BEGRENSEDE RESSURSER: Om bord på fartøyet KNM «Fridtjof Nansen» er det få kompliserte medisinske caser, forteller Maren Olsen, Forsvarets eneste kvinnelige VAB-lege. Utfordringen er snarere å utføre legegjerningen med begrensede tilgjengelige ressurser. Foto: Forsvaret/Geir Mjømen
BEGRENSEDE RESSURSER: Om bord på fartøyet KNM «Fridtjof Nansen» er det få kompliserte medisinske caser, forteller Maren Olsen, Forsvarets eneste kvinnelige VAB-lege. Utfordringen er snarere å utføre legegjerningen med begrensede tilgjengelige ressurser. Foto: Forsvaret/Geir Mjømen

Ber om bedre vilkår for VAB-leger

Forsvaret sliter med legerekrutteringen. Vernepliktig legetjeneste bør ha samme lønn og vilkår som begynnerstillinger i sykehus, mener sanitetssjefen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forsvaret har over lengre tid hatt problemer med å rekruttere leger til tjeneste som vernepliktig akademisk befal (VAB) – en ettårig tjeneste som lege i Forsvaret. På grunn av den høye kvinneandelen blant nyutdannede leger de siste årene, har det vært få vernepliktige leger å kalle inn til tjenesten.

– Det er et større behov enn hva vi får tak i, og i perioder står en del stillinger vakante, sier Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, sjef for Forsvarets Sanitet:

– Vi kan foreløpig ikke innkalle kvinner, men det er mulig for kvinner å være frivillig vernepliktige. Når det nesten ikke finnes kvinnelige VAB-leger, ser jeg det som et tegn på at denne ordningen ikke oppfattes som spesielt attraktiv.

Vernepliktig akademisk befal

Leger er én av yrkesgruppene som kan kalles inn til tjeneste som vernepliktig akademisk befal (VAB) i Forsvaret etter endt utdanning. VAB-tjenesten varer i ett år, og er lønnet.VAB får løytnants grad etter endt offisersutdanning. Deretter får de faglig opplæring, som ifølge Forsvaret «skal være i størst mulig grad meritterende for din fremtidige karriere i eller utenfor Forsvaret».

Etterlyser likebehandling
Nå etterlyser han likebehandling mellom tjenesten som VAB-lege og begynnerstillinger i sykehus, og har skrevet brev til Forsvarsdepartementet om dette. I praksis innebærer slik likebehandling følgende, mener Sommerfelt-Pettersen:

  • Lønnen bør ligge på samme nivå som begynnerlønnen for leger i spesialisering (LIS). I dag ligger VAB-legenes årslønn på 459.700 kroner, mens sykehuslegenes begynnerlønn ligger på 535.500 kroner.
  • VAB-legene bør få samme pensjonsvilkår som sykehusleger, det vil si medlemskap i Statens pensjonskasse. I dag gir ikke VAB-tjeneste pensjonsrettigheter.
  • Tjenesten i Forsvaret bør være meritterende for videre spesialisering. Til forskjell fra sykehustjeneste, er legetjeneste i Forsvaret i dag ikke automatisk tellende for spesialisering.

Ifølge sanitetssjefen er Forsvaret avhengig av god tilgang på leger med militær opplæring.

– Sanitet er noe mer enn en vanlig helsetjeneste: Legene må kunne kombinere god, moderne medisin med militær kompetanse. De er avhengige av å kunne beskytte seg i en stridssone, hvis de skal redde liv og holde seg selv i live. Sivile leger i hvit frakk og småsko kan ikke redde liv i Forsvaret – vi kan ikke outsource denne tjenesten, sier han.

Hadde ikke hørt om VAB
– For meg var dette året en mulighet til å prøve noe helt nytt, og da spilte ikke lønn og pensjon så stor rolle. Men for videre rekruttering bør man være oppmerksom på at dette kan gjøre det vanskeligere å få folk til å ønske seg hit. Man bør i hvert fall ikke tape veldig mye ved å velge tjeneste i Forsvaret, sier Maren Olsen.

Hun er for tiden den eneste kvinnelige VAB-legen i Forsvaret, og har tjeneste om bord på ett av Sjøforsvarets fartøy. Olsen forteller at arbeidshverdagen i stor del går ut på å behandle småskader som følge av sjøgang, og å sette i gang smitteverntiltak for å forebygge infeksjoner om bord på båten. I tillegg jobber hun mye med opplæring og beredskap.

– Her er det for det meste friske mennesker, og man møter ikke like mange kompliserte caser som på sykehus. Det som er mer utfordrende, er at man befinner seg midt ute på sjøen med begrensede ressurser. På et sykehus kan man ta alle prøvene man vil, og sende dem til analyse. Her må man være litt mer MacGyversk og lære seg noen triks, sier hun.

Olsen forteller at hun litt tilfeldig ble oppmerksom på VAB-ordningen, da hun kontaktet Forsvaret med spørsmål om hun kunne ha turnustjeneste i militæret.

– Jeg hadde ikke hørt begrepet VAB, og visste ikke hva det innebar. Jeg tror ikke det er så mange jenter som er klar over at det er en mulighet, sier hun.

– Bør gi uttelling
Tjenesten som VAB-lege avtjenes etter at både grunnutdanningen og turnustjenesten er fullført. For leger i denne situasjonen fremstår dagens VAB-tjeneste lite attraktiv sammenlignet med en sykehusstilling, mener Henning Warø Andresen, tillitsvalgt for VAB-legene. Han stiller seg bak påstanden om at VAB-leger bør få samme lønnsnivå, pensjonsvilkår og meritterende tjeneste som i sykehus, og mener dette vil øke rekrutteringen.

– Året i Forsvaret burde kunne benyttes til spesialisering, med tilbud om kurs og veileder. Mye av det vi gjør i sykestuene er allmennmedisin, arbeidsmedisin og småkirurgi, og bør telle for disse spesialitetene. Når man har studert i seks år og hatt halvannet år turnustjeneste, ønsker man å komme videre, sier han.

Faglig løft
Ifølge Andresen har det dessuten vært et stort forbedringspotensial når det gjelder det faglige innholdet i tjenesten og den medisinskfaglige opplæringen som tilbys VAB-legene. Overfor ledelsen i Forsvarets Sanitet har han etterlyst tettere timeplan i de innledende medisinskfaglige kursene i begynnelsen av tjenesten og høyere faglig nivå på undervisningen. Ifølge Andresen har ledelsen gitt uttrykk for at kritikken delvis tas til følge for kommende opplæringsperioder. Han mener et slikt faglig løft kan øke populariteten til tjenesten:

– Det er en fordel for hele styrken å ha leger som vet hvordan Forsvaret fungerer, som har sett et våpen og vært aktivt med på øvelser. Forsvaret lærer opp VAB-legene i seleksjonsmedisin, flymedisin, kulde- og hypotermibehandling. Sjø-VAB får opplæring i dykkemedisin, sjøfartmedisin og offshore-medisin. Dette er evner som vi er helt avhengige av at finnes i Forsvaret, men som også er nyttig for leger som vil jobbe i den sivile helsetjenesten.

Spesielt attraktivt for leger

– Det er misvisende å sammenligne verneplikt med sykehusjobb, ifølge Forsvarsdepartementet.

På spørsmål om begrunnelsen for at VAB-leger får dårligere vilkår enn begynnerstillinger i sykehus, svarer Forsvarsdepartementet (FD) følgende:

– Vernepliktige leger er pliktig til å avtjene verneplikten på lik linje med andre norske statsborgere. Samtidig er leger i en kategori med kritisk kompetanse for Forsvaret. Derfor er ordningen gjort spesielt attraktiv for leger, og personellet får befalsgrad og lønn gjennom hele tjenesteløpet, skriver departementet i en epost.

– Ønsker departementet å gi VAB-leger lønnsnivå og pensjonsrettigheter som tilsvarer det sykehuslegene har?

– VAB-leger utfører plikttjeneste som følge av verneplikten, og det blir derfor misvisende å sammenligne lønnsnivå og pensjonsrettigheter med de sykehusleger har. Dette gjelder også for andre kompetanseområder som omfattes av denne ordningen, for eksempel tannleger og jurister. Det pågår en utredning i Forsvaret, som har til hensikt å vurdere både lønns- og pensjonsrettigheter for VAB.

FD opplyser at man vil avvente anbefalingene fra denne utredningen før det eventuelt kommer nye tiltak for å øke rekrutteringen.

Avdelingsdirektør Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet forteller at legetjeneste i Forsvaret kan telle som en del av spesialiseringen. Til forskjell fra sykehusene er imidlertid Forsvaret ikke forhåndsgodkjent som utdanningsinstitusjon, men deler av tjenesten kan godkjennes dersom det søkes om det i etterkant.

– Tjeneste i Forsvaret kan godkjennes, avhengig av innholdet i tjenesten og hvilken spesialitet det søkes om. Men vi får veldig få søknader om dette, sier Forfang.

Imidlertid er spesialistutdanningen for leger under omlegging. Dette kan ifølge Forfang få konsekvenser for hvorvidt og hvordan militærtjeneste kan bli tellende for spesialisering.

– Når vi nå legger om spesialistutdanningen for leger, går vi bort fra tjenestetid og over til læringsmål. Hvis det tilrettelegges for at noen læringsmål kan oppnås i Forsvaret, vil de kunne telle som en del av spesialiseringen, sier hun.

Læringsmålene i det nye spesialiseringsløpet ventes å tre i kraft i løpet av 2017.

Powered by Labrador CMS