HVOR BLIR DE AV? Helse Nord har undersøkt hvor samtlige fastleger som sluttet i sine stillinger eller hjemler i kommunene i Nord-Norge, blir av. Et av funnene er at vikariater i andre deler av landet frister mer enn en fastlegestilling i nord. Illustrasjon: Annemette Sande Foto:

Leger drar fra fast jobb i nord til vikariater i sør

Legene som jobber som fastleger i Nord-Norge slutter som fastlege etter få år. Og det skjer mens de ennå er på et tidlig stadium i yrkeskarrierene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Flere tidligere fastleger i Nord-Norge flytter fra faste hjemler til vikariater i kommuner utenfor Nord-Norge, viser en kartlegging som er utført av Helse Nord i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

– Bruker Nord-Norge som springbrett
–  Dette understøtter tolkningen om at mange leger ser tjeneste i Nord-Norge som et springbrett for senere å skaffe seg fastlegejobber andre steder i landet, sier Finn Henry Hansen, ansvarlig for foretakets samhandling med kommunene, og for utredninger knyttet til samhandlingsfeltet.

Hvor blir legene av?
I kartleggingen har man undersøkt hvor samtlige fastleger som sluttet i sine stillinger eller hjemler i kommunene i Nord-Norge fra oktober 2017 og fram til nå, blir av.

Det dreier seg om 90 fastleger, og kartleggingen viser hvor de flytter, til hvilke kommuner de flytter og også hvilke nye jobber i helsevesenet de får.

Blant de 90 som sluttet, er 70 fortsatt i jobb i norsk helsetjeneste.

56 prosent blir i nord
Av disse 70, så befinner 39 leger (56 prosent) seg fortsatt i Nord-Norge. De øvrige 31 (44 prosent) har flyttet til jobb i en annen del av landet.

De legene som fortsatt bor i Nord-Norge hadde jobbet som fastlege i snitt 4,5 år i kommunen de jobbet i da de sluttet i fastlegejobben.
Tilsvarende fastlege-ansiennitet for de legene som har forlatt landsdelen var på knappe fire år.

Da de sluttet var de som fortsatte å bo i nord i snitt 29,6 år, mens de som har forlatt nord i gjennomsnitt var 35,7 år gamle.

Karrieremønsteret er imidlertid svært ulikt for de som flyttet ut av landsdelen, sammenlignet med dem som fortsatt jobber i nord, og kartleggingen viser at:

  • De som har flyttet ut av landsdelen har i lang større grad (58 prosent) flyttet til en annen fastlegestilling enn de legene som forblir i landsdelen (12,8 prosent).
  • Flere av legene som flyttet fra Nord-Norge, gikk inn i fastlegevikariater, noe som er uttrykk for at vikariater i andre, vanligvis større og mer sentralt beliggende kommuner.

– Tilsynelatende oppleves dette som mer attraktivt enn å fortsette i fast stilling som fastlege i Nord-Norge, sier Hansen.  
Av dem som blir i landsdelen er det en like stor andel (12,8 prosent) som går over i annen kommunal stilling.

Fastlegene går over til sykehus

De fleste (59 prosent) av de tidligere fastlegene som forblir i Nord-Norge, begynner i LIS-stillinger i sykehus, sammenlignet med bare vel 19 prosent av de legene som flytter ut av landsdelen.

Bare 13 av de 90 fastlegene som sluttet i sine stillinger, forblir i samme kommune. Hele 9 av de 13 bor i sykehuskommuner og går over i LIS-stilling ved det stedlige sykehuset.

Legene flytter dessuten til mer folkerike og sentralt beliggende kommuner.
Hansen sier det er grunn til å anta at de legene som har forlatt landsdelen i perioden, har svakere tilknytning til Nord-Norge enn dem som fortsatt befinner seg der.

–  Men dette vet vi ikke. Det hadde derfor vært ønskelig med supplerende analyser basert på data om legenes utdanningssted, oppvekststed og turnussted. Videre hadde det vært ønskelig å gjøre en kvalitativ undersøkelse der man går nøyere inn på legenes begrunnelser for å slutte som fastlege i Nord-Norge og for valget om å gå over i annen stilling, sier Hansen.

  • 63 prosent av de 70 legene som fortsatt jobber i norsk helsetjeneste har flyttet til en mer folkerik kommune.  31 prosent bor i en kommune med omtrent samme folketall – mens seks prosent har flyttet til en mindre kommune.
  • Mens 40 prosent av de fastlegene som sluttet bodde i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere – er andelen leger med nåværende bosted i kommuner med færre innbyggere enn dette, knappe seks prosent.
  • Andelen som tidligere bodde i større kommuner med mer enn 50.000 innbyggere var 11 prosent. Nå er andelen som bor en slik kommune nær 40 prosent.

Om kartleggingen:

I perioden fra oktober 2017 til og oktober 2019 var det 90 fastleger som sluttet i sine stillinger/hjemler i kommuner i Nord-Norge.

Forfatterne av rapporten bemerker at dataene primært er hentet fra helsenorge.no, og at dataene herfra i betydelig grad er kvalitetssikret gjennom kontakt med et stort antall kommuner, og dermed justert (fra 83 til 90) der data fra helsenorge.no viste seg å være mangelfulle eller misvisende.  Det gjaldt særlig Harstad kommune der det var en betydelig underrapportering av fastleger som var sluttet i ovennevnte periode.  Uten å kunne garantere at disse data er helt komplette, er vi rimelig trygge på at de i stor grad fanger inn fastlegenes flyttemønster i nevnte 18-månedersperiode, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS