GODT UT: Sandnessjøen sykehus har kommer godt ut på mange kvalitetsindikatorer, og har vunnet Helse Nord sin kvalitetspris to ganger i løpet av de siste årene. 

Foto:

Sandnessjøen sykehus: – Mange er slitne og utmattet

– Lokaliseringsstriden har påvirket alle som jobbet i Helgelandssykehuset og jeg vet at mange er veldig slitne og utmattet av at det blir slått politisk mynt på kreftkirurgien, sier Rachel Berg, som inntil nylig var enhetsleder ved Sandnessjøen sykehus. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Rachel Berg, tidligere enhetsleder, Sandnessjøen sykehus.  Foto: privat

14.20: Saken er oppdatert med en kommentar fra foretakstillitsvalgt Margit Steinholt samt en redegjørelse fra Hulda Gunnlaugsdottir, adm.dir i Helgelandssykehuset. 

I Statens helsetilsyns foreløpige vurdering av tarmkreftkirurgisaken, konkluderes det med at Helgelandssykehuset har brutt forsvarlighetskravet.

Det rettes kritikk mot både ledelse og styre, samt Helse Nord, med bakgrunn i at det ikke ble meldt om alvorlige hendelser knyttet til tarmkreftkirurgi ved Sandnessjøen sykehus i 2016. 

Dagens Medisin har forsøkt å få ansatte ved Sandnessjøen sykehus i tale om den foreløpige tilsynsrapporten, med de vegrer seg mot å snakke. 

– Det er veldig belastende å stå frem, med tøffe represalier og hets i sosiale medier, særlig fra den delen av befolkningen som ikke hører til der de selv befinner seg. Vi har opplevd en jakt på enkeltpersoner som har skapt en frykt blant ansatte. En frykt som var helt berettiget. Det oppleves heller ikke greit blant foretaksledelsen, sier Rachel Berg, som i dag jobber som kommunalsjef for helse og omsorg i Vefsn kommune.

Inntil februar i år var hun enhetsleder ved Sandnessjøen sykehus. Berg har fått tilsendt den foreløpige rapporten fra Statens helsetilsyn, og ser frem til å få kommet med sine tilbakemeldinger til den.

Jeg mener at det ikke har kommet godt nok frem at vi har jobbet mye med kvalitetsarbeid. Rachel Berg

Kvalitetsarbeid
– Hva blir det viktigste å få frem i denne tilbakemeldingen?

– Jeg mener at det ikke har kommet godt nok frem at vi har jobbet mye med kvalitetsarbeid. Da jeg ble ansatt på enheten i 2015 var det en dårlig meldekultur. Vi tok tak og fikk jobbet målrettet med det, med det resultat at antallet meldinger er femdoblet i dag, sammenlignet med 2015, sier hun.

Berg trekker frem et lokalt kvalitetsråd, utarbeidelse av hendelsesanalyser og en egen kvalitetsrådgiver i enheten.

– Vi kommer godt ut på mange kvalitetsindikatorer, og har vunnet Helse Nord sin kvalitetspris to ganger i løpet av disse årene. Det er naturlig nok et fokus på kreftkirurgien i denne saken, men jeg mener de ansatte fortjener å få anerkjennelse av det generelt sett jobbes bra med kvalitet ved Sandnessjøen sykehus.

Tar selvkritikk
På systemnivå, er det imidlertid forbedringspotensial, mener Berg:

– Når det gjelder kvalitet overordnet, har vi hatt totalt tre møter i løpet av de årene jeg var ansatt. Det er ikke bra nok.

Hun forteller at da 2016-tallene ble kjent, som er grunnlaget for tilsynssaken, ble det satt i gang kvalitetsprosjekt sammen med andre helseforetak i Helse Nord. 

– Vi opplevde ikke interesse for dette arbeidet lenger opp i systemet. Og vi hadde ikke en delekultur internt i sykehuset. Det tar jeg selvkritikk for.

– Det som heller ikke har kommet godt nok frem, er at denne typen operasjoner er avhengig at et helt team rundt kirurgen. Det opplever jeg at Helsetilsynet også er tydelige på i sin foreløpige vurdering. Enkeltkirurger har fått ufortjent mye plass. Som ved alle elektive inngrep er det veldig mange som er delaktige i alt fra forberedelser, selve operasjonen og i etterkant. 

Tungt å være vitne til
Rachel Berg sier det er tungt å være vitne til at et helt sykehus snakkes ned.

– Tross alt det gode arbeidet som gjøres, tross kvalitetspriser. Alt drukner i en generalisering. Jeg har et stort hjerte for de som jobber der og håper virkelig at man lykkes med ny sykehusstruktur.

Hun understreker at det ikke er alle konfliktene som gjorde at hun nå har byttet beite.

– Likevel kjenner jeg at det er godt å være ute, det har vært intenst og krevende og konfliktene har tatt så mye energi. Lokaliseringsstriden har påvirket alle som jobbet i Helgelandssykehuset og jeg vet at mange er veldig slitne og utmattet av at det blir slått politisk mynt på kreftkirurgien.

– Ledelsens ansvar
Margit Steinholt, som er foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, skriver i en e-post til Dagens Medisin at hun ikke har fått lest rapporten, men at Rachel Bergs uttalelse er beskrivende for hvordan mange ansatte i Sandnessjøen har opplevd arbeidssituasjonen over flere år.

– Jeg vil understreke at det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for arbeidsforhold som trygger både pasienter og ansatte. Her har Helgelandssykehuset et stort forbedringspotensiale, skriver hun videre. 

–Vi har ikke vært gode nok
Hulda Gunnlaugsdottir, adm.dir i Helgelandssykehuset, har sendt denne redegjørelsen til Dagens Medisin, som vi publiserer i sin helhet under her: 

Helgelandssykehuset er tilfreds med å nå ha mottatt den foreløpige rapporten fra Statens helsetilsyn. Vi tar tilbakemeldingene på dypeste alvor. Helgelandssykehuset kommenter ikke rapportens enkeltelementer nå.

Alle som har bidratt med innhold eller blitt intervjuet av helsetilsynet, samt ledere, har fått rapporten. Involverte helsepersonell og andre Helsetilsynet hadde samtale med, samt ledelsen, vil få anledning til å uttale seg til rapporten. Helgelandssykehuset vil levere sin samlede tilbakemelding til Helsetilsynet, innen tidsfristen 1. september.

Jeg som administrerende direktør er den øverste ansvarlige i sykehuset. Jeg tar ansvar for kritikken som rettes mot oss. Vi har ikke vært gode nok.

Helgelandssykehuset jobber kontinuerlig med kvalitet, forbedring og pasientsikkerhet. Som et ledd i dette arbeidet ble saken sendt til Helsetilsynet. Vi har kommet godt i gang med arbeidet med å oppfylle det som helsetilsynet forventer av oss.

Helgelandssykehuset vil sørge for at tiltakene bidrar til nødvendig og varig justering av kvalitetsarbeidet knyttet til våre pasienter.

Helgelandssykehuset er ETT sykehus, men har vært organisert som tre sykehusenheter. Vi er i ferd med å omorganisere oss internt fra tre geografiske sykehus, til ETT sykehus med klinisk gjennomgående ledelse. Det vi si i praksis si, som et eksempel, at klinikksjef for kirurgisk klinikk har ansvar for all kirurgisk virksomhet, uavhengig av geografi. På samme måte vil alle seks klinikkene ledes.

Den nye organiseringen trer i kraft 23. august. Prosjektleder for den nye organiseringen er på plass og klinikksjefer er konstituerte. Det jobbes kontinuerlig gjennom dette året, trolig også neste år, for å forme den nye interne strukturen.

En omorganisering kan være krevende, men jeg tror det er helt nødvendig for kunne samle oss, etter noen år med drakamper. Noen internt, - men også noen av kampene har foregått rundt oss.

Helgelandssykehuset har mange dyktige fagfolk. Vi skal jobbe enda bedre sammen, utvikle oss sammen og nå målsetningene i fellesskap.

Til alle nye ledere som er ansatt i senere tid, og alle som måtte komme, stilles det krav om at man skal jobbe for helheten.

Powered by Labrador CMS