FORLØP: – For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at relevante og nødvendige opplysninger om syk­domshistorie og legemiddelbruk følger pasien­ten gjennom hele pasientforløpet og forvaltes og lagres på en trygg måte, uttaler Kjerkol. Her avbildet på Dagens Medisins Kreftkonferanse fredag 8. april. Foto: Vidar Sandnes

FORLØP: – For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at relevante og nødvendige opplysninger om syk­domshistorie og legemiddelbruk følger pasien­ten gjennom hele pasientforløpet og forvaltes og lagres på en trygg måte, uttaler Kjerkol. Her avbildet på Dagens Medisins Kreftkonferanse fredag 8. april.

Foto: Vidar Sandnes

HOD vil bedre digital samhandling og nasjonal digital infrastruktur

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår lovendringer for å legge til rette for bedre samhandling og nasjonal digital infrastruktur.

– Digitalisering er en viktig drivkraft for end­ring og et viktig virkemiddel for å legge til rette for helhetlige pasientforløp. Den raske utviklingen krever bedre nasjonal samhandling og det ønsker vi å bidra til gjennom disse lovendringene, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en nyhet på HOD sin side.

Vil automatisere enkelte avgjørelser
Bakgrunnen for forslaget er at mange pasienter mottar tjenester ved flere ulike virksomheter i samme behandlingsforløp. Noe som krever at relevante opplysninger om pasienter og brukere er tilgjengelig for helsepersonell, uavhengig av hvor i landet pasienten behandles og uavhengig om det er helseforetak, fastlegen, kommunen eller private aktører som utfører behandlingen.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å endre pasientjournalloven paragraf 10, slik at det kan gis forskrifter om behandling av personopplysninger i nasjonal datainfrastruktur. HOD skriver at slike forskrifter kan regulere samhandling og ansvarsforhold mellom ulike aktører og komponenter.

Det foreslås videre lovendringer som sikrer hjemmel for å automatisere individuelle administrative avgjørelser. Slike automatiserte avgjørelser er blant annet relevant for refusjon av pasientreiser, skriver departementet.

Skal ikke svekke personvernet
Det foreslås også å presisere i pasientjournalloven at helse- og omsorgstjenesten kan behandle journalopplysninger for å utvikle og teste behandlingsrettede helseregistre, som pasientjournaler. Vilkåret er at det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke pseudonyme, anonyme eller fiktive opplysninger.

– Forslagene er en oppfølging av Hurdalsplattformen, der vi fastslår at aktørenes roller og ansvar for digitalisering i helse- og omsorgssektoren skal tydeliggjøres og at det skal sikres nasjonal koordinering. Et viktig premiss ved tiltakene er at de ikke skal svekke den enkeltes personvern. Vi mener disse forslagene vil legge til rette for bedre ivaretakelse av personvernet enn dagens løsning, uttaler Kjerkol.

Powered by Labrador CMS