ARBEIDSBYRDE: Marte Kvittum Tangen sier at arbeidsbyrden for fastlegene ikke har gått ned ifølge evalueringen og at det derfor er lite som er overførbart til andre fastlegekontor, med mindre tilsvarende finansiering og støtteapparat følger med.

Foto: Vidar Sandnes

– Overrasket over at man har konkludert med positiv samfunnsøkonomisk nytte

I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging. Piloten med primærhelseteam startet opp i april 2018 og nå er sluttevalueringen lagt frem. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

114 fastleger fra 17 ulike fastlegekontorer har deltatt, i tillegg til 44 sykepleiere, 80 helsesekretærer og 100 000 listeinnbyggere. Underveis har piloten blitt evaluert og resultatene er nå klare. 

Styrket arbeidsmiljø
– Det er særlig positivt at pasienter opplever bedre helse, økt mestring og mer tilgjengelig tjenester ved teamorganisering. Nå skal vi gå grundig gjennom evalueringsrapporten. Vi vil blant annet vurdere i hvilken grad resultatene er overførbare til andre legekontorer. Det blir viktig å se på hva som har fungert bra og hva som ikke har fungert bra, uttalte helseminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Helseministeren viste til at rapporten peker på at teamarbeid gir bedre arbeidsmiljø, mer tid til kvalitetsarbeid og at det potensielt kan styrke rekrutteringen til fastlegetjenesten. 

– Primærhelseteam er ikke løsningen på fastlegekrisen, men vi må se på hvordan vi kan bruke erfaringene fra piloten til å videreutvikle fastlegeordningen og samarbeidet mellom yrkesgrupper. Dette vil vi gjøre sammen med KS og Legeforeningen i trepartssamarbeidet. 

Overrasket over konklusjon 
Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, påpeker at fastleger samhandler med andre hver dag.

– Det er flott å høre så mange positive enkelthistorier og erfaringer fra pilotkontorene, og vi vet at mange av legene som arbeider på pilotkontorene er svært fornøyde. 

– Evalueringen av primærhelseteampiloten viser imidlertid ikke at pasientene får bedre helse eller livskvalitet.

Hun sier at man heller ikke har kunnet påvise at bruken av spesialisthelsetjenester reduseres.

– Vi er derfor overrasket over at man har konkludert med positiv samfunnsøkonomisk nytte.

Tangen sier at evalueringen av primærhelseteam tydelig viser hva man kan oppnå av samarbeid og bedre brukeropplevelser når man tilfører fastlegeordningen tilstrekkelig store ressurser.

– Vi er enig med evaluator som peker på at det ikke er mulig å skille effektene av vesentlig mer penger fra selve organiseringen i team.

Hun påpeker at arbeidsbyrden for fastlegene ikke har gått ned, ifølge evalueringen.

Universitetet i Oslo, Oslo Economics, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og UiT Norges arktiske universitet har gjennomført evalueringen.

– Umettelig behov
– Det er derfor lite som er overførbart til andre fastlegekontor, med mindre tilsvarende finansiering og støtteapparat følger med, mener Tangen. 

Hun sier at NFA støtter at det tilføres mer ressurser for å gi bedre tjenester til de som trenger det mest i tillegg til tverrfaglig samarbeid. 

– Det er viktig at det fortsatt er fastlegen som har faglig ansvar, og kontinuiteten mellom lege og pasient må alltid ha høyeste prioritet også ved endret organisering og oppgavedeling. Oppgaver skal ikke overføres til andre yrkesgrupper uten at det gir nytteverdi for pasienten, og man må sikre at oppgavefordeling ikke utløser dobbeltarbeid.

Hun peker på at oppgavene i kommunal sektor vil øke mye i fremtiden.

– Det vil være et nærmest umettelig behov for «alle typer» samarbeidende helsepersonell, men disse må komplementere hverandre og gi tilbud på de områdene hvor de har sin kompetanse.

Kontinuitet
Samarbeid mellom helsepersonell på et bedre nivå enn hva vi har i dag, gitt rammer og muligheter for det, vil øke kvaliteten på pasientoppfølgingen, ifølge Tangen. 

– Når det  avsettes ressurser til at fastlege, sykepleier og helsesekretær samarbeider om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging, vil det gi bedre brukeropplevelser.

– Evalueringen gir oss dessverre ikke svar på om primærhelseteam også medfører flere gode leveår og redusert bruk av spesialisthelsetjenester.

Hun sier at hvorvidt primærhelseteam-modellen er bærekraftig avhenger fullt og helt av dette, noe vi ikke har fått svar på i dag, forklarer hun.

– Internasjonal forskning har heller ikke klart å vise positiv effekt av teamorganisert primærhelsetjeneste på pasientutkomme og kostnader. Det kan henge sammen med at kontinuiteten svekkes og at tilbudet blir fragmentert.

Powered by Labrador CMS