TILRÅDER: Saksordfører for komitébehandling av forslaget, Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet, sa at komitéens tilrådning er ikke ensbetydende med at partiene fullt ut er fornøyd med dagens ordning.

Foto: Skjermdump Stortinget TV

Helse- og omsorgskomitéen tilråder ikke lovforslag om Ekspertpanelet

Torsdag debatterte Stortinget Fremskrittspartiets forslag om å fremlegge lovforslag for Stortinget som forplikter helseforetakene til å følge råd fra Ekspertpanelet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Votering over forslaget er utsatt til førstkommende tirsdag.

Det var Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Morten Wold som i desember 2021 fremmet representantforslaget. Bakgrunnen for forslaget var «Slik at ikke økonomien til det enkelte sykehus blir avgjørende for om pasientene får tilgang til behandling.»

Ekspertpanelet vurderer sykdom og behandling som den enkelte pasient har fått. Panelet vurderer saker til alvorlig syke pasienter som har kort forventet levetid. Deretter kan panelet gi råd om ytterligere behandling som er godkjent i Norge, studier i Norge og utlandet eller behandling som ikke er godkjent i Norge.

Tirsdag ble Ekspertpanelets årsrapport for 2021 publisert. Årsrapporten viser at Ekspertpanelets råd stort sett følges.

Går ikke inn for forslaget
Helse- og omsorgskomitéens tilrådning til vedtak er å ikke vedta forslaget.

Saksordfører for komitébehandling av forslaget, Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet, sa at til tross for at komitéens tilrådning er at forslaget ikke vedtas, så betyr ikke det at partiene fullt ut er fornøyd med dagens ordning.

I innlegget sa Vasvik at dersom man går inn for forslaget så flyttes beslutningsmyndigheten fra sykehus til Ekspertpanelet.

– Vi mener ikke at Ekspertpanelets rådgivende rolle skal endres. Det vil rokke ved det vedtatte beslutningssystemet og vil kunne gi utilsiktede uheldige virkninger, uttalte Vasvik.

Tilrådningen ble fremmet av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Kristelig Folkeparti.

Skuffet forslagsstiller
– Jeg er lei meg. Nå håper jeg at partiene snur i tide og ombestemmer seg til tirsdag.

Det sier Bård Hoksrud, forslagsstiller og helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet til Dagens Medisin.

– Jeg savnet engasjement fra de andre partiene i debatten. Det ser ut som det er statsråden og helseforetakenes vilje til å bruke penger dette står på. Det virker det som de andre partiene ikke vil ta stilling til, det skuffer meg. 

Hoksrud mener at slik ordningen fungerer i dag får ikke pasientene lik behandling, men at det er avhengig av sykehuset man er tilknyttet.

– Du ser ikke mot-argumentasjonen; stemmer man for deres forslag så flyttes beslutningsmyndigheten fra behandlende lege og sykehus til Ekspertpanelet?

– Nåløyet for å få saken inn i panelet er trangt. Det ble behandlet 250 saker i fjor, men bare 41 fikk innvilget off-label behandling. Vi har de fremste ekspertene sittende i panelet som vurderer disse sakene. Hvis vi ikke skal lytte til dem kunne vi brukt de ressursene annerledes. Når vi bruker dem så bør vi lytte til dem.

– Det ble referert til Dagens Medisins sak hvor leder av panelet uttrykker at han er bekymret for siling av henvendelser til dem. Det er jeg også bekymret for. Jeg tror dette handler om økonomi, og at det er årsaken til at behandlinger ikke blir startet i disse tilfellene.

Vil se på endringer innenfor rammene som er satt
I innlegg og debatt tilknyttet behandling av forslaget uttalte Tone W. Trøen, leder av helse- og omsorgskomitéen, at hun har stor forståelse for intensjonen ved forslaget.

– Det er viktig å følge opp evalueringen, og vi kan ikke konkludere med at det ikke skal gjøres endringer, men det er for tidlig. Det må foretas en skikkelig vurdering av den evalueringen som er foretatt.

Trøen sa at det forventes at regjeringen følger opp evalueringen, svarer ut spørsmålene som stilles i den og kommer tilbake til Stortinget med en oppfølging så raskt regjeringen kan.

Helseministeren uttalte at departementet nå jobber med evalueringen og RHF-enes supplerende dokument.

– Nå går vi grundig gjennom forslagene med sikte på en videre utvikling av ordningen. Jeg vil påpeke at panelet har en rådgivende rolle, det er behandlingsansvarlig lege og helseforetaket som i samråd med pasient avgjør hvilken behandling som skal gis. Det er innenfor disse rammene vi vil se på behovet for å gjøre justeringer i lys av rapporten og helseregionenes forslag. Og i lys av fag- og pasientorganisasjoner.

Høyre bekymret for siling av henvendelser
Trøen spurte statsråden om hvor raskt man vil se endringer.

– Vi vil følge opp forslag til endringer i ordningen innenfor de rammene som gjelder, at ansvarsforholdene er de samme. Vi vil fortløpende gjøre justeringer med tanke på neste års oppdragsbrev. Vi ser dette i sammenheng med system for Nye metoder og ønske om flere kliniske studier og deltagelser i disse.

– RHF-ene foreslår i sitt svar at pasienten først skal få en «optimal vurdering» i egen region før henvendelse til Ekspertpanelet. Leder for panelet har uttrykt i Dagens Medisin en bekymring for at det blir en siling av henvendelser til panelet, det er en bekymring jeg deler. Hvordan stiller statsråden seg til dette, spurte Trøen.

– Jeg tror det tegnes opp en større avstand enn det som er tilfellet her. Det er en forutsetning at man har fått en vurdering av den tilgjengelige behandlingen som finnes, det er en del av prosessen. Jeg leser helseregionenes forslag til forbedringer, som en grundigere vurdering før man henvender seg. Vi vil vurdere alle forslagene og det fortløpende.

Helseministeren ble også spurt om det vil bli en juridisk avklaring med tanke på pasienters rettighet til vurdering.

– Det er ikke vurdert så langt. Innenfor en rådgivende funksjon er det heller ikke rettigheten som skal vurderes, den vurderingen ligger til helseforetaket og behandlende lege.

Kjerkol poengterte at det er innenfor rollen som rådgivende funksjon man vil se på forbedringer.

Powered by Labrador CMS