:  

  •  Høyest behandlingskapasitet gir flere behandlede pasienter, flere som unngår langtidsbivirkninger og flere som lever lengre med kreft.
  • Bedre tilgjengelighet for pasientene.
  • Fremtidig fleksibilitet når det gjelder utvidelse av tilbudet.
  • Gode synergieffekter mellom fagpersoner og muligheter for samarbeid og fagutvikling.

Presis og skånsom metode
Protonbehandling er en type strålebehandling som er mer presis enn den konvensjonelle behandlingen. Ved at strålingen tilpasses bedre til kreftvevet blir det gitt mindre stråling til det friske omkringliggende vevet. Fordi behandlingen er mer skånsom er den spesielt godt egnet for barn og unge ved at de får mindre senvirkninger.

Sverige startet behandlingen ved ett senter i Uppsala i fjor, mens Danmark har et nasjonalt anlegg under bygging i Århus. England bygger to anlegg, mens Nederland har flere anlegg under planlegging og bygging.

Uavhengig av om departementet går inn for ett eller to senter i Norge er planen at anlegget kan stå klart i 2022. Uavhengig av beliggenhet skal protonbehandling være et likeverdig tilbud for hele landet, understrekes det i rapporten. 

Powered by Labrador CMS