ALVORLIG: Nordlandssykehuset står i en alvorlig økonomisk situasjon og et omstillingbehov i 2022 på nærmere 300 millioner kroner.  Foto: Tom Melby

ALVORLIG: Nordlandssykehuset står i en alvorlig økonomisk situasjon og et omstillingbehov i 2022 på nærmere 300 millioner kroner. 

Foto: Tom Melby

Styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk

Nordlandssykehuset er i en enda mer alvorlig situasjon enn først antatt og står foran et omstillingsbehov på nærmere 300 millioner kroner. Nå ser ikke ledelsen noen vei utenom en kraftig nedbemanning.

Publisert
 
 
Ingen klinikker blir spart når Nordlandssykehuset planlegger for hvordan de skal nå budsjettet i 2022. 
 
Det vil være nødvendig å redusere bemanningsnivået samlet tilsvarende 257 årsverk sammenlignet med 2019-nivået, ifølge dokumenter som Dagens Medisin har fått tilgang til.
 

En svært krevende økonomisk situasjon Beate Sørslet

Ifølge NLSHs strategiske utviklingsplan 2035 har sykehuset 3470 årsverk i dag.
 
Dagens Medisin har spurt Nordlandssykehuset om en kommentar til disse opplysningene, men blir vist til at styreleder Mari Trommald vil kunne kommentere først etter at styret har behandlet budsjettsaken. Administrerende direktørs vurdering er sitert lenger ned i denne saken. 
 
Ingen spart
Kirurgisk klinikk må ta ned flest årsverk. I styresaken om budsjett for 2022, som styret i Nordlandssykehuset skal behandle tirsdag, heter det at bemanningstiltak i klinikken må ned med 78,4 årsverk.
 
Medisinsk klinikk må nedbemanne med 46,1 årsverk.
Prehospital klinikk kan miste 35,5 årsverk, Diagnostisk klinikk 26,4 og Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk. 
 
I tillegg må Drift og eiendom kutte 25,2 årsverk, Seksjon for klinisk støtte (SKSD) 13,3 årsverk og HR med 13,7. 
 
 
 
Nær 300 mill. i omstillingsutfordring
Den totale omstillingsutfordring for 2022 er estimert til 284 millioner kroner. Dette tilsvarer 5,5 prosent av Nordlandssykehusets brutto budsjett for 2022, ifølge styresaken. 
 
Sykehuset har funnet konkrete tiltak som skal bidra til løsning av om lag 120 millioner kroner av omstillingsutfordringen, men det gjenstår identifisering av tiltak som skal løse resterende del av omstillingsutfordringen på 164 millioner kroner. 
 
I styresaken heter det at samtlige klinikker og stabsavdelinger nå må utarbeide forslag til reduksjon i bemanning ned til 2019-nivå. Samtlige klinikker og stabsavdelinger bes også utarbeide forslag til ytterligere reduksjon med 5 prosent ut over vekst i perioden 2019-2021.
 
Omstillingskravene presenteres for styret i tirsdagens møte, men arbeidet med konkretisering, gevinst- og risikovurdering av nye tiltak for bemanningsreduksjon vil pågå frem mot ekstraordinært styremøte i januar 2022. 
 
«En svært krevende økonomisk situasjon»

I direktørens vurdering av saken uttales det at en vesentlig del av utfordringen var identifisert høsten 2019, hvor en stor andel var knyttet til bortfall av særskilt finansiering for kostnadskrevende drift ved gjennomføring av det store byggeprosjektet i Bodø.

I behandlingen av budsjettet for 2020 ble det vedtatt en tiltaksplan på omlag 170 millioner kroner i kostnadsreduserende tiltak. Ved inngangen av 2020 skulle man i gang med en rekke tiltak for å spare penger.

«Dette arbeidet ble imidlertid stilt i bero som følge av covid-pandemien som rammet driften tidlig dette året. Konsekvensen av at disse tiltakene ikke kunne gjennomføres, samt ytterligere kostnadspådrag gjennom nærmere 20 måneder med pandemi, har medført at Nordlandssykehuset ved utgangen av 2021 er kommet i en svært krevende økonomisk situasjon», skriver Beate Sørslett, som fungerer som administrerende direktør i Nordlandssykehuset i sin vurdering.

 

NORDLANDSSYKEHUSET HF

  • Nordlandssykehuset HF er ett sykehus på tre lokasjoner; Salten (Bodø), Lofoten (Gravdal) og Vesterålen (Stokmarknes). 
  • Nordlandssykehuset HF er 1 av 4 helseforetak i Helse Nord RHF
  • Sykehuset har 4730 ansatte fordelt på 3470 årsverk
Powered by Labrador CMS