Anne Holmberg og Erik Høiskar
UFORSVARLIG: Vi mener beslutningen om nedleggelse av barneintensiv Ullevål totalt sett ikke er medisinsk forsvarlig, og må endres, skriver Anne Holmberg og Erik Høiskar.

OUS-vedtak utsetter barn for unødvendig risiko

En flytting og endring i løpet av bare 11 uker er urealistisk og vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for kritisk syke barn.

Publisert

Dagens medisin publiserte 6/3 en artikkel om at OUS flytter nesten alle barn som krever intensivbehandling på Ullevål til Rikshospitalet. I artikkelen kan vi lese at klinikklederen mener at sykepleierne som jobber på barneintensiv på Ullevål har manglende kompetanse til å behandle barn på respirator. Videre står det at barn som «trenger intensivbehandling med respirator på grunn av skade skal behandles på en voksen intensivseksjon på Ullevål, i egne lokaler tilrettelagt for barn». Alt dette planlegges iverksatt i løpet av 11 uker! Artikkelen nevner ikke ledelsens ønske om å spare et tosifret antall millioner på effektivisering av driften.

Medisinsk uforsvarlig

Denne løsningen mener en samlet overlegegruppe på Ullevål i anestesi og intensiv medisin er medisinsk uforsvarlig fordi:

  • for syke/skadete barn som forblir på Ullevål vil beslutningen føre til økt pasientrisiko og dårligere kvalitet på den tverrfaglige pasientbehandlingen for de sykeste.
  • voksenintensivavdelingene på Ullevål er ikke egnet for å ivareta barn eller deres pårørende med tanke på logistikk, personale, utstyr og plass. Det finnes ikke i dag «egne lokaler tilrettelagt for barn» på voksenintensiv.
  • beslutningen vil føre til redusert intensivkapasitet i et allerede svært presset system.
  • den totale beredskapen ved akuttsykehuset Ullevål, og dermed for hele regionen, vil svekkes.
  • beslutningen vil føre til betydelig større belastning for de prehospitale tjenester, og at tilgjengelige ressurser bindes opp i interne transport oppdrag for OUS.
  • vi er bekymret for at flere intensivsykepleiere vil slutte både på barneintensiv og en fremtidig barneovervåkning på Ullevål og på voksenintensivenhetene. Dette kan få alvorlige konsekvenser for den totale intensivberedskapen i OUS.

Alt dette påpekte vi et grundig og omfattende brev til sykehusledelsen datert 6/2, men som vi ikke har fått svar på. Det er underlig at klinikkledere i Akuttklinikken og i Barneklinikken i stedet velger å føre dialogen i media.

Åpenbare feil

Det er flere åpenbare feil i ledelsens begrunnelse for beslutningen, noe vi tydelig redegjorde for i vårt brev. Tall fra traumeregisteret og norsk intensivregister viser at:

  • det behandles dobbelt så mange alvorlige skadde barn på Ullevål som ledelsen legger til grunn for beslutningen.
  • antall barn med behov for respiratorbehandling er høyere.
  • antall sykepleiere med spesialkompetanse er høyere.
  • Klinikkledelsen begrunner flyttingen av barneintensiv med at pasientgrunnlaget på Ullevål har vært for lite til å opprettholde tilstrekkelig kompetanse på barn. Samtidig velger man en løsning der de hardt skadde barna skal behandles på voksenintensiv. Personalet på disse avdelingene har ikke erfaring med eller kompetanse til å ivareta kritisk syke barn. Løsningen innebærer også at pasientgrunnlaget blir ytterligere redusert, færre kritisk syke barn fordelt på flere enheter, og dermed mindre mulighet til å utvikle kompetanse. En finsk studie fra 2016 viste mer komplikasjoner og høyere dødelighet når barneintensivpasienter ble behandlet på voksenintensiv-enheter. Fasilitetene på voksenenhetene er heller ikke egnet til å ivareta barn og deres pårørende med særskilte behov. Den naturlige løsningen ville være å flytte alle barna til Rikshospitalet, noe som er planen når barnesenteret flytter til Rikshospitalet i nye lokaler 2031.

Færre intensivplasser

Vi opplever stadig mangel på intensivplasser i OUS og situasjonen ble forverret etter nedleggelse av hjerte-postoperativ og intensivkapasiteten der i fjor. Nedleggelse av Barneintensiv vil medføre en ytterligere reduksjon i antallet intensivplasser på Ullevål (og OUS) og ytterligere utfordre en svært presset intensivkapasitet.

Beslutningen vil også medføre en utstrakt transport av kritisk syke barn mellom to sykehus. Dette utsetter barna for unødvendig risiko og forsinket medisinsk behandling. Internasjonale studier har vist at transport av kritisk syke barn fra intensivavdeling til intensivdeling er assosiert med dårligere klinisk utkomme. Beslutningen vil i tillegg kreve tilførsel av betydelige ressurser til prehospitale tjenester, som det vil ta tid å bygge opp. Det er derfor direkte uansvarlig at ledelsen ved OUS legger opp til økt transport av kritisk syke barn mellom Ullevål og Rikshospitalet allerede om 11 uker.

Vi mener beslutningen om nedleggelse av barneintensiv Ullevål totalt sett ikke er medisinsk forsvarlig, og må endres. En flytting og endring i løpet av bare 11 uker er urealistisk og vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for kritisk syke barn. Ledelsen tar beslutninger basert på feilaktig tallgrunnlag, og virker ikke interessert i å lytte til ansatte. Ledelsen ser ut til å være mer opptatt av økonomi og fremtidens OUS, langt unna de pasientene som vi daglig behandler.

Innleggsforfatterne er tillitsvalgte i Legeforeningen, og uttaler seg på vegne av overlegene i Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin på Ullevål . Det er ikke oppgitt noen interessekonflikter. 

 

Powered by Labrador CMS