MANGE ÅR: Saken startet i 2018, da Thor Kvakkestad fikk en advarsel av Statens helsetilsyn for behandlingen av fristbruddpasienter i Finnmark for 10 år siden.  Foto: Colorbox

MANGE ÅR: Saken startet i 2018, da Thor Kvakkestad fikk en advarsel av Statens helsetilsyn for behandlingen av fristbruddpasienter i Finnmark for 10 år siden. 

Foto: Colorbox

Lagmannsretten nektet å fremme anke fra psykiater

Psykiateren gikk til sak mot Staten for å få fjernet en advarsel fra 2018. Først i februar i år ble saken endelig avsluttet.

Gulating lagmannsrett har i beslutning av 17. februar 2022 kommet til at Thor Kvakkestads anke nektes fremmet for lagmannsretten og har dermed satt endelig punktum i en sak som har vart i mange år.

Les mer: - Saken er forbundet med stor skam

– Retten har nå avklart den juridiske betydningen av en domsslutning om «ugyldighet» i saker om sanksjon hjemlet i helsepersonelloven. Jeg tar nå til etterretning at Helsetilsynets vedtak om advarsel for behandling av fem fristbruddpasienter som Psykia AS tok imot til behandling for 10 år siden nå er rettskraftig og vil selvfølgelig forholde meg til dette, sier Kvakkestad i en kommentar til Dagens Medisin.

Mistet rekvisisjonsrett og fikk den tilbake

Saken startet i 2018, da Kvakkestad fikk en advarsel av Statens helsetilsyn for behandlingen av fristbruddpasienter i Finnmark.

Her kan du lese Dagens Medisins artikkelserie om fristbruddene i Finnmark

Kvakkestad klaget advarselen inn til Statens helsepersonellnemd (Helseklage).

Nemda vedtok i mai 2020 å forsterke reaksjonen: De fattet et vedtak om tilbakekall av psykiaterens rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

Tok ut søksmål

Kvakkestad tok så ut sivilt søksmål mot staten.

Høsten 2020 gikk saken for Hordaland tingrett. Her ble partene enige om at vedtaket om tilbakekall av rekvisisjonsretten skulle bli kjent ugyldig.

Den 8. desember 2020 fattet Statens helsepersonellnemd et nytt vedtak i saken. Her ble det påklagede vedtaket fra Statens helsetilsyn av 28. august 2018, som nemda tidligere hadde omgjort, opprettholdt:

Kvakkestad ble gjennom vedtaket gitt en advarsel etter helsepersonelloven § 56.

Gikk til sak på nytt

Våren 2021 gikk Kvakkestad på nytt til sak mot Staten, denne gangen for å få advarselen som Helsepersonellnemnda vedtok i desember 2020, ugyldiggjort.

Saken ble behandlet i Hordaland tingrett 14. september i år.

I dom av 1. oktober 2021 ble vedtaket om advarsel kjent gyldig.

Kvakkestad anket videre til lagmannsretten, som i en uttalelse av 17. februar 2022 forkastet anken.

Powered by Labrador CMS