Vi bryter ikke menneskerettighetene

Presidenten i Psykologforeningen hevder vi ikke har svart på om tvangsbestemmelsene i norsk lov bryter med menneskerettighetene. Dette stemmer ikke.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
VI HAR SVART likestillings- og diskrimineringsombudet. Og svaret er nei.
I sin blogg i Dagens Medisins nettavis peker Tor Levin Hofgaard på at likestillings- og diskrimineringsombudet har hevdet at helsepersonell bryter menneskerettighetene når de følger tvangsbestemmelsene i Lov om psykisk helsevern. Presidenten i Psykologforeningen skriver at regjeringen ennå ikke har svart på ombudets innspill i 2013, og ber derfor om en avklaring.
Vi har for lengst svart ombudet, men gjentar gjerne svaret overfor Hofgaard og leserne av bloggen hans.
FORENLIG MED LOVEN. Vi mener at tvangsbestemmelsene i norsk lov er forenlig med FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Departementene arbeider nå med den første rapporten om Norges implementering av konvensjonen. Den vil blant annet redegjøre for status og tiltak for å redusere og oppnå en mer enhetlig bruk av tvang i psykisk helsevern.
Etter planen skal et rapportutkast om kort tid på høring. Den endelige rapporten vil trolig bli oversendt CRPD-komiteen til sommeren.
KUNNSKAPSLØFT. Vi er opptatt av å bygge ut alternativer til tvang og heve kunnskapen og kompetansen på dette området. Erfaring viser at jo tidligere og bedre behandling pasienten får, desto mindre blir tvangsbruken.
Dette innebærer fremfor alt å sette pasientens behov og ønsker i sentrum. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser skal ha samme mulighet som alle andre pasienter til å bli hørt og involvert i behandlingen.
MINDRE TVANG! Diagnoser, sykehistorikk og tidligere innleggelser trenger ikke være til hinder for innsikt i og beslutninger om egen situasjon. Derfor er det viktig at helsepersonell tenker nytt og prøver ut alternativer også i møte med pasienter med alvorlige lidelser. Lovgivningen vår pålegger oss å gjøre dette.
Flere eksempler fra praksisfeltet, som brukerstyrte plasser og ACT-team, har vist at det eksisterer et stort potensial for å redusere tvangsbruken i psykisk helsevern. Det må vi ta på største alvor.
Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS