Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Studie: Fant ikke effekt av SGLT2-hemmer for hjerte-kar-hendelser

Eksperter klør seg i hodet over at ett av legemidlene i SGLT2-klassen ikke viste forebyggende effekt mot hjerte-og-kar-relatert død, infarkt og slag blant pasienter med type 2-diabetes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Funn fra VERTIS-studien av legemiddelet ertugliflozin (Steglatro) ble denne uken lagt frem på årets europeiske diabeteskongress og publisert i det velrennomerte New England Journal of Medicine. VERTIS-studien er en dobbelt-blindet, multisenter-studie av pasienter med type 2-diabetes. Studien viser at legemiddelet ikke hadde større effekt enn placebo når det gjelder kardiovaskulære utfall.

– Vi vet ikke helt implikasjonene av denne studien, sier overlege og professor Lars Gullestad ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo til Dagens Medisin.

Kardiologen viser til at studien tar for seg en av totalt fire legemidler i gruppen SGLT2-hemmere som nå er på markedet.

Kardiovaskulære utfall, som var studiens primærendepunkt, er sammensatt av død av kardiovaskulære årsaker, hjerteinfarkt og slag.

– Publikasjonen viser at nøytrale funn for det primære endepunktet, i motsetning til de andre tre SGLT2-hemmerne. Hvorfor denne SGLT2-hemmeren skiller seg fra de andre når det gjelder kardiovaskulær død, er det ingen som har en god forklaring på.

Studien er finansiert av legemiddelselskapene MSD og Pfizer, som markedsfører legemiddelet.

Peker på hjertesvikt-effekt

Om eventuelle årsaker til resultatene som fremkommer i studien sier Gullestad:

– Hvor vidt funnene skyldes forskjeller eller egenskaper ved de ulike medikamentene i denne klassen er uklart, men det er mye som tyder på at det er en klasseeffekt.

Han viser til tidligere resultater fra studier på SGLT2-hemmere.

– Hittil har studiene vist en overbevisende effekt for forebygging av hjertesvikt og beskyttelse av nyrene. Vi ser også en effekt på nyresvikt og hjertesvikt i denne studien, dog ikke signifikant.

– Hva kan denne studien få å si i det videre?

– Dette får ikke noe å si. SGLT2-hemmerne er kommet for å bli i forhold til diabetesbehandling. Det foreløpige dataene på hjertesvikt og nyrebeskyttelse, så dette kommer til å bli fremtidige blockbustere.

– Kan skyldes studiedesign

Også Kåre Birkeland, spesialist i endokrinologi og indremedisin, klør seg i hodet over funnene.

– Det er litt overraskende at det ikke vises en tendens til reduksjon i primær-endepunktet, sier professoren og overlegen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO).

– EMPA-REG-studien som kom i 2015 på emplagliflozin, viser effekt på det sammensatte primær-endepunktet kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og hjerneslag - og pasientpopulasjonen i den studien og denne studien ligner ganske mye. Også CANVAS-studiene på kanagliflozin har vist reduksjon for slike endepunkter, sier Birkeland.

– I DECLARE-studiene på dapagliflozin så det ut til at legemiddelet kunne redusere slike hendelser for pasienter med kjent hjerte-kar-sykdom, men ikke blant dem uten hjerte-kar-sykdom. Her i VERTIS er det igjen stort sett bare pasienter med hjerte-kar-sykdom, men finner ingen signifikant tendens til reduksjon.

Birkeland vil heller ikke si noe sikkert om hva som kan være årsaken til forskjellen mellom studiene.

– Man kan spekulere i om det er forskjell på disse ulike medikamentene eller om det er forskjell i studiedesign og studiepopulasjon.

Metaoversikt viser effekt

Birkeland viser til at det også er gjennomført en metaanalyse hvor det er sett på alle studiene på de markedsførte SGLT2-hemmerne samlet.

– Her har de vektet de i forhold til størrelse på studie og lengde for eksempel. Sammenlagt får man en reduksjon i MACE på ti prosent, men med stor heterogenitet mellom studiene. Det kan bety at det er en klasse-effekt, men det kan også være en forskjell mellom medikamentene, sier Birkeland.

– Min tolkning er at det i hvert fall ser ut til å være en klasseeffekt når det gjelder hjertesvikt og trolig også for effekten på nyresvikt. Der har alle medikamentene en sterk effekt. Når det gjelder nyrebeskyttelse og hjerteinfarkt, slag og død, er det litt mer usikkert.

Professoren tror dette kan få følger i klinikken.

– Jeg tror at når det gjelder forebygging for kardiovaskulære hendelser, så vil man nok foretrekke medikamentene som har vist denne effekten.

Lars Gullestad opplyser at han har holdt foredrag for alle de fire selskapene som markedsfører SGLT2-hemmere de siste fem årene, men at han ikke har noen bindinger.

Kåre Birkeland opplyser at han samarbeider med flere firmaer som markedsfører SGLT-2 hemmere, gjennom foredrag, møteledelse og forskningssamarbeid, men at han ikke mottar personlige honorarer.

Powered by Labrador CMS