OMSTRUKTURERER: – Dette er klart for dårlig. Vi jobber nå med å omstrukturere flere pakkeforløp, sier avdelingsleder Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold.  Foto:
OMSTRUKTURERER: – Dette er klart for dårlig. Vi jobber nå med å omstrukturere flere pakkeforløp, sier avdelingsleder Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold. Foto:

Bryter operasjons-fristen ved 4 av 8 sykehus

Helse Sør-Øst strever med å nå målet, og ved Sykehuset i Østfold blir bare halvparten av brystkreft-pasientene operert innen den fastsatte fristen i pakkeforløpet.

Publisert

I de andre regionale helseforetakene (RHF-ene) er det bare ett sykehus, som ikke når målet.

Dette fremkommer av Helsedirektoratets pakkeforløpstall for brystkreft fra januar i år til og med august. Standard forløpstid i pakkeforløp brystkreft er på syv kalenderdager fra første fremmøte til avsluttet utredning – og på 13 kalenderdager fra avsluttet utredning til behandlingsstart.

Best i vest
Målet er at minst 70 prosent av pasientene skal være behandlet innen denne forløpstiden. Helse Sør Øst RHF er det eneste regionale helseforetaket som ikke når målet, med en andel på 64 prosent.

Helse Vest er best med 80 prosent, fulgt av Helse Nord og Helse Midt-Norge med henholdsvis 74 og 72 prosents andel. Foruten Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus (OUS), Sykehuset Telemark og Akershus universitetssykehus, er St. Olavs hospital det eneste som ikke når målet.

Omstrukturerer
Aller lavest i landet har Sykehuset Østfold – med en andel på bare 51 prosent. Dette betyr at 84 av de 165 pasientene i denne perioden ble operert innen standard forløpstid.

Avdelingsleder for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold, forteller at sykehuset er i gang med omstrukturering.

– Pakkeforløpstallene viser at dette klart er for dårlig. Vi jobber nå med å omstrukturere hele pakkeforløpet. Vi øker operasjonskapasiteten og foretar flere endringer som vil korte forløpstiden med flere dager. Vi håper at vi om noen måneder er blant de beste sykehusene i Helse Sør-Øst, sier Stensvold.

– Hva innebærer omstruktureringen?

– Vi gjør noe med hele strukturen; alt fra forløpskoordinatorer til antall leger og sykepleiere, organisering og operasjonsstuer. Vi ser på hele forløpet fra utredning til ferdig behandling. Dessverre tar dette tid.

– Hva sier dere til kvinner som får et lengre forløp før alt er på plass?

– Det er ingen grunn til bekymring. Stort sett ryker vi med bare én til to dager lengre forløpstid. Vi jobber nå iherdig med å øke operasjonskapasiteten, og mener at de grepene vi nå er i gang med, vil gjøre at vi når målet om at minst 70 prosent andel av pasientene skal være operert for brystkreft innen standard forløpstid, svarer Stensvold, som legger til:

– Vi gjør også de samme strukturelle endringene for pakkeforløpene for lungekreft, tarmkreft og prostatakreft.

Utfordringer i Trondheim
St. Olavs hospital er nest dårligst i landet, med 56 prosent som nådde målet. På samme tid i fjor var andelen ved sykehuset på hele 86 prosent, ifølge innrapporterte tall til Helsedirektoratet/NPR.

Ingrid Strøm, avdelingssjef for pasientlogistikk ved Kirurgisk klinikk på St. Olavs hospital, vedgår at sykehuset har utfordringer.

– Vi ligger dessverre noe etter med kodingen til pakkeforløp, så her har vi utfordringer. Det må vi være ærlig på, sier Strøm, som legger til at klinikken er ansvarlig for i alt 14 pakkeforløp for kreft.

– Vi har også utfordringer med utredning hva gjelder mammografi-kapasitet og mangel på radiologer, så vi må jevnlig videresende flere pasienter til private tilbydere.

Ikke langt etter
Strøm mener noen av forskjellene mellom sykehusene også kan skyldes ulik kodepraksis.

– Vi har erfart at koding er vanskelig, blant annet definisjon av oppstart i ulike stadier av forløpet.

– Hva gjør dere nå for å nå andelen på 70 prosent?

– Vi har ingen konkrete tiltak, men vi ligger ikke langt etter – det handler som regel om dager. Hvis vi ser på tallene per 6. oktober, så klarer vi å tilby pasientene operasjon innen 13 dager etter utredning, svarer Strøm og poengterer:

– Generelt får vi større og større utfordringer knyttet til å klare å gjøre alt vi er satt til å gjøre. Men det er viktig å understreke at vi prioriterer pasienter med alvorlig sykdom. Så kreftpasientene blir forsvarlig ivaretatt.

Hun forteller at klinikken har jobbet mye med pasientforløp.

– Brystkreft-pakkeforløpet er veldig strømlinjeformet, selv om vi på grunn av manglende kapasitet ikke når andelen på 70 prosent som opereres innen standard forløpstid.

Strever fortsatt ved OUS

ORGANISERING: – Hovedutfordringen er ikke stabilitet rundt legeressursene, men organisering og samling av virksomheten, mener klinikkleder ved OUS, Sigbjørn Smeland. Arkivfoto
ORGANISERING: – Hovedutfordringen er ikke stabilitet rundt legeressursene, men organisering og samling av virksomheten, mener klinikkleder ved OUS, Sigbjørn Smeland. Arkivfoto

Per august var 59 prosent av brystkreftpasientene operert innen standard forløpstid ved OUS. – Tallene for september er tilfredsstillende og viser at vi har klart å snu dette, sier klinikkleder Sigbjørn Smeland ved OUS.

Før sommeren, per juni, var situasjonen ved Oslo universitetssykehus (OUS) noe bedre, med en andel på 65 prosent.

Klinikkleder ved OUS, Sigbjørn Smeland, innrømmer at dette ikke er godt nok.

– Vi vet at vi har for dårlige tall for brystkreftforløpet, og vi hadde spesielle utfordringer i kirurgien i juli og august. Tallene for september er tilfredsstillende og viser at vi har klart å snu dette, så nå ligger vi godt over 70 prosent. Sommeren er en utfordring hvor kapasiteten reduseres samtidig som øyeblikkelig hjelp er på samme nivå. Dette er ingen unnskyldning, men en forklaring, sier han.

Delt virksomhet
Smeland forteller at den lave andelen som fikk behandling innen normert tid per august, vesentlig var knyttet til kirurgikapasiteten i sommer.

– Skyldes det mangel på kirurger?

– I sommer handlet det mest om tilgang på operasjonsstuer, men også om organisering og det faktum at virksomheten er delt på flere steder. I sommer samlet vi brystdiagnostisk senter på Radiumhospitalet. Vi skulle gjerne ha hatt den endelige løsningen med ett samlet brystsenter for all brystkreftaktiviteten i OUS i det nye bygget på Radiumhospitalet. Men det tar fem år før vi er der, og vi må se på andre løsninger som samler deler av virksomheten slik vi nå har gjort for diagnostikkdelen, svarer klinikklederen.

Bedre enn i fjor
Første halvdel i fjor lå OUS enda dårligere an, med 51 prosents andel per juni.

I november i fjor uttalte Smeland at det var utfordringer ved pakkeforløpet for brystkreft og at det da var «gjort noen grep gjennom hele forløpet, både på radiolog- og kirurgisiden og at tallene for siste tertial nok vil se bedre ut».

– I fjor sa du at forbigående knapphet på legeressurser i utredningsfasen var den viktigste forklaringen. Hvorfor er det vanskelig å få stabilitet rundt legeressursene?

– Vi har nå samlet legeressursene i utredningsfasen slik vi hadde planlagt, og hovedutfordringen er ikke stabilitet rundt legeressursene, men organisering og samling av virksomheten, svarer Smeland.

Powered by Labrador CMS