KOMPLEKST: Mange har omtalt kompleksiteten som en risiko ved Helseplattformen. Hvordan skal man nå ha tillit til at den offentlige helsetjenesten prioriterer pasientsikkerhet og kvalitet foran økonomi, spør Siri Næs.

Helseplattformen: Begynnelsen på slutten for helseforetaksmodellen?

Hva vil det bety for Helse-Norge om det blir presedens for at de regionale helseforetakene kan overstyre de lokale helseforetakene så lenge de mener at den økonomiske belastningen blir for stor?

Publisert Sist oppdatert
Siri Næs

Helse Midt-Norge kjører over Helse Møre og Romsdals vurdering om at pasientsikkerheten er i fare om Helseplattformen innføres i april. Dette er en historisk endring av styring innenfor helseforetaksmodellen som bør bekymre oss alle.

Helseforetaksloven trådte i kraft i 2002. En gikk da bort fra en forvaltningsmodell og innførte helseforetak som var selvstendige økonomiske og juridiske enheter. De regionale helseforetakene har et overordnet sørge for-ansvar og har ansvar for f.eks. hvilket journalsystem som skal anvendes. De lokale helseforetakene har ikke dette sørge for-ansvaret, men de er fortsatt egne juridiske enheter som har selvstendig ansvar for at det tilbudet de gir oppfyller kravene til forsvarlighet og pasientrettigheter m.m. I dette ligger det at de må ta sine egne vurderinger av hva som må til for å ivareta pasientsikkerheten, og de får ansvaret hvis noe går galt. Tilbakemeldingene fra RHF-ene når man fra utsiden har klaget på at de lokale helseforetakene ikke ivaretar sitt ansvar har alltid vært at det er de lokale helseforetakenes ansvar og at RHF-ene ikke kan overstyre det. Helt til nå.

Grundig prosess

Planen var at helseplattformen skulle innføres i Helse Møre og Romsdal i april 2024, men etter store problemer med innføringen ved St. Olavs gjennomførte Helse Møre og Romsdal en grundig prosess sammen med tillitsvalgte. Resultatet viste at en innføring i april innebar for stor risiko for pasientsikkerheten. Styret i helse Møre og Romsdal anbefalte som en følge av dette å utsette innføringen av Helseplattformen. Overraskelsen var for mange stor da Helse Midt-Norge likevel bestemte at Helseplattformen skulle innføres som planlagt. Med dette overstyrer de Helse Møre og Romsdals vurdering om pasientsikkerhet. Dette er nytt, da man til nå har praktisert at helseforetakenes selvstendige ansvar for pasientsikkerheten også betyr at de må ta beslutningene når det kommer til pasientsikkerheten.

Helse Midt-Norge viser til at å utsette innføring av Helseplattformen vil føre til store konsekvenser. Det vises særlig til at det vil få økonomiske konsekvenser og at det vil gå på bekostning av kommunenes interesser. Selv om dårlig økonomi innebærer en indirekte risiko for pasientsikkerheten på sikt, ser det overordnede ansvaret altså ut til å handle om andre ting enn pasientsikkerheten. Hva vil det bety for Helse Norge om det blir presedens for at de regionale helseforetakene kan overstyre de lokale helseforetakene så lenge de mener at den økonomiske belastningen blir for stor? Med dagens økonomiske situasjon bør det bekymre oss alle. Ingen pasient vil da være trygg.

Formålet med helseforetakene skulle være gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Hvordan skal man nå ha tillit til at den offentlige helsetjenesten prioriterer pasientsikkerhet og kvalitet foran økonomi?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS